Wędrówka
nr 2022/5

Rola sióstr

Drodzy bracia, mamy zaszczyt podzielić się kilkoma rozważaniami na ważny temat „Roli Sióstr w Kościele”.

Ponieważ Biblia zawiera słowo Boże i jest miernikiem, którym powinniśmy kierować się w naszym życiu, zacytuję 1 Mojż. 1:26-28 – Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

Jako doskonałe istoty, ludzka chwała i honor były reprezentowane w jedności przez obie płcie, chociaż aby rozmnażać rasę, istniały odrębne role dla mężczyzny i kobiety. Jednak w wyniku grzechu względna szorstkość, tak samo jak słabość ciała, różniąca obie strony, stała się wyraźna i trwa do tego czasu, przy czym ogólną regułą jest dominacja mężczyzn i uległość kobiet. Nie ma to sugerować niższości kobiet z Boskiego punktu widzenia, o czym świadczy starotestamentowy opis Debory, pełniącej funkcję sędziego w Izraelu i znaczącej roli Estery w zapobieganiu eksterminacji Żydów po spisku Hamana w celu dokonania tego przerażającego czynu.

W Gal. 3:26-29 czytamy: Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jako Nowe Stworzenia mamy uznać, że nasze relacje w ciele Chrystusa nie mogą być determinowany przez pochodzenie narodowe, płeć, język lub jakiekolwiek ludzkie bądź kulturowe standardy, jeśli jesteśmy w pełni poświęceni i spłodzeni z Ducha Świętego.

Przytoczymy opis zmartwychwstania Chrystusa z Mat. 28:1-7 – A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. Bez wchodzenia w dyskusję na temat kolejności ukazań się Chrystusa podczas zmartwychwstania, zapisanych w różnych relacjach ewangelicznych, wydaje się jasne, że pierwszymi, którym objawił się Chrystus, były kobiety. Sugerowałbym, że honor i przywilej odzwierciedlają ważną służbę, jaką pełniły, dzieląc się tymi informacjami z mężczyznami, którzy zostali apostołami.

W Efezj. 4:11-15 czytamy: I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa,

W Bożych zarządzeniach panuje porządek i usługi opisane w wersecie 11. w odniesieniu do apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli odnoszą się do mężczyzn. Dobrze jest uważać te słowa Pisma Świętego za uświęcone przez Pana Boga. Zacytujemy również  fragment z 6 Tomu Wykładów Pisma Świętego, str. 265.

“Nic nie jest pewniejsze od faktu, że płeć nie jest istotna dla Pana w Jego dziele wyboru zgromadzenia [ekklesia] Nowego Stworzenia. Tak mężczyźni, jak i kobiety ochrzczeni są na znak członkostwa w „jednym Ciele”, którego Głową jest Jezus. Obie płcie kwalifikują się zatem do udziału w „pierwszym zmartwychwstaniu” i w jego chwale, czci i nieśmiertelności pod ogólnym warunkiem: „Jeśli z nim cierpimy, z nim też królować będziemy”. Nasz Pan i apostołowie odnosili się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet z uznaniem i sympatią. Wobec tego należy rozumieć, że wszelkie ograniczenia dotyczące płci żeńskiej w związku z rodzajem i zakresem służby dla Ewangelii obowiązują jedynie w obecnym czasie – w ciele, oraz że nie można ich uzasadniać założeniem, jakoby mężczyźni byli preferowani przez Boga. Postaramy się wykazać, że różnice czynione pomiędzy płciami mają swe podłoże w symbolice biblijnej, ponieważ mężczyzna symbolizuje Jezusa Chrystusa, Głowę Kościoła, podczas gdy kobieta symbolizuje Kościół, Oblubienicę, podległą naznaczonej od Boga Głowie.” Fragment z 1 Kor. 12:11-27 również podkreśla powyższy punkt.

Kończę przypomnieniem, że na wszystkich poświęconych dzieciach Bożych, mężczyznach i kobietach spoczywa ważna odpowiedzialność za wierne korzystanie z naszych talentów. Oto Manna i komentarz na 17 marca.

Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dano i obfitować będzie; a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto – Mat. 25:28-29.

“Dlaczego do zilustrowania tych, którzy zakopują talenty, wybrany został człowiek posiadający jeden talent? Chodzi tu o pokazanie odpowiedzialności posiadających najmniej – a mianowicie o to, że Bóg spodziewa się, iż nawet najmniejszy spośród poświęconego Mu ludu będzie wiedział, jakie posiada talenty, i będzie ich używał, oraz że ci, którzy mają choćby najmniejszą możliwość służenia Bogu, Jego braciom i Jego Prawdzie, nie pozostaną bez winy, jeśli z tej możliwości nie skorzystają”.

Z pewnością zarówno siostry, jak i bracia mają talenty, które mają wykorzystywać w służbie dla Pana Boga.

Homer Montague


Nazywam się siostra Sarah Asare z Ghany, obecnie mieszkam w RPA.

Pragnę podziękować naszemu Panu Bogu Wszechmogącemu za umożliwienie mi podzielenia się tym świadectwem. Mam wielki przywilej i możliwość daną od Pana, aby świadczyć ludziom w Ghanie i Afryce Południowej dzięki pomocy brata Briana Montague’a.

Pewni ludzie poprosili mnie o broszurę „Jak studiować Biblię, aby nabrała ona sensu” za pośrednictwem aplikacji Christian Resource. W wyniku mojej dalszej służby nawiązałam kontakt z Rose Jeanet, której oddanie i miłość do Prawdy były niesamowite. W myśl słów, że członek członkowi posiłku dodaje, została stworzona grupa na WhatsApp wyłącznie w celu udzielenia jej pomocy, a także innym zainteresowanym osobom, które chciały dowiedzieć się więcej o Prawdzie i o Bożym planie wobec człowieka.

Pan daje możliwość siostrom i zbiera je z całego świata, włączając Indie, Kamerun, Ghanę, Stany Zjednoczone, Nigerię, RPA, Kanadę i Kenię, aby studiowały Jego Słowo we wtorki, środy i piątki.

Obecnie studiujemy „Dlaczego Pan Bóg dopuszcza zło” i co miesiąc organizujemy spotkania świadectw. Słowa zachęty, tekst Manny i modlitwy są wysyłane do grupy na WhatsApp, aby pouczały one siostry.

Spotkanie jest nagrywane i wysyłane do sióstr, które nie mogły dołączyć.

Mamy nadzieję i ufamy, że Pan będzie nadal nas prowadził i wzmacniał, jeśli będziemy podążać  Jego śladami. Proszę, pamiętajcie o nas w waszych modlitwach, tak jak my to czynimy.

Sarah Asare – RPA


Oto kilka przemyśleń na temat roli sióstr w zborze, pomiędzy braćmi i w dawaniu świadectwa.

1) Siostry mogą zajmować się innymi w ich domu i dostarczać posiłki dla braci.  Ja służyłam w ten sposób w mniejszym stopniu niż wykorzystując inne sposoby, dlatego chciałbym wspomnieć więcej o innych usługach.

2) Siostry mogą modlić się za innych, gdy zostaną o to poproszone. Dobrze jest od razu i nieustannie modlić się o potrzeby innych tak długo, jak one trwają. Ta służba może być wykonywana nawet w odosobnieniu i w więzieniu. Tak długo, jak twoja pamięć funkcjonuje poprawnie, ta usługa może być wykonywana.

3) Oprócz modlitwy za braci, właściwe jest pisanie notatek, telefonowanie, wysyłanie e-maili lub pisanie wiadomości lub wersetów, gdy usłyszy się o potrzebach innych.

4) Przygotowanie do badania i uczestniczenie w spotkaniach to służba, którą mogą wykonywać siostry.

5) Uczestnictwo w zebraniu sióstr i prowadzenie zebrań sióstr, gdy zostanie się o to poproszonym.

6) Dzielenie się z braćmi wybranymi cytatami z Przedruków/Tomów, wersetów lub lekcji, których się nauczyłaś.

7) Jeśli będziesz w potrzebie, poproś innych braci o wskazówki dotyczące rad z Pisma Świętego (Przyp. 11:14). Gdy będziesz wzrastać w Panu i inni bracia lub siostry przyjdą do ciebie, podziel się swoją radą, a zwłaszcza skorzystaj ze wskazówek z Pisma Świętego.

8) Spoglądaj na kierownictwo Pańskie w twoim życiu i odnotowuj Jego opatrznościowe zarządzenia oraz wzorce. Dziel się z braćmi i siostrami tym, co zaobserwowałaś w swoim chodzeniu za Panem. W rocznicę mojego ofiarowania w 2018 roku jedna z sióstr zapytała mnie, czego się nauczyłam, a ja mogłam jej o tym opowiedzieć. Podzieliłam się z nią lekcjami, jak ważne jest poddanie się woli Pana we wszystkim i powiedziałam jej o “zasadzie dwóch lat” zaobserwowanej w moim życiu (zapisy z 1 Mojż. 41:1; Dzieje Ap. 19:10; 28:30 są przykładami tej zasady) oraz o tym, że zauważyłam, jak okoliczności lub moje nastawienie zmieniają się pod wpływem doświadczeń. Studiowanie oraz obserwowanie opatrznościowych zarządzeń w życiu Starożytnych Świętych, naszego Pana oraz apostołów i Pierwotnego Kościoła jest bardzo wzmacniające i można się z nich wiele nauczyć. A kiedy uczymy się z Pisma Świętego, dzielimy się z innymi i obserwujemy kierownictwo Pana w naszym życiu.

9) Słuchaj innych w społeczności i na zebraniach lub w prywatnych relacjach, w których możemy się uczyć i możemy zauważyć okazje do służenia Panu poprzez wypowiadanie komentarzy oraz udzielanie zachęty i rad z Pisma Świętego.

10) Świadcz zawsze, gdy istnieją możliwości, bez względu na to, jak krótko lub jak długo będzie to trwało – w autobusie, w sklepie spożywczym, w twoich interakcjach z innymi, gdy jest to właściwe, gdy rozmawiasz z innymi lub tylko zamieniasz z nimi kilka słów, a jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, warto podzielić się z nim Bożym Planem. Jeśli jest zainteresowany poznaniem go dokładniej, spotykaj się z nim regularnie (jeśli możliwe, to co tydzień).

11) Przepisuj przemówień lub innych materiałów o Prawdzie dla braci, jeśli nie są one dostępne. Odpowiadaj każdemu, kto prosi o literaturę.

12) Zadawaj pytania na zebraniach, które będą pomagały tobie i innym.

13) Składaj świadectwo na zebraniach o dobroci i kierownictwie Pana w twoim życiu oraz dziel się lekcjami i błogosławieństwami otrzymanymi podczas kroczenia za Nim.

14) Siostra Gertrude Siebert, żyjąca w czasach brata Russell’a skompletowała Mannę, a siostra Phyllis Stracy z Anglii skompletowała Pieśni Wieczorne. Bracia mają błogosławieństwo dzięki pracy tych sióstr w Panu.

Karen Earl – USA


Nazywam się siostra Blessing Egbu i uczęszczam do zboru Badaczy Pisma Świętego w Nigerii, w Ibadan. Urodziłam się jako Badaczka Pisma Świętego i opowiem w imieniu sióstr Badaczek Pisma Świętego z Nigerii o roli, jaką odgrywamy jako siostry tutaj w Nigerii, a wiele jest do wymienienia.

Nasze drogie siostry odgrywają ważną i pomocną rolę w posuwaniu naprzód Ruchu Badaczy Pisma Świętego w Nigerii.

Rola, jaką odgrywają nasze siostry jest kluczowa, ponieważ ich zaangażowanie jest skrupulatnie rozważane w oparciu o nakazy biblijne i ma ogromne znaczenie, którego nie można lekceważyć.

Oto niektóre z posług pełnionych przez nasze siostry w pokorze i radości, które zostaną szczegółowo wyjaśnione:

 1. Służba podczas społeczności: My jako siostry uczestniczymy w cotygodniowym badaniu Biblii, w niedzielnej społeczności, w zborowych konwencjach i konwencjach generalnych, albo poprzez komentowanie lub zadawanie pytań na badany temat lub wykład danego dnia. Możemy również modlić się i czytać podczas porannych nabożeństw. Według Filip. 1:27 – Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę ewangelii.

 2. Służba pomocy (przygotowanie posiłków): Podczas zebrań i zjazdów generalnych siostry przygotowują posiłki, które są podawane po otrzymaniu pokarmu duchowego.

Kazn. 9:7 – Nuże więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność.

1 Kor. 10:31 – A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.

Wiele lat temu, z powodu ludzkich niedoskonałości niektórych sióstr, nasze siostry miały przestać gotować posiłki na konwencjach. Zatrudniono usługi cateringowe, aby zaopatrzyć braci, ale opłaty były tak wygórowane, że ich koszt równał się kwocie organizacji dwóch konwencji rocznie. 

Komitet zdecydował, że siostry powinny zająć się przygotowaniem posiłków  dla braci w celu zmniejszenia wysokich kosztów wyżywienia przy usłudze cateringowej i tym razem nie odnotowano żadnych problemów ani kłopotów, odkąd siostry znów przejęły tę funkcję.

Na konwencji w Nigerii w 2019 r. siostry wykonały cudowną pracę, która pozostawiła po sobie niezatarty ślad. Podczas konwencji była ulewa, która zakłóciła przygotowywanie posiłków, ale siostry zmobilizowały się nie pozwalając, by deszcz przeszkodził w ich służbie Panu i braciom.

Ten deszcz trwał cały ten oraz następny dzień. Żadna z sióstr nie odpoczywała ani nie kładła się spać, aż do następnego dnia, kiedy wszystkie przygotowania zostały zakończone. Wtedy dopiero siostry pojechały na konwencję.

Istnieje zbór, gdzie ponad 70% członków to siostry, będące rolnikami utrzymującymi się z własnej pracy. Zapewniają one 100% drewna opałowego używanego w przygotowywaniu posiłków podczas konwencji. Drewno opałowe jest używane w celu obniżenia kosztów użytkowania kuchenki gazowej. Siostry te pomagają w ten sposób przez cały czas.

 1. Opieka nad chorymi braćmi: Siostra, która jest pielęgniarką w szpitalu, opiekuje się zdrowiem braci w swoim rodzinnym zborze, na mniejszych konwencjach, na generalnych konwencjach. Pomagała też podczas podróży na konwencję pan-afrykańską w Ghanie, podczas której niektórzy Nigeryjscy bracia źle się czuli z powodu pogody.

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy Gal. 6:2.

I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze Filip. 2:3-4.

A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych Rzym. 15:1.

 1. Praca składania świadectwa: Mat. 28:19, Mar. 16:15, Łuk. 24:47, Dzieje Ap. 2:38, 39.

To pełnomocnictwo wymaga od nas, chrześcijan, abyśmy poszli czynić uczniami wszystkie narody. Siostry są zaangażowane w pracę świadczenia, starając się, aby ich światło świeciło przed ludźmi, żeby mogli zobaczyć dobre dzieło i uwielbić naszego Ojca, który jest w niebie (Mat. 5:16).

 1. Odwiedzanie, zachęcanie i pomaganie sobie nawzajem. 

Bracia, którzy przez jakiś czas nie uczestniczyli w społeczności, są odwiedzani, pytani o ich samopoczucie, zachęcani do uczęszczania na zebrania i w razie potrzeby oferuje się im pomocną dłoń.

I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża Hebr. 10:24-25.

 1. Opieka nad dziećmi. 

W naszym zborze siostry opiekują się dziećmi, aby nie przeszkadzały, gdy odbywa się  nabożeństwo; tak samo podczas konwencji. Niektóre siostry uczą dzieci na szkółce niedzielnej. Angażują także dzieci w śpiewanie hymnów i melodyjnych pieśni. W Przyp. 22:6  pisze: Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.

 1. Udział w nabożeństwach wieczornych.

Siostry biorą udział w nabożeństwach wieczornych.

 1. Służenie braciom poprzez piastowanie niektórych urzędów, takich jak skarbnik, sekretarz finansowy i sekretarz.

Przez lata siostry dojrzały w Prawdzie i dołożyły wszelkich starań w służbie Panu.

Blessing Egbu – Nigeria


Nazywam się Zoriana Boychuk. Mieszkam we Lwowie na Ukrainie.

Prawdopodobnie najlepszą rolą sióstr w zborze jest wspieranie i pomaganie braciom, tak jak Maria uczyniła dla Pana.

Nasze siostry, myślę, że tak, jak we wszystkich zborach, starają się służyć braciom, dbając o jedzenie w przerwach na zebraniach. Ostatnio mieliśmy spotkanie młodzieżowe i wiele sióstr służyło tam w kuchni.Czasami, razem z innymi braćmi, nasze siostry odwiedzają tych, którzy są samotni i potrzebują braterskiego wsparcia.

Podczas konwencji internetowych siostry uczestniczą w tłumaczeniu wykładów, a także w ich czytaniu.

Czasami siostry służą też swoim zawodem: mamy siostrę, która jest lekarzem i często pomaga naszym braciom.

Niektóre z naszych sióstr służą również grając na instrumencie muzycznym lub śpiewając podczas zebrania.

Chciałabym powiedzieć też, że siostry zawsze mają wielki przywilej, którym mogą służyć – mogą modlić się za braci.

Zoriana Boychuk – Ukraina


Pokój, Ukochani Bracia!

Mam 77 lat. Poświęciłam swoje życie Panu i zostałam ochrzczona w wieku 15 lat. Uczęszczam do zboru w Chicago i w ciągu swojego życia zajmowałam się rozpowszechnianiem ulotek, kolportowaniem, kontynuowaniem pracy z zainteresowanymi osobami; pracowałam także na stoiskach Badaczy Pisma Świętego na targach. Miałam wiele okazji do badania z nowo zainteresowanymi ludźmi. Uwielbiam możliwości pracy Żniwa.

Miałam zaszczyt gościć braci podczas wieczornych spotkań zboru w moim domu przez 36 lat… dopóki Covid nie zmienił ich formy na spotkania na Zoom!

Miałam okazję opiekować się 4 bardzo chorymi siostrami, aż do zakończenia ich ziemskiego biegu; dwie z nich mieszkały w okolicach Chicago. 

Mam 6 stron internetowych służących Panu, Prawdzie i braciom. Są one wymienione poniżej.

 1. Alys

www.thestudiesinthescriptures.com 

 1. Wykłady Pisma Świętego zawierają Tomy, Fotodramę, ilustrowane Cienie Przybytku, Ilustrowaną Mannę i inne pozycje w ponad 142 językach, nad niektórymi jeszcze pracujemy.

102 języki mają jedynie plansze Boskiego Planu Wieków do badania i głoszenia.

W 38 językach przetłumaczono książki.

W tej pracy wzięło udział ponad 100 braci i sióstr z całego świata.

www.godsplan-today.com

 1. Strona “God’s Plan Today” ma ilustrowany 1. Tom w ponad 30 językach, niektóre wciąż są opracowywane.

Tekst Tomu 1. znajduje się w prawej kolumnie, z ilustracjami i kluczowymi przemyśleniami po lewej.

www.christsecondpresence.com 

 1. “Christ’s Second Presence” dotyczy czasu powrotu naszego Pana. Zasadniczo materiał pochodzi z Tomów 2. i 3. Jeśli przejdziesz do zakładek Kiedy (When), Znaki (Signs), Parousia, to znajduje się tam lista ponad 50 definicji słownikowych i leksykalnych oraz 16 przekładów słowa „parousia” w Biblii, oznaczającego „obecność”.

http://www.christsecondpresence.com/Signs/signs_parousia.htm 

Niektóre inne „znaki” mają interesujące statystyki.

www.revelation-today.com

 1. “Revelation Today” to strona internetowa zaprojektowana dla br. Eugene’a Burnsa, w celu Badania Objawienia.

Zawiera Księgę Objawienia z komentarzem do wersetów po kolei, badania tematyczne, “Tłumaczenie Synajskie” brata Arthura Livermore’a, słowniczek i pytania.

www.christiantrumpetsounding.com

 1. “Christian Trumpet Sounding” to strona internetowa zaprojektowana dla brata Kena Rawson’s, zawierająca jego artykuły, broszury, biuletyny, ogłoszenia i nie tylko.

www.familymemoirs.us 

 1. “Family Memoirs” to strona internetowa naszej rodziny. Jestem Badaczem Pisma Świętego z piątego pokolenia. Większość materiałów pochodzi z osobistych wywiadów, które przeprowadziłam lub o które poprosiłam. Szczególnie interesujące jest:

— Nasze korzenie — nasze dziedzictwo. W 5 sekcjach na samej górze znajdują się fotografie z czasów br. Russella i wczesny Ruch Badaczy Pisma Świętego.

— Kolporterowanie — Targi i pchli targ, na którym głosimy, są zdjęcia i informacje o niektórych naszych doświadczeniach związanych ze świadczeniem.

— Nodie Bell Morehouse przekazała przeżycia jeszcze z czasów brata Russella.

—1611 The Midway opowiada, jak zbór Chicago opuścił Świadków Jehowy.

Alys Schneider – USA