Wędrówka
nr 2018/5
Pytania i Odpowiedzi I

Pytania i Odpowiedzi I

Jeśli Bóg stworzył nas, to dlaczego pozwolił niektórym pozostać niewykształconymi/niewyedukowanymi?

Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Każdy człowiek ma szansę na to, by się rozwijać. Rozwój cywilizacji spowodował jednak, że w niektórych miejscach na kuli ziemskiej przebiegał od szybciej i dynamiczniej, a w innych nie. Stąd tak widoczny do dziś podział i różnica w poziomie życia pomiędzy niektórymi kontynentami.

Jednak sprawiedliwość i moc Boża jest cudowna. Dla Boga nie ma znaczenia, czy umiesz czytać, pisać, skończyłeś studia czy nie. Dla Boga liczy się Twoje serce i gotowość przyjęcia od Niego Jego Słowa Prawdy i  Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł, pisząc List do Koryntian, mówi bardzo podobnie:

Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić – 1 Kor. 1:26-28.

Tak to już niestety jest, że często bardzo wyedukowani i wykształceni ludzie odrzucają wiarę Boga, zasłaniając się naukowymi przesłankami co do stworzenia świata (ewolucja), czy celu obecnego życia. My jednak wiemy, że Pan Bóg przewidział coś wspaniałego dla każdego człowieka, bez względu na to, skąd on pochodzi, jaki ma kolor skóry, jakie ma wykształcenie, czy poziom materialny.

Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę – Dzieje Ap. 10:34.

Apostoł Paweł, choć miał znakomite wykształcenie (Dzieje Ap. 22:3), poznawszy drogę Pańską postanowił, że to Jezus będzie treścią jego życia:

Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego – 1 Kor. 2:2.

Niech to będzie zatem dla nas wzorem i wskazówką, że aby być miłym Bogu, wystarczy nam umieć Jezusa i to onego ukrzyżowanego, poznać Boży Plan w stosunku do człowieka oraz wspaniałą przyszłość Królestwa Bożego, a wtedy ludzka mądrość i wykształcenie okaże się tylko marnością i gonitwą za wiatrem:

Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia; a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie – Kazn. 1:18.

W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom – Mat. 11:25.

Gdyż Bóg daje człowiekowi, który mu jest miły, mądrość, wiedzę i radość; lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, który mu jest miły. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem – Kazn. 2:26