Na Straży
nr 2023/1

Rozmyślania noworoczne

Drodzy czytelnicy „Na Straży”, „łaska Wam i pokój niech się rozmnoży” (1 Piotra 1:2).

„Koronujesz rok dobrocią twą” – Psalm 65:12. Wdzięczni jesteśmy Bogu za to, że „zachował przy zdrowiu duszę naszę, a nie dał się powinąć nodze naszej” Psalm 66:9.   

Minął kolejny rok naszego życia i rozpoczął się nowy, ten jeszcze nieznany. W ten nowy wstępujemy z pieśnią na ustach: „Ja nie wiem, co mnie czeka, Pan przyszłość oczom skrył, […] ja pragnę służyć Mu. […] Mym celem zawsze Bóg” (PBT 110). 

Trudności życiowe, uciski i doświadczenia, które nam towarzyszą, nie są w stanie zaćmić naszej radości z poznania prawdziwego Boga, Stwórcy Wszechświata i Jego planu zbawienia ludzkości. Pamiętamy i ufamy w zapewnieniu psalmisty: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym” – Psalm 46:2.

Apostoł Piotr zapewnia nas, że Pan Bóg troszczy się o nas: „Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na Niego, gdyż On ma pieczę o was” – 1 Piotra 5:7. Ta opieka pokazana jest w cudownym karmieniu proroka Eliasza przez kruka. Bóg w swej mądrości udziela nam wszelkich niezbędnych rzeczy dla naszego dobra: „Szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkim dobrem” – Psalm 34:11.

Prawem przysposobienia synowskiego stajemy się dziećmi Bożymi, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. W swojej wielkiej dobroci i hojności Bóg obdarował nas dużo bardziej niż sami możemy o tym pomyśleć i poprosić: „A Temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej, niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas; Temu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków” – Efezj. 3:20-21. 

Gdy spojrzymy wstecz, dostrzegamy łaskę Bożą, która nas prowadziła. Otrzymując przywilej korzystania z łaski, nasze uszy i oczy wyrozumienia zostały otworzone na Prawdy Słowa Bożego. Rozumiemy, że dzięki ofierze naszego Pana, dzięki Chrystusowi, radujemy się nadzieją chwały Bożej. „Przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” – Rzym. 5:2. 

Staramy się, aby tej łaski Bożej nie przyjmować nadaremno, lecz pod kierownictwem Słowa i ducha Bożego odpowiadamy na prośbę apostoła Pawła: „Proszę was tedy bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszę” – Rzym. 12:1. 

Jesteśmy wdzięczni za Boskie łaski w Jezusie Chrystusie, które wymienia apostoł Paweł: „ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego, i uczestnikami się stali ducha świętego, skosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku” – Hebr. 6:4-5. Uchwyciliśmy się wielkich i kosztownych obietnic, które nas podtrzymują i pocieszają. 

Święty Paweł mówi, że został pochwycony przez Jezusa Chrystusa: „[…] na com też od Chrystusa Jezusa uchwycony” – Filip. 3:12. Zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Pan ujął nas i nie puści, jeśli będziemy Mu wierni w naszych sercach. Jedynie dobrowolne wycofanie się spod Boskiej łaski może nas „odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” – Rzym. 8:39.

Przełom roku jest okazją podsumowania naszego dotychczasowego duchowego życia, ile postępu uczyniliśmy w duchowym wzroście, w znajomości, miłości, owocach ducha świętego. Patrząc wstecz, dostrzegamy nasze dokonania; zauważamy również to, czego nie udało nam się osiągnąć. Mamy pewne zyski, są też pewne straty. Staramy się w pełni realizować nasze plany i zamierzenia. Czy to się udaje? Czy jesteśmy zadowoleni z naszego działania? Często dostrzegamy, że mija czas, a my odkładamy, zmniejszamy, zmieniamy oczekiwania względem samych siebie.

Czyniąc postęp, radujemy się, a gdy czynimy zbyt mało – ogarnia nas smutek. Smutek niech nie przerodzi się w zniechęcenie; pamiętajmy na słowa Pana: „ufajcie, Jam zwyciężył świat” – Jan 16:33. Naszym przywilejem i sposobnością jest wyrobienie w sobie charakteru na podobieństwo Chrystusowe. 

Dobroć Boża ukoronowała ten miniony rok licznymi błogosławieństwami, On udziela nam wszelkiej pomocy. Nasze starania i wysiłki przyniosą korzyść tylko wtedy, gdy mają nad sobą Boskie błogosławieństwo. Boża dobroć jest dla nas ukoronowaniem roku; „[…] który cię koronuje miłosierdziem i wielką litością” – Psalm 103:4. Bóg jest dobry, szczodry, wspaniałomyślny, miłujący i dobrotliwy dla wszystkich, a szczególnie dla domowników wiary. 

Radujemy się nie tylko z naszych obecnych błogosławieństw, ale i tych przyszłych, które wszystkie są i będą wynikiem wielkiej dobroci Bożej. 

Źródła Bożej łaski, które stoją otworem, dostarczają nam ustawicznie duchowej radości i orzeźwienia w duchu świętym. Doceniajmy je codziennie, dziękując za nie w modlitwie. Jednak przełom roku, tak jak każdy dłuższy okres, wymaga skrupulatnego rozliczenia. 

Patrzmy na drogę, którą przeszliśmy, rozważając z uwagą, jak nasze kroki pokrywały się ze śladami naszego Mistrza. Jeżeli dostrzeżemy ślady, które nie pokrywają się ze śladami naszego Pana, starajmy się w nowym roku to naprawić i nie zbaczać ze wskazanego nam kierunku. Zamierzony cel jest jeden i do niego zdążajmy, jeżeli chcemy być uznani za godnych udziału w obiecanym Królestwie. Na ścieżce, którą kroczymy, są wyciśnięte ślady Tego, który odkupił nas swoją drogocenną krwią i stał się dla nas wodzem i wzorem. 

Psalmista Dawid napisał: „Błogosławiony, kogo ty obierasz a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach twoich; będziemy nasyceni dobrami domu twego, w świątnicy kościoła twego” – Psalm 65:5.

Rozważanie tego, co minęło, zachęca nas do dziękowania Bogu za to wszystko, ale również pobudza nas do podnoszenia głowy ze zrozumieniem, że nasze wybawienie jest bliżej, niż wtedy, gdy uwierzyliśmy; „albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli” – Rzym. 13:11. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, jest zdolny i chętny je uzupełnić, jeżeli tylko poddamy naszą wolę, nasze życie i nasze wszystko pod Jego miłującą opiekę. 

W rozpoczynającym się nowym roku 2023 życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, wiele radości z obietnic Ojcowskich, pokoju Bożego, a Bóg, Dawca wszelkich łask, niech otworzy okna niebieskie i wyleje na Was błogosławieństwa ponad miarę, które ubogacą w rzeczach duchowych. Niech Prawda Boża rozwesela Wasze serca, a żarliwa miłość niech łączy wszystkie dzieci Boże w jedną zgodną rodzinę, czyniąc Was miłymi w oczach Pańskich. 

„A Bóg pokoju […] niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym ku czynieniu woli swojej, sprawując w was to, co przyjemnego przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen” – Hebr. 13:20-21.

Z wyrazami miłości braterskiej, Redakcja

R- ( r. str. )
„Straż” / str.