Na Straży
nr 2020/4

Proroctwo Izajasza – rozdział 61 – cz.I

ZAINTERESOWANYM POD ROZWAGĘ I KU ZACHĘCIE

 

Spośród wielu proroctw przedstawiających Boski plan działania na przestrzeni wieków Proroctwo Izajasza wyróżnia się wielokrotnie objawiając nadzieję zaprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi i doprowadzenia wielu ludzi z powrotem do utraconej przez praojca Adama społeczności z Panem Bogiem.

Rozdział 61 w olbrzymim streszczeniu objawia pojednanie człowieka z Panem Bogiem, opisuje wybór Kościoła Pierworodnych, jak też przywrócenie narodu żydowskiego, a razem z nim wszystkich chętnych do słuchania i wielbienia Pana Boga, na podstawie Przymierza Abrahamowego i dzięki ofierze Pana Jezusa.

Pan Bóg poprzez wypowiedzi proroka pięknie przedstawia nam zasługi naszego Zbawiciela, jak też maluje obraz Królestwa Bożego na ziemi i spływającego deszczu wielkich i dobrych łask na chętnych do uznania Boskiego prawa i ochotnych do służenia Panu Bogu oraz życia w Jego Królestwie na Boskich warunkach.

Wszystkie wersety zostały zacytowane z Biblii Gdańskiej.

Izaj. 61:1„Duch Panującego Pana jest nademną; przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangeliję cichym, posłał mię, abym związał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy”.

duch:

 • duch = wpływ, moc Pana Boga, która może działać w różnych kierunkach – jednak zawsze ku dobremu
 • proroctwo zaczęło się wypełniać od chrztu Pana Jezusa
 • Łuk. 3:22, 4:1,16-21

Panującego Pana:

 • Pan Bóg jest jedynym władcą i dawcą życia
 • cokolwiek się dzieje, zawsze wynika z dozwolenia Pana Boga
 • Pan Bóg daje upoważnienie do rządzenia – Dan. 7:13-14, 4:13-17

nade mną:

 • słowa Pana Jezusa
 • od ofiarowania w Jordanie w umyśle Pana Jezusa zaczęło się rozwijać Nowe Stworzenie
 • nowa wola prowadziła Pana Jezusa w Jego ofierze oraz na śmierć
 • Nowe Stworzenie decydowało o tym, co spotykało Pana i kierowało Jego życiem

przeto mię pomazał Pan:

 • Pan Bóg pomazał, czyli wybrał Głowę Nowego Stworzenia – 3 Mojż. 8:12; Psalm 45:8
 • Pan Jezus otrzymał ducha nie pod miarą – Jan 3:34
 • naznaczył Głowę – Psalm 133; ale także nas jako kandydatów na członków Jego Ciała, proporcjonalnie do pracy w budowaniu współczłonków Ciała Chrystusowego (Efezj. 4:16) oraz uszlachetniania własnego charakteru
 • nazywa Boga „Panem”, czyli pokazuje, że Ojciec jest wyższy niż Syn – 2 Kor. 1:21; Jan 14:28; Hebr. 1:5

abym opowiadał Ewangeliję:

 • radosną nowinę o przebaczeniu
 • radosną nowinę o przyjściu Królestwa Bożego w jego dwóch fazach
 • Jan 12:49-50, 3:36
 • Jan 14:10,31 – ogłasza wolę Ojca odnośnie wyboru Kościoła i ratowania całego rodzaju ludzkiego
 • 2:3-4 – głoszenie tej nowiny rozpoczęło się od Pana Jezusa

cichym:

 • odpowiednim – 2 Kor. 2:16
 • jako uczącym się od Pana Boga – Psalm 25:9
 • poddanym jak owce pasterzowi – Jan 10:3-4
 • tym, którzy pragną być uczeni przez Ojca rezygnując ze swojej woli – 1 Tes. 4:9

posłał mię:

 • czyli Pana Jezusa – Izaj. 6:8-10
 • Pan Jezus mówił przez przypowieści do ludu – 4:11-12; Mat. 13:13
 • celem misji Pana Jezusa było przygotowanie:
  • odkupienia – Hebr. 10:5
  • wyboru Kościoła – Oblubienicy
  • przywrócenia raju – 18:11; Łuk. 15:6

abym związał rany:

 • podobnie jak dobry Samarytanin
 • zranionych przez grzech – Łuk. 10:29-37
 • pokazał, jak należy służyć Panu Bogu
 • dał nadzieję na lepszą przyszłość bez bólu, płaczu i cierpień
 • ta praca trwa już w Wieku Ewangelii, ale największe dzieło należy dopiero do przyszłości w Tysiącleciu naprawienia

 tych, którzy są skruszonego serca:

 • pokora jest stanem, który usposabia do przyjęcia pomocy i posłuszeństwa względem Bożej woli
 • należy zrozumieć, że jest się grzesznym – Mat. 11:28-30
 • 1 Piotra 5:6
 • Ijoba. 22:29

abym zwiastował pojmanym wyzwolenie:

 • uwikłanym w różnych nieprawościach
 • tym, którzy rozumieją, że są niedoskonali i związani grzechem – Rzym. 7:24-25
 • dzisiaj uwolnienie z grzechu odbywa się poprzez usprawiedliwienie z wiary, a w przyszłości poprzez restytucję na podstawie uczynków – Rzym. 4:25

a więźniom otworzenie ciemnicy:

 • oczy wyrozumienia – Mat. 13:16
 • wierzącym dotąd w różne przesądy, teorie nieoparte na Słowie Bożym, dogmaty wiary
 • żyjącym w nieświadomości, co do istnienia Boga i Jego woli

ciemnica:

 • stan niełaski – Mat. 22:13 – skąd przyszedł – Jan 3:36
 • ślepota duchowa – Jan 9:39-41
 • podległość różnym systemom religijnym i uznawanie ludzkich ideologii

 

Izaj. 61:2„Abym ogłosił miłościwy rok Pański, i dzień pomsty Boga naszego; abym cieszył wszystkich płaczących”.

Abym ogłosił:

 • rozpoczęcie Wieku Ewangelii – Hebr. 3:7

miłościwy:

 • przyjemny, wyjątkowy
 • okres usprawiedliwienia z wiary i wysokiego powołania – Hebr. 3:1; Rzym. 5:1-2

rok Pański:

 • inaczej: czas
 • Wiek Ewangelii, czyli okres ok. 2 tysięcy lat – Łuk. 13:31-33
 • okres wyboru Oblubienicy Chrystusowej – Mat. 13:44

dzień pomsty:

 • tego fragmentu Pan Jezus już nie odczytał i usiadł, On wtedy głosił radosną wieść – Łuk. 4:18-19
 • odpłaty w czasie wtórej obecności – w Dniu Jehowy
 • 6:10; Mat. 13:40-43

abym cieszył wszystkich płaczących:

 • bez względu na narodowość czy płeć – Mat. 11:28-29
 • dziś pocieszany jest Kościół Pierworodnych, który zwiastuje Królestwo Boże dla wszystkich płaczących
 • w przyszłości cały ród Adamowy – Rzym. 8:19-22; Obj. 21:4-5

 

Izaj. 61:3„Abym sprawił radość płaczącym w Syonie, a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto ściśnionego; i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pańskiem, abym był uwielbiony”.

Abym sprawił radość:

 • najpierw radość otrzymał naród żydowski – stanowił Kościół w zarodku – Mat. 10:6, 15:24
 • potem radość ta została udzielona też narodom pogańskim – Dzieje Ap. 10:34-36

płaczącym:

 • tęskniącym za Królestwem Bożym
 • widzącym swoje niedoskonałości i braki
 • z powodu niemoralności, błędów, letniości, różnych nieprawidłowości – podobnie jak Lot, który widział różne odstępstwa od Prawa Bożego

dał im ozdobę:

 • różne nadzieje, obietnice, które można zdobyć w przyszłości i do ubiegania się o które otrzymaliśmy zaproszenie – 2 Piotra 1:3-4
 • ale już dziś możemy się cieszyć błogosławieństwami Bożymi, łaską i pokojem otrzymanym od Ojca
 • podobnie jak figuralna Rebeka też na początku drogi otrzymała od sługi Abrahamowego różne dary – 1 Mojż. 24:52-53
 • 1 Piotra 4:13-14

miasto popiołu:

 • zamiast popiołu, czyli zamiast potępienia stanu śmierci i niełaski – 1 Mojż. 3:19; Rzym. 10:11-12
 • popiół = proch starej natury, cielesność i różne jej niedoskonałości
 • tak cielesny Izrael, jak i poganie mają wspólną szansę ubiegania się o nagrodę – Efezj. 2:12-18

olejek wesela:

 • ducha synostwa i społeczności z Panem Bogiem – radości z przynależności do rodziny Bożej
 • świadomość Boskiego kierownictwa i opieki w życiu dzieci Bożych – Mat. 6:33
 • „Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich” – Hebr. 1:9
 • 1 Jana 2:20; 2 Kor. 1:21-22; Filip. 4:4

miasto smutku:

 • zamiast zagubienia, niepewności, strachu przed potępieniem np. „piekłem”, czyśćcem
 • 2 Kor. 7:10

odzienie chwały:

 • szatę sprawiedliwości Chrystusowej – Kazn. 9:8
 • szatę weselną – Mat. 22:11
 • znajomość planu Bożego – Psalm 132:8-9,12
 • zasady moralne i dobre uczynki mają być naszą ozdobą – 2 Kor. 3:18

miasto ściśnionego:

 • zamiast ducha ścieśnionego dał nam świadomość uwolnienia z potępienia
 • mamy posiadać jasne wyrozumienie przywilejów, które otrzymujemy dzięki ofierze Pana Jezusa, stając się Jego naśladowcami – Rzym. 5:12

będą nazwani drzewami sprawiedliwości:

 • odnosi się to przede wszystkim do przyszłości
 • dziś jesteśmy solą ziemi
 • będą drzewami dającymi życie, podobnie jak drzewo żywota w raju
 • 22:1-2; Psalm 1:3; Jer. 17:8
 • drzew tych będzie 144 tys.

szczepieniem Pańskiem:

 • poprzez spłodzenie w starym ciele – 2 Kor. 4:7
 • zalążek Nowego Stworzenia został wszczepiony w ciało cielesne, w którym ma się rozwijać
 • 1 Kor. 15:42

abym był uwielbiony:

 • już dziś Pan Bóg jest wielbiony przez Pana Jezusa i Kościół – Jan 12:28
 • posłuszeństwo Oblubienicy Chrystusowej jest uczczeniem Pana Boga
 • 2:4-7; Obj. 15:4
 • nagroda udzielona przez Pana Boga Kościołowi świadczyć będzie o wspaniałości Dawcy

Po skompletowaniu Kościoła Pierworodnych nastąpi restytucja ziemi i wszystkich narodów – Dzieje Ap. 15:13-18.

 

Izaj. 61:4„Tedy pobudują spustoszenie starodawne, pustynie stare naprawią, a odnowią miasta spustoszone, puste za wielu narodów”.

Tedy pobudują spustoszenie starodawne:

 • to spustoszenie ma przeszło 6 tys. lat; rozpoczęło się już w raju, a niszczenie trwa do dzisiaj – Amos 9:11-15
 • rozpocznie się nowy okres – Królestwa Chrystusowego – Wieku Tysiąclecia, który będzie czasem odbudowy i naprawienia – Psalm 102:17-23
 • 35:1
 • Chrystus – Głowa i Ciało – odbuduje w człowieku utracony obraz Pana Boga, poprzez przyprowadzenie go do doskonałości

pustynie stare:

 • od Adama poczynając
 • wszystkie serca nieurodzajne, grzeszne, nieczułe
 • 2:7-8; Rzym. 5:12

odnowią miasta spustoszone:

 • człowieka, który miał być i będzie królem na ziemi
 • 9:14-15; Przyp. 25:28
 • odnowiony zostanie charakter człowieka
 • 58:12, 44:3-5

puste za wiele narodów:

 • od wielu pokoleń
 • wszyscy otrzymają szansę na podstawie miłościwego Planu Bożego i ofiary Pana Jezusa
 • 1 Tym. 2:4-6; Izaj. 25:6-9, 42:6-7

 

Izaj. 61:5„Bo się stawią cudzoziemcy, a paść będą stada wasze, a synowie cudzoziemców oraczami waszymi i winiarzami waszymi będą”.

cudzoziemcy:

 • to nie przechodzień, jest to obcokrajowiec – inny – chcący stać się obywatelem państwa
 • to ten, który pragnie powrócić do łaski Bożej
 • okażą to poprzez chęć współpracy w dziele pomocy innym, to czyniąc sami będą się udoskonalać
 • w czasie tym nie będą jeszcze pełnoprawnymi członkami Królestwa Bożego
 • 8:20-23, 14:21

paść będą stada wasze:

 • będą współpracować z Pośrednikiem (Głowa i Ciało) w nauczaniu
 • na początku Wieku Tysiąclecia ludzie odczuwać będą przynależność rasową i państwową
 • Jan 10:16
 • paść – czyli pokazywać będą, jak należy powracać do Królestwa Bożego, najlepszą drogą jest współdziałanie i pomoc w naprawie współbliźnich
 • współpraca będzie dowodem przemian zachodzących w sercach ludzkich
 • 37:21-28 – naród żydowski będzie pierwszym w tym dziele restytucji
 • 25:34-40 – pomoc bliźnim będzie odbierana jak służba na rzecz Królestwa i Jego Króla

synowie cudzoziemców:

 • człowiek w dziele naprawienia będzie na różnych etapach rozwoju
 • przyjdzie pokolenie po pokoleniu – Psalm 84:8, 87:4-6

oraczami waszymi:

 • służąc doświadczeniem z różnych okresów 6 tys. lat – to doświadczenie, czyli wiedza o różnych formach zła, przeora serca i świadomość człowieka, pomagając mu przyjąć błogosławieństwa nowego okresu
 • 5 Mojż. 15:7-11
 • Zakon Mojżeszowy zobowiązywał do pomocy bliźniemu – 2 Mojż. 23:4-5

winiarzami waszymi będą:

 • winiarze opiekują się winoroślami, ale też zbierają owoce i wytłaczają je
 • ludzie sami poznają, kto ma prawo żyć w Królestwie Bożym, a kto tej łaski jest niegodny – Izaj. 66:24
 • 5 Mojż. 23:24-25 – korzystając z doświadczeń i wiedzy innych, ludzie będą sobie wzajemnie pomagać

Werset ten opisuje wzajemną pomoc i usługę pomiędzy ludźmi, którzy zechcą być obywatelami Królestwa Bożego na ziemi.

część II