Na Straży
nr 2014/4

Echa z konwencji – Tarnów [2014]

TARNÓW – 15 CZERWCA 2014 R.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że nam pobłogosławił i zgromadził przy stole suto zastawionym duchowym pokarmem, tym razem w Tarnowie 15 czerwca. Mieliśmy przywilej po raz kolejny spotkać się w gmachu teatru i słuchać pięknej nauki Słowa Bożego. Wykładami z tej Świętej Księgi usłużyło nam czterech braci.

Pierwszym tematem usłużył br. Piotr Krajcer, a jako podstawę użył słów Mal. 4:1: „Bo oto przychodzi dzień pałający jako piec, w który wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostawi ani korzenia ani gałązki”. Rozwijając słowa proroka Malachiasza, brat zwrócił uwagę na czas, w którym żyjemy i wypełniające się proroctwa. Kolejnym wykładem usłużył br. Jan Knop, który omawiał temat: „Bądźcie doskonali”. Za podstawę wziął słowa Mat. 5:48:
„Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest”. Podając przykłady różnych postaci biblijnych, brat zwrócił uwagę na konieczność udoskonalania się przez poznanie i zastosowanie nauki Słowa Bożego. Trzecim tematem usłużył br. Łukasz Florczak, a oparł swe rozważanie na historii męża Bożego Gedeona. Podobnie jak Gedeon, my też w swojej służbie mamy do dyspozycji różne znaki i sygnały pochodzące od Pana Boga, a naszym zadaniem jest czuwać, aby je w porę odczytać i właściwie zastosować. Brat wspomniał również o pewnych figurach związanych z Gedeonem i jego historią.

Ostatnim wykładem, zatytułowanym: „Antysemityzm”, usłużył br. Adam Olszewski. Wytłumaczył on, kto to jest antysemita i co spowodowało niechęć wielu ludzi do Izraelitów. Zwrócił przy tej okazji uwagę na wielki nacisk Żydów na więzy rodzinne i utrzymanie swojej wiary na tak wysokim poziomie, by przetrwała stulecia. Wiele proroctw i wielkich obietnic dotyczy właśnie tego narodu. Dziękujemy Panu Bogu za to, że pobudził serca braci organizatorów do przygotowania tej uczty duchowej, a im samym za to, że wykorzystali to błogosławieństwo dla wspólnego dobra ludu Pańskiego.

R- ( r.)
„Straż” / str.