Na Straży
nr 2014/3

W co wierzymy?

Podstawowe zasady wiary

Na prośbę niektórych naszych Czytelników, poniżej zamieszczamy, oparte na Piśmie Świętym, „Podstawowe zasady wiary Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego”:

1. PISMO ŚWIĘTE A TRADYCJA

Zrzeszenie uznaje jedynie Pismo Święte – tak Starego, jak i Nowego Testamentu (protokanoniczne) – za główne i podstawowe źródło wiary i prawdy. Pismo Święte jest jedyną księgą napisaną pod natchnieniem Ducha Świętego i zawiera wszystko, cokolwiek jest potrzebne do zbawienia (2 Piotra 1:3-4, 20-21 oraz 2 Tym. 3:16-17).

Tradycja, jako „ustne podanie prawd”, w zrozumieniu Zrzeszenia nie jest „koniecznym uzupełnieniem Pisma Świętego”, a nawet w wielu wypadkach jest wypaczeniem prostej nauki Chrystusa.

Zrzeszenie nie tylko, że nie uznaje tradycji jako wykładni równej z Pismem Świętym, lecz ponadto nie widzi w niej „koniecznego środka do poznania prawdy i do zbawienia”.

2. WIARA

Zrzeszenie uznaje:

 • jedynego Boga, Stwórcę i Pana wszechświata, „który sam ma nieśmiertelność” (Izaj. 42:8 oraz 1 Tym. 6:16).
 • Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który był jedyną istotą duchową stworzoną bezpośrednio przez Boga Ojca. Narodzenie się Jezusa Chrystusa z Marii Panny było rzeczywistym przejściem z natury duchowej do ziemskiej w celu złożenia ofiary ekspiacyjnej (okupowa ofiara za grzech). Pan Jezus nie jest równym hierarchicznie swemu Ojcu (1 Kor. 11:3; Ew. Jana 14:28).
 • Ducha Świętego, który nie jest osobą, lecz mocą i wpływem pochodzącym od Boga (Ew. Łuk. 24:49; Dzieje Ap. 2:4; 10:38).

Zrzeszenie jest przeciwne twierdzeniu, że Pan Bóg, Syn Boży Jezus Chrystus oraz Duch Święty stanowią jedną istotę. Pismo Święte zaprzecza również ich równości (Ew. Jana 14:28).

3. SZATAN

Źródłem wszelkiego zła na świecie jest szatan. Jest to istota duchowa, która zostanie zniszczona mocą Bożą podczas Królestwa Bożego (Hebr. 2:14; Obj. 20:6-10).

Szatan był przyczyną upadku człowieka i jego śmierci.

4. CZŁOWIEK

W odróżnieniu od zwierząt, człowiek został stworzony przez Boga w odrębnym dziele twórczym. W człowieka stworzonego z elementów ziemi tchnął Bóg dech żywota (iskrę życia). Ten dech żywota nie stanowi odrębnej istoty – duszy nieśmiertelnej niezależnej od ciała. Ożywiona istota ludzka stanowi duszę żyjącą. Z chwilą śmierci organizmu ożywiona istota, czyli dusza, przestaje istnieć (Ezech. 18:4,20 oraz Rzym. 6:23).

Śmierć człowieka nie jest dziełem przypadku, lecz jest wynikiem nieposłuszeństwa Prawu Bożemu (Rzym. 5:12). Śmierć człowieka nie będzie jednak zjawiskiem wiecznie trwającym. Zgodnie z planem Bożym cała ludzkość otrzyma zmartwychwstanie i sposobność ubiegania się o żywot wieczny na ziemi.

Zrzeszenie nie uznaje też nauki o predestynacji (przeznaczeniu), gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, (1 Tym. 2:4,5; 5 Mojż. 30:19; Obj. 22:17; Dzieje Ap. 2:23).

5. DROGA DO ZBAWIENIA

Jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Tylko przez niego człowiek może zbliżyć się do Boga i cieszyć się Jego opieką i łaską (Dzieje Ap. 4:12). Wszelkie inne środki – jak wstawiennictwo świętych, odpusty, narzucone praktyki ascetyczne nie są przez Boga uznawane (Ew. Jana 11:22). Przez wiarę w zasługę świętej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, popartą uczynkami, człowiek otrzymuje dar usprawiedliwienia (Rzym. 3:24).

6. OFIARA JEZUSA

 • Zrzeszenie uznaje, że centralnym punktem Boskiego planu zbawienia człowieka jest ofiarnicza śmierć Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Zasługa tej ofiary jest skuteczna dla zgładzenia wszystkich grzechów wynikłych z nieposłuszeństwa Adamowego (Ew. Jana 3:16; Hebr. 9:12; 10:11-12).
 • Na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa obchodzona jest przez wszystkich wyznawców Zrzeszenia Wieczerza Pańska. Pamiątka ta jest obchodzona raz w roku w okresie świąt Wielkanocy i ma znaczenie symboliczne. Zgodnie z tym, jak ustanowił to Chrystus Pan, przy obchodzeniu Pamiątki używane są chleb i wino (1 Kor. 11:23-29; 10:16-17). Chleb jest symbolem Ciała Pańskiego, natomiast wino jest symbolem krwi Pańskiej. Spożywanie tej pamiątkowej wieczerzy nie zapewnia odpuszczenia grzechów – Zrzeszenie nie uznaje dogmatu mszy.

7. LITURGIA

Zrzeszenie nie uznaje obrzędu liturgicznego. Ceremoniały, ołtarze i akcesoria, stroje liturgiczne itp. wytwarzające atmosferę tajemniczości, misterium, stanowią przeciwieństwo prostoty głoszonej przez Pana i Jego Apostołów (Izaj. 1:11-15).

8. SAKRAMENTY

Zrzeszenie nie uznaje sakramentów jako widzialnych znaków, przez które człowiek mógłby otrzymać niewidzialną łaskę Bożą, gdyż w Piśmie Świętym nie ma o nich żadnej wzmianki.

9. MARIOLOGIA (kult Marii)

Mariologia usunęła na dalszy plan dzieło Chrystusa. Określenie „matka Boża” albo „Bogarodzica” nie znajduje uzasadnienia w Piśmie Świętym. Właściwą ocenę stanowiska Marii wobec Boga oraz ludzi wyraził anioł w słowach: „Błogosławionaś ty między niewiastami” – Ew. Łuk. 1:28. Prawidłowym określeniem dla Marii jest „matka Jezusowa”. Dogmat o niepokalanym poczęciu Marii jest bezpodstawny. Niepokalanie poczętym jest tylko Jezus Chrystus (Ijoba 14:4; Hebr. 7:26).

10. KULT ŚWIĘTYCH RELIKWII I WIZERUNKÓW

Zrzeszenie nie uznaje kultu świętych, relikwii i wizerunków, gdyż jest to sprzeczne z nauką Pisma Świętego. Dla naśladowców Pańskich zbędne są wszelkie oprawy kultowe wyraźnie zakazane w Piśmie Świętym (Dzieje Ap. 17:29; 2 Mojż. 20:2-5).

11. SPOWIEDŹ

Zrzeszenie nie uznaje żadnej tradycyjnej spowiedzi. Chrystus Pan ani też Apostołowie nie praktykowali takiej spowiedzi. Judaistyczny sposób wyznawania grzechów przy składaniu ofiar przez Najwyższego Kapłana stracił swoje znaczenie z chwilą złożenia ofiary za grzech przez Jezusa Chrystusa.

Jezus zalecał, aby o odpuszczenie grzechów zwracać się bezpośrednio do Boga: „Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – Ew. Mat. 6:12.

12. PIEKŁO I CZYŚCIEC

Zrzeszenie uznaje piekło w jego znaczeniu biblijnym. Pismo Święte określa, iż piekłem jest grób, w którym nie ma ognia ani też cierpień i wiecznych mąk (4 Mojż. 16:33; Psalm 16:10; Dzieje Ap. 2:31; Ijob. 17:13-16). Istnienie czyśćca nie znajduje żadnych podstaw w Piśmie Świętym.

13. CHRZEST

Zrzeszenie uznaje formę chrztu przez całkowite zanurzenie w wodzie. Chrzest nie gładzi grzechu pierworodnego, gdyż tego dokonała ofiara Chrystusa (l Piotra 3:21).

Do chrztu może przystąpić osoba:

 • pouczona
 • wierząca

Nie może to być nieświadome niemowlę (Ew. Mat. 28:19). Zanurzenie w wodzie jest aktem symbolicznym, wyrażającym oddanie się danej osoby na służbę Bogu.

14. CELIBAT A MAŁŻEŃSTWO

Zrzeszenie jest przeciwne jakiemukolwiek zakazowi wstępowania lub niewstępowania w związki małżeńskie. Zgodnie z nauką ap. Pawła, biskup lub diakon ma prawo wstąpić w związek małżeński (1 Tym. 3:2; 1 Kor. 9:5).

Związek małżeński uznany jest przez członków Zrzeszenia za ważny z chwilą sporządzenia aktu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

15. KOŚCIÓŁ

Zrzeszenie uznaje pogląd Pisma Świętego, że Bóg przeznaczył Wiek Ewangelii w celu wybrania Kościoła Chrystusowego spośród wszystkich narodów świata. Filarami Kościoła jest dwunastu Apostołów bez prawa sukcesji (Efezj. 2:20-22). Głową Kościoła jest Chrystus. Jedynie nauki Jezusa Chrystusa i wybranych przez Niego Apostołów uważa się za nieomylne. Nagrodą dla Kościoła za jego wierność jest pierwsze zmartwychwstanie do duchowej natury (Rzym. 2:7). Kościół Chrystusowy wraz ze swym Panem (Jezusem) weźmie czynny udział w dziele naprawienia wszystkich rzeczy podczas tysiącletniego panowania Chrystusa (Obj. 20:6).

16. WTÓRE PRZYJŚCIE

Do ważnych nauk wyznawanych przez Zrzeszenie należy nauka o wtórym przyjściu Chrystusa na ziemię. Jezus Chrystus jest istotą duchową, stąd Jego powtórne przyjście nie może być dostrzeżone cielesnym wzrokiem (Ew. Jana 14:19). Zasadniczym celem wtórej obecności Jezusa jest założenie Królestwa Bożego na ziemi – Królestwa sprawiedliwości i trwałego pokoju (Izaj. 9:6-7).

Zrzeszenie uznaje, że żyjemy w czasie wtórej obecności Chrystusa (Ew. Łuk. 17:26).

17. RESTYTUCJA

Zrzeszenie uznaje, że:

 • na podstawie dokonanej przez Jezusa Chrystusa ofiary za grzech cały rodzaj ludzki ma zapewnione wzbudzenie z grobu (Dzieje Ap. 24:15; Ew. Jana 5:28).
 • przez okres tysiąca lat wszyscy członkowie rodu ludzkiego (z linii Adama) będą wystawieni na próbę otrzymania życia wiecznego. Warunkiem otrzymania tegoż życia będzie pełne posłuszeństwo prawu Bożemu.
 • w czasie tysiącletniego panowania Chrystusa zostanie usunięte wszelkie zło, choroby, cierpienia i śmierć. Będzie to przepowiedziany przez proroków „czas naprawienia wszystkich rzeczy” (Dzieje Ap. 3:20-21; 1 Kor. 15:25-26; Izaj. 33:21).
 • przez okres tysiąca lat Chrystus dokona selekcji rodzaju ludzkiego, oddzielając sprawiedliwych od niepoprawnych grzeszników. Czyniący sprawiedliwość otrzymają jako nagrodę żywot wieczny, a wszyscy niepoprawni grzesznicy zostaną wytraceni we wtórej śmierci (Ew. Mat. 25:31-34; Obj. 21:7).
 • Grzechy popełnione przez ludzkość w obecnym czasie znajdą swoją zapłatę w wieku przyszłym (Dzieje Ap. 17:30; Ew. Mat. 12:32).
 • doprowadzony do doskonałości rodzaj ludzki stanie się uczestnikiem wielkich Bożych błogosławieństw w wiecznie trwającym Królestwie Bożym na ziemi. Wypełni się wówczas treść modlitwy Pańskiej: „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi” – Ew. Mat. 6:10.

18. Zrzeszenie w swoich praktykach religijnych, nabożeństwach i wierzeniach ściśle naśladuje Kościół wieku apostolskiego.

19. Zrzeszenie posługuje się wykładnią Pisma Świętego wyprowadzoną przez pastora Ch. T. Russell’a.

R- ( r.)
„Straż” / str.