Na Straży
nr 2009/4

Słowo Boże trwa na wieki

WAŻNE, BY W NAS ZAMIESZKAŁO

„Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane” – 1 Piotra 1:25 (BW).

Kiedy mi smutno, kiedy serce płacze,
Kiedy trudności się w drogę położą,
Świat pokusami w me serce kołacze,
Wtedy otwieram świętą Księgę Bożą.

Biblia – Pismo Święte – na dawny i obecny czas.

„Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek był Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony” – 2 Tym. 3:16.

Najstarsza historia, najpiękniejsza poezja, przekonywująca logika, fascynujące przygody, cudowne życiorysy, wysokie zasady praworządności i dobrych obyczajów, najwyższe krasomówstwo, najgłębsza mądrość życiowa, niespotykane wydarzenia.

Biblia jest zbiorem najbardziej interesujących i nauczających pism, znajdujących się w naszym posiadaniu. Jej 66 ksiąg jest dziełem około 60 pisarzy, z których pierwszy żył około 4000 lat temu, a ostatni 1900 lat temu. Ze wszystkich dostępnych książek dla wszystkich nas jest zawsze na czasie. Ona podaje wystarczające objaśnienie życia, jego problemów i kłopotów, a również jego możliwości. Ponad to wszystko ona właśnie wskazuje na Tego, który jest źródłem zadowolenia, szczęścia i pokoju. Biblia jest najstarszą księgą. Ona przeżyła burze 40 stuleci. Ludzie usiłowali w każdy możliwy sposób usunąć ją z powierzchni ziemi; trzymali ją w ukryciu, inni palili, a posiadających ją karali śmiercią – najsilniejsze i najdłuższe prześladowania spotykały tych, którzy w nią wierzyli. Lecz ta księga ciągle żyje. Dziś, podczas gdy wielu z jej wrogów dawno zasnęło w prochu śmierci, a setki książek napisanych dla jej poniżenia i pozbawienia wpływu zostało zapomnianych dawno, Biblia dotarła do każdego narodu na całej ziemi i została wydana w przeszło 1000 różnych językach i narzeczach.

Biblia zawiera w sobie prawo, etykę, poezję, dramaty, historię, podróże, proroctwa, romanse, filozofie, polityczne i socjalne instrukcje, wszystko z czym człowiek zwykły się styka. Jej pisarze różnili się podobnie jak i jej pisma. Królowie, władcy i książęta, poeci, mędrcy i filozofowie, rybacy, mężowie stanu i kapłani, biedni i bogaci, kaznodzieje i wygnańcy, ustawodawcy, sędziowie – ludzie z różnych klas przyczynili się do napisania tej księgi. Generał Smuts raz się wyraził: „Kiedykolwiek widzę coś wielkiego i rzeczywiście poruszającego, to mój umysł zawsze zwraca się do języka Starego i Nowego Testamentu. To jest język ludzkiego serca, język ludzkiego umysłu i ducha, wyrażający czyste ludzkie uczucia z taką uniwersalnością, że odnosi się ona do wszystkich ras ludzkich we wszystkich wiekach”.

Żadne z innych tzw. świętych pism nie zawiera takiego ducha. Święte księgi islamu i buddyzmu, dwóch wielkich religii, nie mogą być porównane z Biblią. One nie podają szczegółowej historii narodów tak jak Biblia, a również nie przedstawiają z takim autorytetem i powagą różnych zagadnień dotyczących człowieka, jego pochodzenia i przeznaczenia, zła i jego początków, powodu dozwolenia złego, a także planu jego zniesienia. Biblia zasługuje na poważną rozwagę każdego myślącego człowieka. W tym obecnym świecie, gdzie panuje „przerażenie narodów z rozpaczą”, Biblia przemawia do nas z autorytetem uspakajającym ludzkość. Biblia jest więc księgą na czas obecny.

Jako dokument historyczny Biblia jest niezastąpiona. Ponad dwie trzecie jej pism to opowiadania historyczne, które są godne zaufania. Prof. Sayce, jeden z największych archeologów wyraził się: „Ani na chwilę nie waham się twierdzić, że odkrycia w Asyrii i Egipcie w zupełności potwierdzają opisy Starego Testamentu”.

Prof. Jahuda, inny dobrze znany specjalista w tym zakresie stwierdza: „Każde archeologiczne odkrycie w Palestynie i Mezopotamii, współczesne z czasem biblijnym, potwierdza bezsprzecznie jej historyczną akuratność”. Znany kaznodzieja z XIX wieku, dr H. Grattan Guinnos tak się wyraził: „Biblia jest mapą (wykresem) historii. Ona podaje panoramiczny pogląd na cały bieg wypadków od stworzenia i od upadku człowieka do ostatniego sądu i wprowadzenia nowych niebios i nowej ziemi. Bez Biblii historia ludzkości byłaby podobna do nieznanych rzek płynących od nieznanych źródeł do nieznanych mórz – lecz pod jej kierownictwem możemy dotrzeć do źródeł i widzieć całość historii, od początku do końca”.

W pierwszych rozdziałach Biblii posiadamy dowód, że były one napisane w Mezopotamii około 25 wieków przed Chrystusem. Tak rozpoczęta historia była prowadzona przez następnych pisarzy przez około 2 tysiące lat i Biblia Starego Testamentu została skompletowana dopiero na cztery wieki przed narodzeniem się Chrystusa. Przy schyłku XIX wieku historyczna prawdziwość tych pism zaczęła być kwestionowana przez krytyków, lecz obecnie krytyka ta została obalona przeważnie dzięki odczytaniu różnych napisów w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, a również przez wykopaliska archeologów. Olbrzymie prace wykopaliskowe zostały podjęte w Mezopotamii, Palestynie i Egipcie po zakończeniu pierwszej wojny światowej i praktycznie każda część historii biblijnej została potwierdzona lub oświecona przez rezultaty tych prac. Wiele książek zostało opublikowanych i z nich możemy czerpać potwierdzenie faktów biblijnych. Najnowsze badania, prowadzone w wieku XX, potwierdzają również prawdziwość pism biblijnych.

W Biblii znajdują się również piękne poezje, dramaty i filozofia. Księga Ruty jest pięknym romansem sprzed trzech tysięcy lat. Księga Estery jest niezwykłym dziełem psychologicznym. Dramat podany w księdze Ijoba jest w silnym kontraście z monologiem księgi Kaznodziei Salomonowego i z księgą Pieśni Salomona. Blaski i cienie księgi Dziejów Apostolskich czynią ją jedną z najbardziej Interesujących ksiąg podróżniczych, a księga Psalmów jest pełna najbardziej natchnionej poezji. Każda z tych ksiąg powinna być czytana z rozwagą i uczuciem, jako arcydzieło.

Język angielski był budowany głównie na Biblii wydanej w 1611 roku. Miłość wolności i sprawiedliwości w dużej mierze zawdzięczać możemy naukom tej księgi – najwybitniejsze charakterystyki ludzi szlachetnych mogą być przypisywane wpływom tej księgi.

Zarówno w praktycznych rzeczach, jak i w upodobaniu kulturalnym codziennego życia Biblia jest pewnym przewodnikiem, ona zawiera dostateczne instrukcje odnośnie zdrowego umysłu i ciała. Jako doradca w sprawach międzynarodowych, a także w stosunkach pomiędzy poszczególnymi ludźmi, Biblia jest najlepszym autorytetem. Ona była natchnieniem twórczego geniuszu pisarzy, poetów, malarzy przez wiele wieków – nie mniej konieczną i pożyteczną jest w życiu zwykłych mężczyzn i kobiet, którzy czerpią z niej pokarm dla siebie. Biblia jest więc księgą codziennego życia.

Ostatecznie i ponad wszystko Biblia jest Boskim objawieniem. Człowiek nie żyje jedynie samym chlebem. On cieszy się pełniejszym życiem, gdy stara się wykonywać wolę Bożą. Dla takich Biblia jest nauczycielem. Stwierdza ona, że grzech i śmierć weszły pomiędzy ludzi, lecz że w słusznym czasie zostaną wyeliminowane z ich życia. Podaje nam też, że pierwsze istoty ludzkie zostały stworzone bez grzechu, bez konieczności umierania i z możnością używania darów ziemskich dla swego dobra.

Smutne jest jednak to, że ludzie nie zważają na prawa sprawiedliwości i dozwalają samolubstwu, złości i niesprawiedliwości, by kierowały ich życiem.

Historia biblijna podaje nam nadzieję dla znajdującej się na tej smutnej drodze ludzkości. Dowiadujemy się z niej o przyjściu Mesjasza, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, by odkupić ludzkość od kary za grzech i jej wyników. Pierwszym owocem Jego życia i śmierci na ziemi jest powołanie Kościoła. Następny owoc ukaże się, gdy Jego królestwo zostanie ustanowione i pod Jego dobroczynną kontrolą i administracją Jego Kościoła ludzkość otrzyma instrukcje i kierownictwo, gdy wejdzie na nową drogę, na której nie będzie więcej wojen, chorób, cierpień – wtedy wypełni się to, co napisane – że „śmierć będzie połknięta w zwycięstwie”.

Biblia jest więc także księgą przyszłości. Czas spędzony na jej czytaniu i studiowaniu nie jest czasem straconym. Jej treść i duch z pewnością rozszerzą umysł i serce oraz ozdobią charakter zacnością. Ona uczyni czytającego ją bardziej czułym i wrażliwym na potrzeby i słabości drugich, zaszczepi w nim pragnienie służenia bliźnim. Utrwali wiarę w istnienie inteligentnego Stwórcy i przekona, iż przed ludzkością jest wspaniała przyszłość sięgająca daleko poza ograniczenia tych rzeczy, które obecnie widzimy, aż i samą wieczność.

„Bible Study Monthly” nr 4/64

Stronice Pisma Świętego zawierają odpowiedzi na wszystkie ludzkie problemy… Biblia potrafi poruszyć serce, rozwinąć inteligencję i odnowić ducha.

Ronald Reagan, prezydent USA

Biblia jest jednym z największych błogosławieństw, jakimi Bóg obdarzył ludzi. Bóg jest jej autorem, zbawienie jej celem, a prawda treścią.

John Locke, filozof

Ludzi czytających Biblię nie da się zniewolić, gdyż jej zasady są fundamentem ludzkiej wolności.

Horace Greeley, polityk i dziennikarz

Księga ta objawia zamysły Boże, stan człowieka, drogę zbawienia, karę dla niepokutującego grzesznika i błogosławieństwa dla prawdziwie wierzącego. Jej nauka jest święta, jej przepisy są obowiązujące, a postanowienia nienaruszalne.

Czytaj, a będziesz mądrym, żyj według niej, a będziesz szczęśliwym. Ona posiada światło, aby Cię oświecić, pokarm, aby Cię nasycić. Ona jest mapką podróżnika, laską pielgrzyma, kompasem sternika, mieczem wojownika i sztandarem chrześcijanina.

Chrystus jest bohaterem Biblii, nasze zbawienie jej główną treścią, a żywot wieczny i chwała jej ostatecznym celem.

Ona powinna być w naszej pamięci i rządzić sercem i życiem. Czytaj ją uważnie i nabożnie. Ona jest źródłem pokoju i radości. Posłuszeństwo wobec niej będzie wielce nagrodzone, a zginą wszyscy, którzy się do jej wskazówek nie zastosują.

Nie dosyć jest Słowo Boże czytać albo badać dla informacji lub argumentacji. Ono jest nam dane, abyśmy się w nie wgłębiali, przyswajali sobie jego zasady i nim kształtowali nasze myśli i całe nasze postępowanie. W taki to sposób Słowo Boże ma mieszkać w nas i kierować nami.

Do śmierci z Biblią Świętą
Ja nie rozstanę się.
Radością niepojętą
Napełnia ona mnie      PBT nr 477

R- ( r.)
„Straż” / str.