Na Straży
nr 2009/3

Cztery biblijne lekcje z życia Noego

CECHY, KTÓRYCH SZUKA BÓG

„I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan” – 1 Mojż. 7:5 (BW).

Historia Noego, sposób, w jaki został wezwany przez Boga, by zbudować arkę, jest prawdopodobnie jedną z najbardziej popularnych historii wśród naszych dzieci. Historia ta zawiera więcej odniesień, niż zwykle myślimy! Noe był wielkim biblijnym bohaterem. Noe jest wspomniany w Nowym Testamencie sześć razy. W Ewangelii Łukasza jest to po prostu wzmianka w genealogii. Innym razem jest to równoległa relacja pomiędzy Ewangeliami Mateusza i Łukasza. Pozostałe cztery przykłady to użycie starotestamentowej historii dla zbudowania nowotestamentowych odniesień.

Chcemy pokrótce spojrzeć na te cztery przykłady i zobaczyć, jakie lekcje dostrzegli w historii Noego natchnieni pisarze.

Nie bądź zaskoczony! (Mat. 24:36-39)

A. Według Ewangelii Mateusza Jezus udzielił odpowiedzi na dwa pytania uczniów (Mat. 24:3). Chcieli oni poznać znaki zniszczenia Jerozolimy i końca świata. Jezus mówi o znaku, którego wierzący powinni wypatrywać. Obiecuje, że to wszystko się wypełni. Werset 36 jest punktem zwrotnym tego fragmentu. Uczniowie chcieli dowiedzieć się czegoś o czasach końca.

Mat. 24:36-39 „Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.”

Łuk. 17:26-27 „A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich.”

B. Jak było za dni Noego?

  • Najwidoczniej nikt nie wierzył Noemu, że nadchodzi potop.
  • Możemy nawet zadać sobie pytanie, czy oni kiedykolwiek wcześniej widzieli deszcz!
  • Ludzie zajmowali się swoimi sprawami, jakby na nic się nie zanosiło!
  • Kiedy spadły pierwsze krople i zaczęła się powódź, było to zupełnym zaskoczeniem.

Taki też będzie koniec! Świat żyje dzisiaj tak, jakby miał nigdy się nie skończyć. Ludziom nie przychodzi do głowy, że wszystkie rzeczy zmierzają do końca. Każdy zajęty jest własnymi interesami, spełnianiem własnych marzeń. Ludzie oczekują nawet, że rzeczy staną się wspanialsze dzięki wzrostowi technologii.

Liderzy polityczni, liderzy religijni, masmedia itp. – wszyscy oczekują, że świat będzie trwał zawsze. Tak naprawdę zostało to przepowiedziane w 2 Piotra 3:4 „…w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami (….) I mówić (będą): Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd zasnęli bowiem ojcowie , wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia”. Nawet jak będą mówić o pokoju i bezpieczeństwie, przyjdzie na nich nieoczekiwane zniszczenie (1 Tes. 5:2). Dlatego uczmy się od Noego, by być zawsze gotowym.

Bądź pełen czci i posłuszeństwa! (Hebr. 11:7)

A. 11. rozdział Listu do Hebrajczyków jest wspaniałym rozdziałem o wierze (w. 1-6). Bóg poprzez życie sprawiedliwych ludzi wskazuje na cechy wiary, których szuka. W pierwszym wersecie 12. rozdziału używa tych wszystkich przykładów, by dodać nam zachęty. Jednym ze wspomnianych w Liście do Hebrajczyków sprawiedliwych ludzi jest Noe.

Hebr. 11:7 ,,Przez wiarę… wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.”

B. Noe otrzymał wiadomość od Boga i wypełnił wszystkie Jego instrukcje. Zrobił to pomimo tego, że zapowiadane wydarzenia nie były jeszcze widoczne. Uczynił to z pełnej czci bojaźni. Przez swoje działania wydał wyrok na tych, którzy nie usłyszeli i nie wypełnili posłusznie Bożego przesłania. W rezultacie Bóg dał mu sprawiedliwość, która przychodzi przez wiarę. Wiara Noego była potwierdzona czynami. Nie był taki jak wielu, którzy mają wiarę, ale bez czynów. Wiemy, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna. Noe nie tylko uwierzył w to, co powiedział Bóg, ale również zaczął budować statek. Zamienił wiarę w czyn. To wymagało wielkiej wiary! Musimy sprawować nasze zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem.

Filip. 2:12 ,,Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.”

Czy mamy dzisiaj wiarę? Jeśli tak, musimy ją także pokazać poprzez działanie. Jeśli naprawdę wierzymy, że przygotowane jest dla nas wspaniałe miejsce, jeśli wierzymy, że będziemy przemienieni do nieśmiertelnej natury, musimy żyć tą wiarą. Nie możemy żyć tak, jakby to życie było wszystkim. Nie możemy pokładać naszych uczuć w naszych ziemskich domach i długim życiu tutaj.

C. Noe nas uczy: Nie bądź zaskoczony! Bądź posłuszny i pełen czci!

Chrzest nas zbawia! (1 Piotra 3:18-22)

A. Ten fragment 1 Listu Piotra jest jednym z najtrudniejszych w Nowym Testamencie. Są tam rzeczy, które wymagają rozsądzenia, odpowiedniej interpretacji. Są też rzeczy zupełnie jasne!

1 Piotra 3:18-22 ,,Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.”

B. Proste rzeczy z tego fragmentu:

  • Bóg był cierpliwy, kiedy Noe budował arkę.
  • W arce ocalało osiem osób.
  • Ocaleli przez wodę.
  • Chrzest nas zbawi.

C. Jak rodzina Noego była ocalona przez wodę? Od czego byli ocaleni? Byli ocaleni od podłości swojej generacji. Woda oddzieliła ich od świata, który został oczyszczony, by na nowo się odrodzić. My, tak jak Noe, żyjemy dzisiaj na świecie. Wtedy wszystko zostało zniszczone, tak jak wszystko ma ulec zniszczeniu obecnie. Wtedy Noe był ocalony przez arkę. Co ocali nas? Czytamy, że zbawia nas chrzest. Nie tylko symboliczny chrzest, ale prośba do Boga o dobre sumienie.

Jest to reakcja na Boże wezwanie z Psalmu 50:5 „Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofierze”. Wtedy było wielu ludzi, ale tylko ośmiu zostało ocalonych. Teraz są miliardy ludzi, ale tylko ci, którzy odpowiedzieli na Boże wezwanie i uczynili przymierze przez ofiarę, której symbolem jest chrzest, będą obecnie ocaleni. Noe zbudował arkę, która ocaliła jego życie. My musimy budować nasz charakter. Musimy wierzyć bez zastrzeżeń. Musimy codziennie żyć życiem poświęcenia.

D. Noe uczy nas: Nie bądź zaskoczony. Bądź posłuszny i pełen czci. Chrzest zbawia zgubionych ludzi.

Bóg wie, jak Cię uratować! (2 Piotra 2:4-10)

Bóg uratował Noego od pogańskiego świata, który był wokół niego. Bóg może również ciebie uratować. Twoim zadaniem jest pozostawać wiernym w każdych okolicznościach, wierząc, że Bóg jest po twojej stronie. Bóg ocalił Noego poprzez drewniany statek. My nie wiemy, jak mógłby ocalić nas od zbliżającego się ognia. Ale mamy tę pewność: Bóg wie, jak nas uratować!

Jezus jasno powiedział, że ci, którzy czuwają, ujdą od nadchodzącego wielkiego ucisku.

Łuk. 21:36 „Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.”

Izaj. 26:20 „Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew.”

Obj. 18:4 „Wyjdźcie z niego, ludu mój.” Wyjdźcie z Babilonu.

„…ludu mój” – święci przeszłości i teraźniejszości. „Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę” – Psalm 50:5.

„…do swoich pokojów”„kto mieszka pod osłoną Najwyższego” – Psalm 91:1. Miejsce osobistego kontaktu i społeczności z Bogiem.

„…i zamknij swoje drzwi”wiary.

„…skryj się” – Opuść świat i nominalny kościół, by iść za Panem. Skryj się pod osłoną Najwyższego.

„…na chwilkę” – Tak jak prześladowanie może być gwałtowne, tak może być krótkie, ale prawdziwie wierzący będą zachowani, aż klęska się zakończy.

„…aż gniew przeminie” – Burza kłopotów, niepokój, strach i drżenie będzie udziałem innych klas.

Wracając do listu Piotra. Trzy pierwsze wersety mówią o fałszywych prorokach. 2 Piotra 2:1 „Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.”

Mat. 24:24 „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.”

Mat. 7:15 „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi.”

Mat. 7:21-23 „Nie każdy kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”.

Wyraźnie widzimy, że tak się dzieje, kiedy spotykamy się z tymi sprawami w naszej codzienności. Cała prasa, którą czytamy, i telewizja emituje takie programy. Jest to w wyraźnym kontraście do cudów, jakie czynił Jezus. Czytamy, że uzdrawiał wszystkich. Każdy, kto przyszedł do Niego, był uzdrowiony. Ale tak się nie dzieje na tych spotkaniach i w tych programach.

Mat. 4:24 „I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał.”

Mat. 12:15 „A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu, i uzdrawiał ich wszystkich.”

Łuk. 4:40 „A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich.”

Obj. 13:13-15 „I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił, i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.”

Powinniśmy być ostrożni, by nie zostać oszukanymi. Próbuje się poprzez cuda nawracać masy, ponieważ nie znają one Bożego planu. Nie mają żadnego pojęcia, co Pan zamierza robić w swoim królestwie.

Mamy kilka powodów, by uważać, że jest to fałszywy prorok. Jednym z powodów jest to, że Pan powiedział, iż tylko oni (fałszywi prorocy) będą czynić cuda w czasach końca. Dar cudów wygasł w pierwszym wieku. To, co dzieje się obecnie, pochodzi od złego, by zwieść chrześcijan. Innym powodem jest to, że nie nauczają prawdy. Głoszą nauki sprzeczne z Biblią, dotyczące najważniejszych zagadnień, takich jak Bóg, dusza, zbawienie, Kościół, sąd i wiele innych doktryn. Przez swoje cuda sprawiają, że ludzie wierzą ich fałszywym naukom.

Bądźmy wdzięczni, że Pan ocalił nas od tych wszystkich oszustw i uczy nas poprzez Noego.

R- ( r.)
„Straż” / str.