Na Straży
nr 2007/4

Echa z Konwencji – Kraków Konwencja Generalna

21-22 lipca 2007 r.

XXV Konwencja Generalna odbyła się w dniach 21-22 lipca 2007 roku w salach Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie.

Pierwszy dzień Konwencji – Sobota 21 lipca

Konwencję rozpoczęto o godz. 9.00 pieśnią oraz modlitwą z prośbą o błogosławieństwo Pańskie. Zebranych braci i siostry z całego kraju oraz gości z różnych krajów świata przywitał przewodniczący pierwszego dnia br. Walenty Bywalec.

Po odczytaniu tekstu Manny i przekazaniu komunikatów organizacyjnych pierwszym wykładem usłużył br. Stanisław Kuc. Temat, którym brat podzielił się ze zgromadzonymi, był ściśle związany z przewodnim wersetem Konwencji „Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej” (List św. Judy w. 21).

Brat zwrócił uwagę, że miłość do Pana Boga możemy okazywać we wszystkich sprawach codziennego życia. Nie ma innej drogi dla chrześcijanina jak pójście za Jezusem, jak trwanie w miłości Bożej.

Drugim wykładem usłużył br. Piotr Krajcer. W swych rozważaniach, opartych na fragmencie Księgi Ijoba 19:25-26, a dotyczących odkupienia brat wskazał, że okup za życie człowieka jest bardzo drogi i nikt z ludzi nie może zapłacić takiej ceny. Jedynie Jezus Chrystus jest w stanie odkupić ludzkość. Droga odkupienia jest najlepszą drogą zbawienia człowieka.

Kolejnym wykładem zatytułowanym „Jam jest Alfa i Omega” usłużył br. Roman Młotkiewicz z Francji. Słowa tytułowe pochodzące z księgi Objawienia były wstępem do rozważań o Jezusie Chrystusie i Jego dziele.

Po wykładzie odczytany został przez br. Krzysztofa Nawrockiego wyciąg z protokołu ze Zjazdu Braci Starszych, Diakonów i Przedstawicieli Zborów dotyczący nominacji braci do usługi międzyzborowej oraz pracy w poszczególnych organach statutowych Zrzeszenia.

Po przerwie i przekazaniu pozdrowień od braterstwa z kraju i z zagranicy ostatnim wykładem tego dnia skierowanym szczególnie do publiczności usłużył br. Stanisław Sławiński.

Brat przedstawił w swym rozważaniu, które zatytułował „Jestem, który jestem”, problematykę wiary, która toruje drogę do Boga. Wiara jest ważna w życiu każdego, kto chce zbliżyć się do Boga. Towarzyszy temu stały wysiłek i stałe wsłuchiwanie się w głos Boży.

Pierwszy dzień Konwencji zakończył występ chóru „Syloe”, śpiewającego pieśni na chwałę Bogu. Podczas występu zaprezentowano w formie audiowizualnego pokazu wypowiedzi kilku z braterstwa dotyczące tego, jak dużą rolę odgrywa w ich życiu duchowym wspólne śpiewanie pieśni.

Drugi dzień Konwencji – Niedziela 22 lipca

W drugim dniu przewodniczył br. Waldemar Szymański. Konwencję rozpoczęto również o godz. 9.00 pieśnią, modlitwą oraz odczytaniem Manny.

Pierwszym wykładem zatytułowanym „Ogień gniewu Bożego” usłużył br. Michaił Lendel z Ukrainy. Brat przedstawił wiele fragmentów Pisma Świętego mówiących o ogniu spalającym ofiary, jak również o ogniu jako symbolu doświadczeń oraz prób.

Następną częścią braterskiej społeczności były wybory braci do usługi międzyzborowej oraz pełnienia statutowych funkcji w naszym Zrzeszeniu.

To szczególne nabożeństwo rozpoczęto zaśpiewaniem pieśni 247 A oraz modlitwą, a w części poświęconej przeprowadzeniu wyborów przewodniczył brat Józef Sygnowski. Brat przewodniczący zwrócił uwagę na werset z 1 Kor. 14:40, stwierdzając, że społeczność potrzebuje roztropnych sług, którzy mogliby we właściwy sposób zaspokoić jej potrzeby, pomagając braciom i siostrom w ich duchowym wzroście i przyczyniając się do rozwiązywania pojawiających się problemów. Wspomniane zostało, że do służby w posłudze międzyzborowej niezbędne są kwalifikacje, jakie Słowo Boże stawia przed braćmi starszymi i diakonami, ale dodatkowo niezbędna jest odpowiedzialność, współpraca i szacunek. Brat przewodniczący przypomniał, że uprawnionymi do głosowania są poświęceni bracia i siostry, członkowie zborów naszego Zrzeszenia, po czym przystąpił do poddawania głosowaniu poszczególnych kandydatur. Obserwatorzy głosowań zliczali ewentualne głosy przeciwne kandydaturom. Zgromadzeni na Konwencji Generalnej bracia i siostry udzielili swego poparcia następującym braciom nominowanym wcześniej przez przedstawicieli Zborów.

Wybór braci kaznodziei objazdowych
1) br. Piotr Krajcer
2) br. Walenty Bywalec
3) br. Waldemar Szymański
4) br. Franciszek Olejarz
5) br. Jan Knop
6) br. Stanisław Sroka
7) br. Stanisław Kuc
8) br. Henryk Plewniok
9) br. Jan Litkowicz
10) br. Jan Kopak
11) br. Tadeusz Wójciak
12) br. Aleksander Lipka
13) br. Bronisław Kaczor
14) br. Leszek Krawczyk
15) br. Piotr Knop
16) br. Edward Sadowy
Wybór Zarządu Zrzeszenia
• Przewodniczący Zrzeszenia br. Edward Pietrzyk
• I zastępca Przewodniczącego Zrzeszenia br. Waldemar Szymański
• II zastępca Przewodniczącego Zrzeszenia br. Józef Sygnowski
• Członek Zarządu Zrzeszenia br. Franciszek Olejarz
• Członek Zarządu Zrzeszenia br. Stanisław Kuc
Wybór Członków Komisji Rewizyjnej
1) br. Henryk Szarkowicz
2) br. Edward Sadowy
3) br. Marek Sikora
Akceptacja Sekretarza Zrzeszenia
br. Krzysztof Nawrocki
Wybór Skarbnika i Księgarza Zrzeszenia (połączone funkcje pełnione przez jedną osobę)
br. Marek Kamiński
Wybór Członków Komitetu Redakcyjnego
a) Zespół redagujący pismo „Na Straży” – 6 osób
1) br. Jan Knop
2) br. Piotr Krajcer
3) br. Waldemar Szymański
4) br. Krzysztof Nawrocki
5) br. Aleksander Lipka
6) br. Stanisław Sroka
b) Zespół redagujący „Wędrówkę” – 2 osoby
7) br. Daniel Iwaniak
8) br. Sławomir Pietrzyk
c) Pismo Herald
9) br. Przemysław Pietrzyk
d) Internet
10) br. Piotr Kubic
Wybór Członków Komitetu ds. Młodzieży
1) br. Dariusz Hojnca
2) br. Tomasz Kupski (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
3) br. Paweł Lipianin
4) br. Tomasz Szarkowicz
5) br. Łukasz Knop
Wybór Członków Komitetu ds. Ewangelizacji
1) br. Dariusz Bywalec
2) br. Walenty Bywalec (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
3) br. Łukasz Kupski
4) br. Andrzej Jończy
Wybór Członków Komitetu ds. Pomocy Społecznej
1) br. Andrzej Dąbek
2) br. Leszek Szarkowicz (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
3) br. Lucjan Pulikowski
4) br. Stanisław Sławiński
5) br. Henryk Głąb
Wybór do koordynacji usługi duchowej (marszruta braci pielgrzymów)
1) br. Franciszek Olejarz

Jednogłośnie zaakceptowano dwuletni okres trwania kadencji, to znaczy do lipca 2009 roku.

Ustalenie to dotyczy wszystkich organów statutowych za wyjątkiem Zarządu Zrzeszenia (5 osób), w przypadku którego przewidziane są ponowne wybory w listopadzie 2007 r.

W dalszej części nabożeństwa brat przewodniczący powiedział, że bracia, którym powierzono poszczególne funkcje powinni dbać o to, by ich praca służyła ku zbudowaniu, a wszyscy braterstwo, którzy podnosili swe ręce udzielając im swego poparcia, powinni poprzez modlitwy i „podnoszenie rąk” wspierać ich w tej pracy, byśmy wszyscy mogli otrzymać błogosławieństwo.

Na tym zakończone zostały wybory, a przewodniczenie przekazane br. Waldemarowi Szymańskiemu, który zwrócił uwagę, że pięciu braci, którzy dotąd pełnili usługę brata pielgrzyma, z różnych powodów zrezygnowało z niej. Brat Szymański złożył im podziękowanie za trud, który ponosili, aby służyć naszej społeczności i za dobrą pracę, jaką wykonywali.

Nabożeństwo poświęcone wyborom zostało zakończone pieśnią nr 51 oraz modlitwą.

Po przerwie następnym wykładem podzielił się br. Piotr Knop, którego tytuł „Powołanie Nowego Stworzenia” stanowiły słowa apostoła Pawła z Listu do Hebr. 3:1.

Brat przedstawił ważność powołania niebieskiego, autora powołania, którym jest Bóg, czas, w którym to się dokonuje oraz cel powołania.

Ostatnim wykładem dwudniowej społeczności braterskiej usłużył br. Daniel Krawczyk. „Ja i Dom mój będziemy służyć Panu” to tytuł rozważań brata dotyczących życia w rodzinie. W świetle słów Pisma Świętego brat podkreślił, jak ważne jest to zagadnienie.

Zagrożenia przychodzące ze świata to podważanie autorytetu Słowa Bożego. Liczne przytaczane historie biblijne stanowiły przypomnienie i wzór do naśladowania tego, jak trwać w służbie Panu.

Pozdrowienia wypełniające większość wolnych chwil Konwencji były także miłym akcentem jej zakończenia. Pieśnią „Zostań z Bogiem”, wspólną modlitwą oraz zaśpiewaniem Psalmu 133 zakończono XXV Konwencję Generalną.

R- ( r.)
„Straż” / str.