Na Straży
nr 1995/3

Dwie wersje Dekalogu

Kiedy dokonujemy porównania między biblijnym Dekalogiem (2 Mojż. 20 rozdział), a jego katechizmową wersją, stwierdzamy, że zachodzą tu dość istotne różnice.

W katechizmowej (katolickiej) wersji Dekalogu zostało pominięte drugie przykazanie, zakazujące tworzenia i oddawania czci bałwanom, a dziesiąte przykazanie zostało rozdzielone na dwa przykazania – dziewiąte i dziesiąte.

Kościoły protestanckie, które honorują Boski zakaz czynienia jakichkolwiek podobizn, przyjęły biblijny Dekalog i są zdania, że dokonanie jakichkolwiek zmian w treści „Dziesięciosłowia” jest bezprawnym targnięciem się na Boski zakon.

Przyjrzyjmy się zatem różnicy między biblijną a katechizmową wersją Dekalogu.

BIBLIJNA WERSJA:

1. Nie będziesz miał bogów innych przede mną.
2. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa… Nie będziesz się im kłaniał, ani im służył…
3. Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremno bierze.
4. Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił…
5. Czcij ojca twego i matkę twoją, aby przedłużone były dni twoje na ziemi…
6. Nie będziesz zabijał.
7. Nie będziesz cudzołożył.
8. Nie będziesz kradł.
9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.
10. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego…, ani żony…, ani sługi jego, ani dziewki jego, …ani żadnej rzeczy bliźniego twego. (BGd).

KATECHIZMOWA WERSJA:

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. .
4. Czcij ojca i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy bliźniego swego.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.