Na Straży
nr 1992/1

Echo z konwencji w Nałęczowie

Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Czytelnicy!

Na jednodniowej uczcie duchowej w Nałęczowie k/Lublina zgromadziło się około 450 osób z różnych zakątków naszego kraju. Bracia usługujący wypowiedzieli wiele wspaniałych, budujących i na czasie nauk. Nauki, jakie wypływały ze Słowa Bożego, kierowały nasze myśli na przestrzeganie chrześcijańskich zasad i sposobów życia w braterskiej społeczności, do której według oświadczenia św. Pawła (1 Kor. 1:1-9) zostaliśmy powołani.

Przewodniczącym konwencji został wybrany br. Józef Sygnowski. Słowem Bożym usługiwało sześciu braci. Jako pierwszy usłużył br. Z. Kołacz, który poruszył bardzo ważną sprawę żniwa. Przedstawił najpierw z biblijnego punktu widzenia żniwo Wieku Żydowskiego – oddzielenie pszenicy od plew. Następnie przeszedł do żniwa Wieku Ewangelii – związanie kąkolu w snopy ku spaleniu i gromadzenie pszenicy. Brat zwrócił naszą uwagę na to, że żyjemy u schyłku tych dni, kiedy żeńcy są spychani przez oracza, a główny żniwiarz, Pan Jezus, obecny po raz wtóry wykonuje swoje dzieło.

„Ja Pocieszyciel Twój” – to myśl przewodnia rozważań brata J. Garbacza. Brat w bardzo wzniosły sposób przedstawił wielkość naszego Niebiańskiego Ojca jako pocieszyciela wszystkich strapionych. Mówca oparł swe rozważania na słowach Pana Jezusa, które wypowiedział w sławnym Kazaniu na Górze, że wszyscy, którzy się smucą, pocieszeni będą (Ew. Mat. 5:4). Brat zachęcał nas, abyśmy nie szukali innych źródeł pocieszenia jak tylko w Bogu, Jego Synu, i w Słowie Bożym. Nawiązał do słów pieśni Nr. 60: „zły świata dziś stan, idź pomódl się z bratem, pocieszy cię Pan”.

Kolejnym wykładem usłużył br. H. Purwin. Swe rozważania brat zaczerpnął z Ew. Mateusza 6:24, gdzie jest napisane, że nikt nie może służyć dwom panom – Bogu i mamonie. Brat przedstawił zgubny wpływ mamony tego świata – pieniądza. Przestrzegł nas, aby pieniądz nie był celem naszego życia, gdyż on jest źródłem konfliktów w świecie i powoduje bardzo często odejście od Boga. Jak zaleca ap. Paweł (1 Tym. 6:6) – pobożność jest wielkim zyskiem.

Przewodnią myślą tematu br. D. Krawczyka były słowa: „Zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim”. Brat przedstawił wspaniałą wizję Królestwa Bożego i Pana Jezusa jako Króla. Następnie mówił o zaprowadzeniu sprawiedliwości na całej ziemi i uczestnictwie w tym Oblubienicy Chrystusowej. Wspomniał na słowa Psalmu 145:3, gdzie prorok Dawid pisze, że Królestwo to będzie wieczne, w którym sprawiedliwi będą się lśnić jako słońce (Mat. 13:43).

Następnym wykładem usłużył br. D. Kołacz. W rozważaniach swych brat zwrócił uwagę na to, że nasiona do siewu to nasze dobre uczynki i w zależności od tego, co chcemy zbierać, to też musimy siać: „Kto sieje wiatr, zbiera burzę”.

Ostatnim tematem usłużył brat R. Rorata. Myślą przewodnią rozważań było oczekiwanie na Królestwo Boże. Brat wskazał na ważność czasu i wydarzeń, które wskazują na bliskość tegoż Królestwa i spełnienie się nadziei wszystkich oczekujących. Brat zachęcił nas słowami 1 Ks. Mojżeszowej 14:13, które Mojżesz wypowiedział do Izraela: „Nie bójcie się, stójcie, a patrzcie na wybawienie Pańskie”.

Wsłuchani w cudowne dźwięki słów Bożych, doszliśmy do momentu, gdzie trzeba było powiedzieć to niechciane słowo „koniec”. Gdy zdążaliśmy na tę ucztę duchową braterskiej społeczności, to rano na rogatkach jeszcze sennego miasteczka widniały napisy: „Nałęczów leczy serca”, bowiem jest to miejscowość uzdrowiskowa. I rzeczywiście serca nasze zostały wzmocnione nową cząstką wiary, nadziei i miłości. Niech Bogu będzie chwała za Jego błogosławieństwo!

Uczestnik

R- ( r. str. )
„Straż” / str.