Na Straży
nr 1976/4

Echo z Konwencji

WIERZCHOWISKA K/LUBLINA

Drodzy i umiłowani w Chrystusie Jezusie Bracia i Siostry! Łaska, pokój i miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech napełniają serca i myśli Wasze po wszystkie dni ziemskiej pielgrzymki i prowadzą Was do obiecanej nagrody (Obj. 2:10)!

Sprawia nam wielką radość, że możemy podzielić się błogosławieństwami, jakie otrzymaliśmy na uczcie duchowej w dniach 17 i 18 lipca 1976 r.

Na ucztę zgromadziło się około siedemset osób, tak z kraju naszego, jak również z zagranicy. Uczestnicy uczty czuli duchową radość słuchając pięknych nauk wypływających ze Świętej Księgi. Bracia usługujący Słowem Bożym starali się dostosować swoje tematy do obecnych czasów, zwracając uwagę na sposób naszego postępowania zgodnie z naukami Pisma Świętego, aby miłować Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Na rozpoczęcie konwencji lekcją z 1 Mojż. 41:5 usłużył br. Kopak Dymitr. Jako drugi br. Mateja służył tematem: „Rzekł do Szymona: Zapuśćcie sieci wasze” – Łuk. 5:4. Następnie przemawiał br. Tarnowski, mówiąc na temat „Doświadczenie wiary” – 1 Piotra 1:7. Br. Ziemiński, który służył po przerwie obiadowej, obrał temat z Listu apostoła św. Pawła do Rzym. 14:5 – „Jeden różność czyni między dniem a dniem”. Na zakończenie dnia odbyło się zebranie dla młodzieży, która korzystając z wakacji licznie zgromadziła się na uczcie. Serca nasze poruszone były przez piękne wiersze recytowane przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Do późnych godzin wieczornych rozbrzmiewały na cześć Stwórcy pieśni i hymny śpiewane przez braci, siostry oraz chrześcijańską młodzież.

Dnia drugiego odbyło się błogosławione Zebranie Świadectw, w którym uczestniczyło kilkanaście osób, dzieląc się swoimi przeżyciami oraz błogosławieństwami otrzymanymi od Ojca Niebieskiego na drodze poświęcenia. W kolejnym zebraniu br. Dąbek usłużył tematem: „Jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył” – Jan 3:14. Następnym wykładem w języku angielskim służył br. Gonczewski. Przed obiadem odbyło się jeszcze jedno zebranie, w którym do chrztu usłużył br. Kopak Dymitr. Na drogę poświęcenia wstąpiło pięć osób, dokumentując swój czyn zanurzeniem w wodzie w obecności świadków. Życzymy im łaski i błogosławieństwa Bożego oraz wytrwania na drodze przez siebie wybranej aż do śmierci. Po obiedzie słyszeliśmy jeszcze dwa wykłady. Przemawiali br. Ziemiński i br. Kwaśnik Grzegorz, który usłużył tematem z Listu ap. Pawła do Rzym. 8:13. Odśpiewaniem hymnu z Ew. św. Jana 3:16 zakończono chwile wspólnej uczty duchowej, która długo pozostanie w naszej pamięci.

Za uczestników br. Sz. St