Na Straży
nr 1975/5

Echa z Konwencji

WALLERS (FRANCJA)

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry.

Łaska i pokój Boży niech Wam towarzyszą na każdy dzień w postępowaniu za Wodzem Zbawienia naszego – Jezusem Chrystusem.

Pragniemy podzielić się z ludem Pana błogosławieństwem i radością, jaką odczuwaliśmy podczas uczty duchowej, którą urządzili braterstwo z Lens i Noumea dnia 13 i 14 lipca br. Była to błoga uczta. Odbyła się w miłym i serdecznym nastroju mimo, choć nie było nas dużo i młodzieży nie było wiele między nami.

Skorzystaliśmy z dwóch dni wolnych od codziennych zająć, aby pokrzepić się na duchu, nabrać siły i otuchy na dalsze dni. Albowiem Słowo Pańskie mówi: „Gdzie dwóch lub trzech, tam Pan jest między nimi”. Każdy z braci i sióstr mógł podnieść na duchu drugiego przez moc Pana, która jest w każdym członku Ciała Pańskiego.

Uczestniczyli w tej uczcie także goście z Polski, więc mieliśmy sposobność skorzystać z usługi brata Januszka.

Pragniemy wyrazić wdzięczność Bogu Wszechmogącemu przez Syna Jego Jezusa Chrystusa za otrzymane błogosławieństwa podczas ucztowania przy Stole Pańskim z łudem Jego. Chcemy także podziękować braciom organizatorom, dzięki którym mogliśmy się wspólnie w Panu cieszyć na tej konwencji.

Życzeniem uczestników konwencji było, aby przez łamy „Na Straży” przesłać życzenia łask i błogosławieństw od Ojca Niebieskiego dla wszystkich braci i sióstr.

W imieniu uczestników brat i sługa w Panu (– Jędrzejski Adam)

BABICE DNIA 6. VII. 1975 R.

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

Z prawdziwą przyjemnością chcemy podzielić się z wami wszystkimi doznanymi błogosławieństwami Bożymi, jakie otrzymaliśmy na jednodniowej uczcie duchowej, która miała miejsce w dniu 6 lipca br. w Babicach, woj. zamojskie.

Na konwencję przybyło około 250 braci i sióstr z różnych stron naszego kraju. Jak zwykle licznie uczestniczyła nasza chrześcijańska młodzież, która podczas przerwy obiadowej wzbogaciła nastrój duchowy konwencji pieśniami.

Tematy wykładów były budujące i zawierały słowa pociechy i zachęty do gorliwego naśladowania Chrystusa. Dało się zauważyć zadowolenie wszystkich uczestników tej miłej bratniej społeczności.

Oto tematy wygłoszonych podczas konwencji wykładów: „Rady ap. Piotra” (1 Piotra 2:17), „Ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi”, „Objawy łaski Bożej”, „Wtóra obecność Chrystusa” i „Listy Chrystusowe”.

Czas przyjemnie i szybko przeminął i nastąpiła chwila pożegnania. Uczestnicy konwencji wyrazili gorące pragnienie, aby cząstką doznanych błogosławieństw i radości z prawdy Bożej podzielić się ze wszystkimi czytelnikami naszego czasopisma „Na Straży”.

Życzenie to chętnie spełniamy, życząc wszystkim braciom i siostrom wiele błogosławieństwa Bożego i wytrwania w przedsięwzięciu serca przy Panu.

Za uczestników konwencji br. w Panu: A. Z.

WIERZCHOWICA II K. LUBLINA, 20-22 LIPCA 1975

W dniach 20, 21, 22 lipca br. odbyła się uczta duchowa w miejscowości Wierzchowica II k. Lublina.

Przy łasce i pomocy Bożej Zbór Pana w Majdanie Kozic Górnych Wiąz ze Zgromadzeniem z Lublina urządzili ucztę duchową dla ludu Bożego, który licznie się zgromadził, aby słuchać „Słowa Żywota”. 5 Mojż. 33:3 – „Zaiste on miłuje lud; wszyscy święci jego są w rękach tych i oni skupili się do nogi twej, aby co pojęli z słów twoich.”

Miły nastrój serdecznych powitań, pieśni duchownych i gorliwe modlitwy braci rozpoczęły nabożeństwo. Ziściły się głębokie pragnienia wielu braci i sióstr, którzy od dłuższego czasu czynili starania i wysiłki, aby takim zebraniem ludu Bożego uczcić naszego Ojca Niebieskiego i Pana Jezusa, a także pobudzić do dalszej gorliwości Jego wierne dzieci.

Odczytywane Słowo Boże i tłumaczone przez braci mówców dało podstawy do wspaniałych rozmyślań, przeżyć duchowych, a serca słuchaczy przez usta braci i sióstr wydały wdzięczną wonność dziękczynienia Stworzycielowi, Bogu naszemu i Panu Jezusowi Zbawicielowi.

Kolejność tematów biblijnych była następująca:

1) Ofiary Bogu przyjemne w obecnym czasie, czyli jakimi mamy być w świętym obcowaniu i pobożnościach.
2) Pan nasz, Jezus Chrystus, jest dla nas przykładem pokory.
3) Siedem rad naszego Zbawiciela.
4) Jedno z proroctw proroka Daniela.
5) Oto Król wasz.
6) Sprawiedliwość w Dniu Pańskim.
7) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże.
9) Te tedy obietnice mając, najmilsi, oczyszczajmy samych siebie.
10) Jesteśmy dłużnikami Bogu i ludziom.
11) Wykład o chrzcie.
12) Zebranie świadectw.
13) Siedem duchowych wrogów chrześcijan.
14) Temat o modlitwie.

Przy tak obfitych pokarmach duchowych czas trzydniowych rozważań i duchowej społeczności upłynął bardzo przyjemnie dla wszystkich uczestników, których było około 700 osób. Braterstwo ugościli również uczestników smacznymi pokarmami cielesnymi, których było pod dostatkiem. Dla wspomnienia trudnych czasów urządzono również „kolację ojców naszych z czarnym chlebem”.

W tej serdecznej i błogosławionej atmosferze trzy osoby okazały swoje poświęcenie przez chrzest. Wieczorami wielu braci i sióstr oraz nasza chrześcijańska młodzież śpiewali pieśni i hymny Bogu naszemu i Jezusowi Chrystusowi na cześć i chwałę. Gorące modlitwy i wzruszające zeznania w zebraniu świadectw, deklamacje nabożnych wierszy, pieśni pobożne towarzyszyły słuchającym, a także pracującym z poświęceniem braciom i siostrom.

Dziękczynne podziękowania dla naszego Dobrego Ojca i Zbawiciela naszego oraz życzenia rozesłania serdecznych bratnich pozdrowień z cząstką duchowych błogosławieństw dla wszystkich uczestników tej kosztownej wiary Jezusa Chrystusa zakończyły to błogie nabożeństwo trzech dni. Odśpiewano pieśń „Zostań z Bogiem”.

Tym miłym przeżyciem duchowym wraz z życzeniami opieki i błogosławieństwa Bożego dzielimy się z czytelnikami pisma „Na Straży”.

Przypadło nam także wspominać, że jako uczestnicy tej uczty duchowej mieliśmy przywilej korzystać z ostatnich usług naszego drogiego i ukochanego brata Jana Gumieli. Brat ten wkrótce zakończył swoją pielgrzymkę ziemską do Pana, Zbawiciela naszego.