Na Straży
nr 1974/4

Echa z Konwencji – Generalna 1974

Sprawozdanie z Gen. Konwencji w 1974 r.

Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry oraz wszyscy czytelnicy czasopisma „Na straży”!

Życzeniem naszym jest podzielić się z Wami doznanymi błogosławieństwami i radością, jakich byliśmy uczestnikami podczas Generalnej Konwencji, która odbyła się w dniach 21 i 22 lipca 1974 r. w Krakowie.

Konwencja odbyła się w pięknej sali K.S. „Korona”, z której już wielokrotnie mieliśmy przywilej korzystać.

W tej wspaniałej społeczności duchowej wzięło udział około 2400 uczestników – w tym wiele naszej chrześcijańskiej młodzieży.

Oprócz braterstwa z całej Polski mieliśmy zaszczyt podejmować wielu gości zagranicznych, którzy są zespoleni z nami w jednej nadziei niebieskiego powołania w Chrystusie Jezusie. Przybyli goście z USA, Kanady, Australii, NRD, Czechosłowacji, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i ze Związku Radzieckiego.

W przeddzień rozpoczęcia Gen. Konwencji na sali krakowskiego zboru przy ul. św. Filipa 13 odbyło się zebranie braci starszych i przedstawicieli zborów, na którym podejmowane były wnioski dotyczące dalszej duchowej pracy, a także nominacje braci do usługi międzyzborowej, które zostały przedłożone uczestnikom Generalnej Konwencji w celu zatwierdzenia. Zaproponowany został także skład Zarządu Międzyzborowego i przewodniczący Generalnej Konwencji. (Skład Zarządu Międzyzborowego podajemy na końcu sprawozdania.)

Otwarcia Generalnej Konwencji dokonał przedstawiciel Krakowskiego Zboru – br. Mollo Leon, który w kilku słowach powitał wszystkich przybyłych braci i siostry z całej Polski, jak też miłych gości zagranicznych, a następnie zaproponował wybór przewodniczącego Generalnej Konwencji. Przewodniczącym konwencji został wybrany br. Gumiela Jan, a na zastępców br. Suchanek Czesław i br. Ziemiński Adam.

Przewodniczący Generalnej Konwencji – br. Gumiela Jan wygłosił słowo wstępne naświetlając cel i ważność konwencji, której zasadniczym celem jest dokonanie wyborów sług międzyzborowych i podjęcie u-chwał w zakresie pracy duchowej na okres dwuletniej kadencji. Br. Gumiela nadmienił, że obecna Gen. Konwencja odbywa się w doniosłej chwili – w dniu 30-tej rocznicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przewodniczący w telegraficznym skrócie scharakteryzował minione trzydziestolecie, a szczególnie historię zborów, a także niektórych braci, którzy zginęli podczas hitlerowskiej okupacji. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że przez ten miniony okres 30 lat cieszyliśmy się i nadal cieszymy prawdziwą wolnością religijną. Br. Gumiela życzył wszystkim uczestnikom Gen. Konwencji błogosławieństwa Bożego.

Po tym wstępnym przemówieniu br. przewodniczący poprosił br. Suchanka Czesława o odczytanie protokołu z obrad braci starszych i przedstawicieli zborów.

Po przerwie wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Ziemiński Adam na temat: „Aktywność chrześcijańska”. Mówca naświetlił konieczność czynnego zaangażowania braci w sprawach duchowych, a w szczególności dotyczących wzajemnego zbudowania w wierze. Chrześcijanin to człowiek czynu, a nie tylko bierny słuchacz nauki Chrystusowej.

Po tym wykładzie udzielono sposobności przekazania pozdrowień od braci zagranicznych przez przybyłych gości: z Australii, NRD i USA.

W porze obiadowej przewodniczący ogłosił przerwę na spożycie posiłku.

Po obiedzie podzielił się Słowem Bożym brat Pilarski – gość z naszej Polonii francuskiej – temat: „Ja bieżę do kresu” (Filip. 3:14).

Brat zachęcał wszystkich braci i siostry do postępowania po wąskiej drodze i osiągnięcia zamierzonego celu, jaki wszyscy ofiarowani mają przed sobą: zwycięstwo i korona chwały.

W następnej kolejności zgodnie z ustalonym programem zostały przeprowadzone wybory braci do usługi międzyzborowej, Zarządu Międzyzborowego i komisji rewizyjnej. W wyborach uczestniczył br. Suchanek Czesław, który przed wyborami w kilku słowach omówił ważność i potrzebę wyborów braci do pracy międzyzborowej. Był to ostatni punkt programu pierwszego dnia konwencji. Zakwaterowaniem na nocleg uczestników konwencji zajęli się bracia z krakowskiego zboru. Wielu uczestników skorzystało z gościnności braci okolicznych zborów w pobliżu Krakowa.

W dniu 22 lipca 74 r. pierwszym wykładem usłużył br. Dąbek Juliusz na temat: „Objawiona tajemnica Boża”. Brat obszernie omówił wiele tajemnic, które wg oświadczenia ap. Pawła dawniej były zakryte, a obecnie zostały nam objawione.

Następnym mówcą był brat z Polonii francuskiej, br. Dębski Adolf, który usłużył tematem: „Nogi Boże na Górze Oliwnej” (Zach. 14:4).

Brat Dębski obszernie objaśnił znaczenie znamiennego proroctwa dotyczącego wspaniałego Królestwa Bożego, które zadowoli wszystkich pragnących prawdy i sprawiedliwości.

Po tym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa.

Po obiedzie został wygłoszony wykład „O chrzcie”, którym usłużył br. Jończy Władysław. Do symbolu chrztu zgłosiło się 40 osób, w tym 14 braci i 26 sióstr. Wśród kandydatów do chrztu przeważała młodzież – głównie synowie i córki naszego braterstwa.

Była to bardzo wzruszająca chwila gdy ujrzeliśmy wiele młodych serc, które przez chrzest deklarowały nam wierność i posłuszeństwo Bogu. Serdeczne życzenia nowo przyjętym do społeczności braciom na ich chrześcijańskiej drodze życia w imieniu wszystkich braci złożył przewodniczący Gen. Konwencji – br. Gumiela Jan, a następnie kilka słów skierował do kandydatów z koła młodzieżowego br. Dąbek Juliusz, życząc młodym braciom wytrwania w przedsięwzięciu serca.

Chrzest odbył się w krytym basenie kąpielowym w obiektach K.S. „Korona”.

Na zakończenie pożegnalne słowo wygłosił przewodniczący Gen. Konwencji – br. Gumiela Jan na podstawie słów ap. Pawła z 2 Kor. 13:11: „Na ostatek bracia miejcie się dobrze”.

Odśpiewana została pieśń nr 336: „Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów”, następnie odmówiono wspólnie Modlitwę Pańską i zakończono odśpiewaniem tekstu z Ew. Jana 3:16.

Reasumując całokształt i przebieg minionej konwencji możemy powiedzieć, że była to wspaniała społeczność duchowa, która dostarczyła sposobności serdecznych kontaktów braci i sióstr zgromadzonych w tak licznym gronie. Dłuższe niż na innych konwencjach przerwy sprzyjały zażyłym spotkaniom i wymianie myśli. Godziny miłej społeczności bratniej przeminęły szybko jak sen. Zaiste prawdą jest, że wszystko co miłe szybko się kończy.

Przez okres dwóch dni bracia cieszyli się spotykając i witając wielu miłych braci, których nieczęsto można spotkać w takiej liczbie. Nadeszła chwila rozstania. Bracia serdecznie żegnali jedni drugich i składali życzenia wytrwania na wąskiej drodze, a także spotkania się na następnej Generalnej Konwencji.

Przy zakończeniu uczestnicy Gen. Konwencji wyrazili pragnienie, aby obfitością doznanych łask i błogosławieństw Bożych podzielić się ze wszystkimi czytelnikami czasopisma „Na Straży” Życzenie to spełniamy z prawdziwą przyjemnością.

Poniżej podajemy braterstwu skład osobowy braci z pracy międzyzborowej:

1. br. Dąbek Juliusz
2. br. GumielaJan
3. br. Jończy Władysław
4. br. Kaleta Stanisław
5. br. Kamiński Henryk
6. br. Kłusak Józef
7. br. Kołacz Zdzisław
8. br. Kwaśnik Grzegorz
9. br. Lehnort Maciej
10. br. Leszczyński Edward
11. br. Mateja Teofil
12. br. Mollo Leon
13. br. Panek Franciszek
14. br. Suchanek Czesław
15. br. Szarkowicz Eugeniusz
16. br. Szewczyk Wacław – Zielonka k/Warszawy
17. br. Sygnowski Józef
18. br. Ziemiński Adam

KOMISJA REWIZYJNA

1. br. Plewniok Alojzy
2. br. Klimczak Eugeniusz
3. br. Kwaśnik Zdzisław
4. br. Sitarski Karol

ZARZĄD MIĘDZYZBOROWY

Przewodniczący – br. Gumiela Jan
Z-ca przewodn. i skarbnik – br. Mollo Leon
Sekretarz – br. Dąbek Juliusz

KOLEGIUM REDAKCYJNE

br. Dąbek Juliusz – przewodniczący
br. Jończy Władysław – członek
br. Kaleta Stanisław – członek
br. Suchanek Czesław – członek
br. Ziemiński Adam – członek

KSIĘGARZ MIĘDZYZBOROWY

br. Leśnikowski Tomasz

Za uczestników Gen. Konwencji A.Z.