Na Straży
nr 1972/4

Echa z Konwencji

Chojno Nowe

Drodzy Bracia i Siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie! Z łaski Ojca Niebieskiego zbór w Chojnie Nowym (woj. lubelskie) urządził w dniach 24 i 25 czerwca 1972 r. Ucztę Duchową, która zgromadziła wielu braci i była dla Ludu Bożego miejscem wytchnienia w ziemskiej wędrówce.

Jednym z ujemnych stron konwencji był ulewny deszcz i zimno podczas obu dni konwencji. Uczestnicy uczty dopatrzyli się jednak i tu błogosławieństwa Bożego, ponieważ okolicę naszą nawiedziła straszna susza, co groziło zniszczeniem plonów na roli; deszcz ten uratował zbiory.

Bracia mówcy zagrzewali Słowem Bożym, napominając, by wytrwać w wierze i aby uczciwie prowadzić bój Prawdy. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że dał nam możność zrealizować nasze pragnienia. Wyrazy wdzięczności wyrażamy sąsiednim zborom: Romanówce i Chojeńcowi oraz innym braciom i siostrom, którzy wspierali nas materialnie.

Wszyscy uczestnicy tej Uczty Duchowej wyrazili życzenie podzielenia się błogosławieństwami Bożymi na łamach czasopisma „Na Straży”.

Za uczestników: Głąb S.


Wrocław

Pokój braterstwu w imieniu Zbawcy! Pragniemy powiadomić, że z łaski Ojca Niebieskiego mieliśmy błogosławiony przywilej zgromadzić się na Ucztę Duchową w dniach 29 i 30 lipca br. Konwencja ta odbyła się w domu braterstwa Pasierskich. Bracia zjechali się z różnych stron kraju, a także mieliśmy gości z Francji, ze Związku Radzieckiego, a nawet z dalekiej Kanady. Wszystkich uczestników było około 200 osób.

Usługa braci mówców była budująca dla wszystkich zgromadzonych braci i sióstr. Trzy osoby (2 siostry i 1 brat) okazały swoje poświęcenie się Panu na służbę, wyrażając to przez chrzest zanurzenia w wodzie. Przy zakończeniu wszyscy bracia i siostry zgłosili życzenie, aby błogosławieństwem i radością, jakiej doznaliśmy na tej Uczcie Duchowej podzielić się z czytelnikami naszego pisma „Na Straży”.

W imieniu uczestników konwencji br. B. Kin


Strzelce k/Nałęczowa

Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie!

Pragniemy poinformować Drogich Czytelników „Na Straży” o konwencji, jaka w dniach 29 i 30 lipca 1972 r. odbyła się w miejscowości Strzelce k/Nałęczowa.

Chociaż nie dysponujemy pięknymi salami ani świątyniami, to jednak miejsce gdzie bracia i siostry spędzili 2 dni na słuchaniu Słowa Bożego w skromnym i prowizorycznym urządzeniu przy pięknej pogodzie i w cieniu drzew, w dużym stopniu przewyższało swoim urokiem miejsca nabożeństw wielkich i bogatych denominacji religijnych, a to rozweselało i wzmacniało naszego ducha.

Dlatego dzielimy się tą radością z Wami, Drodzy Czytelnicy, że mieliśmy sposobność słuchać napomnień i lekcji ze Słowa Bożego, w których służyli Bracia z Polski, Francji i ZSRR.

Jednym z najbardziej wzruszających zebrań były zeznania braci i sióstr, które prowadził brat Jan Gumiela. Błogosławione to zebranie – pozwala ono wniknąć do wnętrza serc innych, w których jest wiele utrapień życia codziennego. Stąd wiemy, że uśmiechnięte twarze na konwencji, niosą ciężkie brzemiona utrapień w życiu codziennym. Przypominamy ich prośbę o pomoc przez modlitwę.

Na pożegnanie uczestnicy konwencji wyrazili życzenie, aby przesłać wiele miłych życzeń i pozdrowień do tych braci i sióstr, którzy nie byli obecni – z kraju i z zagranicy.

Przy zakończeniu synek miejscowego braterstwa pożegnał uczestników konwencji wierszem, wyrażając uczucia naszych serc:

Chwała Tobie, Boże Wielki,
bo od Ciebie jest dar wszelki.
Tyle dałeś nam radości
Z słowa Twego, z gościnności.

Lecz nadeszło już rozstanie
I na nasze pożegnanie
Pragniem dla Was, ukochani,
Życzyć wiele z tej przystani.

Niech Pan wiedzie Was w podróży
I ochrania w każdej burzy.
Gdy wytrwacie „chwilę małą”,
Da Wam radość wieczność całą.

Da Wam udział na weselu
Pośród braci bardzo wielu.
Gdzie nie będzie już rozstania
I smutnego pożegnania.

Lecz na koniec pragniem szczerze
Prosić wszystkich miłych gości
O przykrycie niedopatrzeń
Wielkim płaszczem swej miłości.

Niech Pan będzie zawsze z Wami,
Gdy odchodzim z tej przystani.
Tego pragniem dla Was wielce,
Tego życzą wszystkim STRZELCE.

Hymnem „Albowiem tak Bóg umiłował świat” z Ew. w/g św. Jana 3:16 i słowami z 2 Kor. 13:11-13 Uczta Duchowa została zakończona.

Z upoważnienia uczestników Konwencji: St. Jakubowski


Łódź

Drodzy w Panu Braterstwo! Łaska Wam i pokój od naszego Pana, Jezusa Chrystusa niechaj będzie cząstką niewyczerpaną w sercach Waszych.

Pragniemy podzielić z Wami cząstką błogosławieństw otrzymanych na Uczcie Duchowej 15 i 16 lipca 1972 r. w mieście Łodzi.

W gościnnym domu braterstwa Świątczak znaleźli bracia prawdziwą duchową oazę. Miejscowy Zbór poczynił wiele starań, by ta konwencja dała wypoczynek duchowy, i tak też było, bo zgromadziło się wielu braci i sióstr, nie tylko z odległych stron Polski, ale także z Czechosłowacji, Francji, USA, Australii, Związku Radzieckiego. Zgromadziło się około 350 osób. Wykłady były budujące. Brat Gumiela, który przewodniczył przez te dwa dni, usłużył pierwszym tematem: „Naśladownictwo naszego Pana”. Brat położył nacisk na to, jak powinno wyglądać życie tego, który chce naśladować i co jest przeszkodą do naśladowania. W drugim wykładzie usłużył brat Lehnort tematem: „Czy noc prędko przeminie” z Izaj. 21:11-12. Następnie usłużył brat Jończy, który temat swój zatytułował: „Dziwny” z Proroctwa Izajasza 9:6. W kolejnym wykładzie mieliśmy możność usłyszeć mówcę z Francji – brata Kubiaka, który usłużył tematem: „Droga Żywota i droga Śmierci” z Jer. 21:8.

Tego dnia do późnej godziny wieczornej rozbrzmiewały pieśni, a echo leciało, pokazując piękno Prawdy wśród przysłuchujących się sąsiadów, gdyż pogoda na tej konwencji dopisała.

W drugi dzień zgromadzonym usłużyli następujący mówcy: w pierwszym wykładzie brat Szewczyk z Warszawy mówił o „Pilności w słuchaniu Słowa Bożego” z Izaj. 28:23.

W drugim wykładzie brat Woźniak Janusz z Francji usłużył tematem: „Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego” z Kazn. 4:17.

Następnie tematem „O przesiewaniu” z Łuk. 22:31 usłużył Brat Douchań. Kolejnym mówcą był brat Dąbek Juliusz, a jego temat to: „Śmierć Pańską opowiadajcie”.

Po przerwie obiadowej usłużyło jeszcze dwóch braci: brat Gowda Piotr, który mówił na temat czasów, w których żyjemy i na koniec brat Ziemiński Adam przedstawił temat: „Pocałowaniem świętym”, którymi to słowy były zakończone listy apostolskie. W miłym nastroju Uczta ta dobiegła końca. Bracia i siostry wyrazili życzenie, by tą radością, której udzielił nam Pan na tej Uczcie Duchowej podzielić się z Braterstwem na łamach czasopisma „Na Straży”, oraz wszyscy uczestnicy prosili, aby przekazać braciom i siostrom serdeczne uczucia miłości bratniej.

W imieniu uczestników: D.J.


Lens

Drodzy w Panu Braterstwo!

Łaska i Pokój niechaj Wam się pomnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pragniemy z braterstwem podzielić się błogosławieństwem od naszego Ojca Niebieskiego, jakiego doznaliśmy na konwencji w LENS w dniach 15 i 16 lipca br.

Z łaski Pana mieliśmy przywilej zgromadzić się na ucztę Duchową, chociaż nie tak licznie, ponieważ niektórzy braterstwo wyjechali na konwencję do Polski. Atmosfera duchowa była jednak bardzo przyjemna. Swoją obecnością zaszczycili nas braterstwo z Polski, brat z Kaliforni, braterstwo z Kanady i jedna siostra z Australii, i tak wspólnie spędziliśmy czas na słuchaniu Słowa Bożego, korzystając także z usługi braci przyjezdnych. Usługa ta była przyjemna i budująca. Bracia starali się wzajemnie jedni drugich pocieszać Słowem Pańskim, jak jest napisane w Przypowieściach Salomonowych 25:11 – „Jakie jest jabłko złote z wyrzezaniem srebrnym, takieć jest słowo do rzeczy powiedziane”; tak też i nie ma większej radości, jak ta, gdy możemy się zebrać przy stole Pańskim – Pieśń Salomonowa 1:12 – „Dotąd, pokąd król jest u stołu, szpikanard mój wydaje wonność swoją”. Jest to wielkim dla nas zaszczytem, gdy możemy być karmieni i uczeni przez Pana. Bracia miejscowi także uczynili wszystko, co mogli, ażeby braterstwo obsłużyć, za co wyrażamy im wdzięczność.

Było wiele miłych życzeń i pozdrowień od braterstwa z Australii, Kanady, USA, Polski, Belgii, a także od wszystkich braci i sióstr z Francji, którzy nie mogli uczestniczyć, za które wszyscy uprzejmie dziękowali, i polecili takowe przesłać, okazując przez podniesienie ręki i prosząc, aby podzielić się tymi błogosławieństwami przez łamy czasopism: „Straż”, „Na Straży” i „Journal de Sion”.

Za uczestników br. i sługa St. Jamrozik