Na Straży
nr 1969/1

Przestroga dla chrześcijan

Niechaj nikt nie zwodzi siebie, albowiem można:

1. Dawać jak „Ananijasz” Dzieje Ap. 5:2.
2. Chcieć umierać śmiercią sprawiedliwych jak „Balaam” 4 Mojż. 23:10.
3. Przynosić ofiarę jak „Kain” 1 Mojż. 4:3.
4. Wyznawać jak „Demas” 2 Tym. 4:10.
5. Płakać jak „Ezaw” 1 Mojż. 27:38.
6. Ulęknąć się słowa jak „Feliks” Dzieje Ap. 24:25.
7. Chętnie słuchać słowa jak „Herod” Mar. 6:20.
8. Służyć człowiekowi Bożemu jak „Giezy” 2 Król. 5:20.
9. Być gorliwym dla Boga jak „Izrael” Rzym. 10:2.
10. Należeć do uczniów jak „Judasz” Dzieje Ap. 1:25.
11. Brać udział w służbie Bożej jak „Kore” 4 Mojż. 16.
12. Opuścić Sodomę jak żona Lota… 1 Mojż. 19:26.
13. Urządzić sobie kaplicę jak „Michas” Sędz. 17:5.
14. Prosić o modlitwy za siebie jak „faraon” 2 Mojż. 8:8.
15. Odmawiać długie modlitwy jak Faryzeusze Mat. 23:14.
16. Prorokować jak „Saul” 1 Sam. 10:10.
17. Mieć wielu stronników jak „Teudas” Dzieje Ap. 5:36.
18. Posiadać lampy (znak prawdy) jak „głupie panny” Mat. 25:1-13.
19. Być blisko królestwa Bożego jak „młodzieniec” Mat. 19:16-22.
20. Prorokować, wiele czynić w imieniu Jezusa Mat. 7:22-23.

A jednak być potępionym.


R- ( r.)
„Straż” / str.