Na Straży
nr 1958/1

Przedmowa

Upłynęło blisko 19 lat od chwili, gdy miesięcznik „Straż” przestał docierać do rąk czytelników w Polsce.

Wybuch II wojny światowej przerwał serdeczny kontakt, jaki istniał pomiędzy wydawcami „Straży” a czytelnikami.

Wielu z nas pamięta chwile, z jaką radością witano w zgromadzeniach każdy nowy numer „Straży”.

Żaden z nas nie przypuszczał, że od chwili otrzymania ostatniego numeru zaistnieje tak długa przerwa – aż dziewiętnastu lat. Nie będąc w stanie sprowadzać pisma „Straż” z zagranicy, z powodu braku zezwolenia na powyższe, członkowie Zarządu międzyzborowego zwrócili się do władz z prośbą o zezwolenie na wydawanie pisemka w kraju pod tytułem „Na Straży”.

Zezwolenie otrzymaliśmy w kwietniu b.r. na wydawanie dwumiesięcznika. Po otrzymaniu zezwolenia, w czerwcu b.r. został powołany i wybrany zespół redakcyjny.

Celem wydawania niniejszego pisemka „Na Straży” jest:

1. Utrzymanie wspólnej serdecznej więzi pomiędzy czytelnikami.
2. Podnoszenie poziomu moralnego wśród czytelników. Dopomaganie w wyrabianiu chrześcijańskich cnót, czyli praca nad przekształcaniem charakteru, abyśmy w miarę rozwoju w Prawdzie, wzbogacili nasz charakter pięknymi owocami ducha św., bez których żaden nie ogląda Pana.

„Ale owoc Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, prawość, dobroć, wierność, łagodność (skromność), wstrzemięźliwość, (czystość)” – Gal. 5:22.

3. Wskazywanie prawd Bożych zawartych w Piśmie Św., tj. tłumaczenie doktryn, które są niezbędne do rozbudzania prawdziwej wiary i nadziei chrześcijanina.

„Gdy te rzeczy zaczną się sprawdzać, nabierzcie ducha i podnieście głowy wasze. Zbliża się wasze zbawienie” – Łuk. 21:28.

Podstawę przy wydawaniu artykułów „Na Straży” stanowić będą wykłady Pisma Św. pisane i umieszczane w dawnym pisemku „Straż”. Artykuły powyższe nie wymagają oceny krytycznej i wydawane będą nadal (oznaczone literami W.T.). Aby pisemko „Na Straży” nie było jedynie przedrukiem artykułów dawnych – zespół redakcyjny będzie umieszczał w każdym numerze artykuły nowe, nadesłane przez czytelników. Dla odróżnienia artykuły te nie będą posiadać u dołu znaku W.T. Aby artykuły nowe nie były przyczyną doświadczeń, każdy nadesłany artykuł będzie czytany i krytycznie oceniany przez zespół redakcyjny. Artykuł, który nie otrzyma poparcia całości zespołu redakcyjnego, będzie odłożony – ewentualnie zwrócony autorowi do skorygowania. Drodzy Czytelnicy, wierzymy, że żyjemy w czasie, na który prorocy i apostołowie wskazywali jako na okres wielkiej rozmnażającej się umiejętności (Dan. 12:4), lecz również jako na czas gorzkich doświadczeń trudności i oziębienia braterskiej miłości pomiędzy wiernymi. „A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu” – Mat. 24:12. Życzeniem i intencją Redakcji jest i będzie, aby wydawane pismo mogło zadowolić wszystkie stateczne serca, mające pragnienie uszlachetnienia swego charakteru na wzór naszego Pana.

Pismo to winno spełniać i drugą rolę, a mianowicie: ogłaszać wtóra obecność Chrystusa Pana i być zwiastunem nowej zbliżającej się ery. Nie jest życzeniem Redakcji, aby pismo to było jednokierunkowe, to jest, aby artykuły umieszczane w nim zwracały jedynie uwagę na szlachetność charakteru, a pomijały drugi punkt ważny – punkt wiary. Ktoś powiedział, że wiara i charakter to dwie nogi chrześcijanina. Posiadanie i rozwijane tylko jednej z nich może okazać się duchowym kalectwem.

Brat Edgar wzrost prawdziwego chrześcijanina przyrównał do drzewa. Drzewo rozwijające swoje gałęzie tylko w jednym kierunku nie posiada pięknej korony.

Pismo Św. popiera powyższe cytatami:
ad. 1 „Wiara bez uczynków martwa jest”;
ad. 2 „A bez wiary nie można podobać się Bogu”.

Zdając sobie sprawę, że głoszona prawda napotykała zawsze na oponentów, możemy spodziewać się, że w obecnym czasie mocnych złudzeń, przepowiedzianych przez naszego Pana, i to pisemko nie u wszystkich znajdzie właściwe zrozumienie i niektóre artykuły mogą spotkać się z krytyką. O ile krytyka będzie dotyczyć nauk, czyli doktryn, w takich wypadkach będziemy Prawdy bronić uczciwie.

Może się zdarzyć, że pomimo najlepszych intencji Redakcji znajdzie czytelnik coś nietaktownego w pisemku, za co Wydawcy przepraszają i proszą o wyrozumiałość, przypominając, że może to być błąd umysłu, a nie serca.

Wartość ogrodu nie mierzy się ilością spotkanych chwastów, ale ilością owoców.

Prosimy o łagodne traktowanie artykułów, a jeżeli artykuły mają spotkać się z krytyką, to nie z taką, która jest obca duchowi św. i sercu.

Dla dzieci w miarę możności będziemy umieszczać pożyteczne wiersze – poezje.
Z modlitwą o błogosławieństwo – Wydawcy.
Redakcja uprzejmie prosi i zachęca do nadsyłania pięknych i pożytecznych artykułów na adres:

Kaleta Stanisław
Myślachowice 48,
pow. Chrzanów,
woj. krakowskie

R- ( r.)
„Straż” / str.