The Herald
nr 2018/1

Na początku

Zbliżając się do Królestwa

Niniejsze wydanie zaznacza setną rocznicę publikacji naszego czasopisma. To znacznie dłużej niż bracia oczekiwali w czasach, gdy magazyn powstawał. Żniwo trwa już prawie 144 lat i najwyraźniej będzie trwało jedno pokolenie dłużej.  Nasze „zbliżanie się do Królestwa” jest zatem tematem tego numeru.

Pierwszy artykuł, zatytułowany „Postanowienia”, nadaje ton naszym najlepszym życzeniom na nowy rok. Jest to optymistyczna okazja do wyznaczenia nowych celów i postanowień dla naszego duchowego rozwoju na następnych 12 miesięcy i dłużej.

Drugi artykuł, zatytułowany „Ucisk w czasie Żniwa”, nawiązuje do serii siedmiu wyroków, siedmiu plag opisanych w Księdze Objawienia. Ich analiza prowadzi do wniosku, że Żniwo podzielone jest na siedem kolejnych etapów. To podejście pomaga nam uzmysłowić sobie – z perspektywy czasu – że jesteśmy na dobrej drodze. Autor sugeruje, że do przeszłości należy pięć plag i obecnie zbliżamy się do plagi szóstej. Potem nastąpi Armagedon, który rozpoczyna siódmą plagę.

Trzeci artykuł, „Plagi z księgi Mojżeszowej” podejmuje ten sam temat ale widziany z perspektywy dziejów Mojżesza. Opisuje szerszy okres czasu, ale w odniesieniu do Żniwa, jego wnioski są zgodne z poprzednim artykułem.

Nasz czwarty artykuł dotyczy 17 rozdziału księgi Objawienia. Jest to zagadnienie bardzo techniczne. W tym artykule rozważane są dwa poglądy, nieco odmienne, a każdy z nich został wyprowadzony przez współczesnych braci. Wnioskowanie autora bliższe jest drugiego poglądu, zgodnie z którym ostateczny koniec Kościoła Rzymskokatolickiego („nierządnicy”) nastąpi wraz z końcem Żniwa. W takim przypadku wypełnienie to byłoby zgodne z obrazem zawartym w historii śmierci Izebel.

Nasz piąty artykuł dotyczy znanego tematu, czyli doświadczeń Eliasza, lecz z pewnymi wyraźniejszymi spostrzeżeniami, opartymi na okresie ponad stuletnich doświadczeń związanych z Czasem Ucisku, który rozpoczął się podczas I Wojny Światowej. Artykuł kończy się ujmującą refleksją nad symetrią związaną z latami, która dodatkowo popiera ową analizę.

Nasz ostatni artykuł to dogłębne rozważenie treści 27 rozdziału Dziejów Apostolskich. Sugeruje on,  że podróż św. Pawła do Rzymu jest obrazem „podróży” świętych przez Żniwo do centrum światowego panowania, wyobrażonego przez Rzym. Po drodze, okręt państwowości rozbije się i dobiegnie swego końca, po czym na wyspie wskazującej na państwo Izrael, rozpocznie się Królestwo.

Polecamy naszym Czytelnikom te napomnienia oraz prorocze artykuły do dokładnego przestudiowania, zgodnie z napomnieniem samego Jezusa: „A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Łuk. 21:28).