The Herald
nr 2017/1

Na początku

Pogłębione napomnienia

Wezwania do pobożności stanowią zasadniczą część Nowego Testamentu. Sama treść Ewangelii, która jest fundamentem Nowego Testamentu, przeplatana jest napomnieniami zawierającymi się w słowach, radach i naukach Jezusa. Opis życia Jezusa, Jego uczynków i sposobu zachowania, również stanowi swego rodzaju napomnienie, płynące z przykładu, jaki nam zostawił.

W tym numerze naszego czasopisma zajmiemy się niektórymi przykładami napomnień, zawartych tak w Nowym, jak i w Starym Testamencie. Będziemy rozważać związany z nimi kontekst oraz szczegóły związane z doświadczeniami, jakich dotyczyły. Naszym celem będzie odszukanie pewnych głębokich lekcji związanych z tymi napomnieniami.

Pierwszy artykuł, „Szeroki kontekst Hebr. 6”, zwraca uwagę na zachętę apostoła Pawła do głębokiego rozważenia znaczenia Pisma Świętego. Jego napomnienie zostało włączone w szerszy kontekst związany z omówieniem postaci Melchizedeka. Zastanowimy się nad sensem tych rozważań i powodem, dla którego apostoł Paweł w swej wypowiedzi odwołał się do tej postaci.

Drugi artykuł, „Pocieszajcie się nawzajem”, oparty jest na dobrze znanym fragmencie z 1 Tes. 4, który dotyczy nagrody jaką Chrześcijanie otrzymają przy powrocie Chrystusa. Celem św. Pawła było pocieszenie braci w obliczu straty, jaka ich spotkała. W swym wywodzie apostoł dotyka kilku ważnych szczegółów, które angażowały braci w ich rozmyślaniach. Im dokładniej przeanalizujemy jego wypowiedzi, tym jaśniejszy stanie się dla nas jego punkt widzenia dotyczący powrotu Chrystusa.

Kolejny artykuł dotyczy wspaniałego przykładu Rut. To ujmująca historia, która oprócz wspaniałej narracji zawiera w sobie również istotne przesłanie, szczególnie ważne dla Chrześcijan nawróconych z pogan.

„Nauka z historii Hiskiasza” to rozważania dotyczące przykładu wiary, gorliwości i wierności, jakim było życie jednego z najszlachetniejszych królów spośród wszystkich, którzy panowali w Izraelu. Władca ten musiał zmierzyć się z kryzysem, który zagroził całemu państwu; podobnie jak wkrótce cały Izrael będzie musiał zmierzyć się ze zbliżającym się uciskiem.

„Powrót Jakuba” to artykuł poświęcony historii patriarchy który wracając do ziemi obiecanej w pełni poświęcił się służbie dla Boga. Jego doświadczenia przedstawiać mogą rozwój wydarzeń następujących w okresie przejściowym z Wieku Ewangelii do Wieku Tysiąclecia, kiedy Izrael ponownie w pełni odda się służbie Bogu.

Nasz ostatni artykuł, „Sprawiedliwość Festusa” dotyczy istotnych dla nas kwestii związanych z relacjami między braćmi. Wyszedł on spod pióra drogiego nam, zmarłego brata, którego praca wciąż jest dla nas przykładem.

Mamy nadzieję, że te artykuły utwierdzą nas w poznaniu dobrego Słowa Bożego i pomogą nam poprawić nasze postępowanie dzięki postępowaniu zgodnie z jego zaleceniami.