The Herald
nr 2016/2

Na początku

„To czyńcie na pamiątkę moją” (1 Kor. 11:24).

Te słowa naszego Pana zapisane przez apostoła Pawła przypominają nam o znaczeniu śmierci i zmartwychwstania Jezusa, a także o przywilejach i odpowiedzialności, jakie są związane z pamięcią i obchodzeniem Pamiątki Jego śmierci. Śmierć Jezusa, doskonałego człowieka, zabezpieczyła odkupienie nie tylko dla wiernego Kościoła, ale dla całej ludzkości.

Zmartwychwstanie Jezusa było wydarzeniem, które pokazało zarówno Bożą akceptację dla Jego poświęcenia, jak i moc Bożą, jaka zostanie użyta dla wypełnienia Jego obietnic danych Kościołowi, Izraelowi i ludzkości. Przywilej upamiętniania ich w czasie Pamiątki jest zarówno świętą odpowiedzialnością, jak i wielką radością.

Niniejsze wydanie czasopisma The Herald skupia się na ostatnim tygodniu służby Jezusa, ustanowieniu Pamiątki, Jego śmierci i zmartwychwstaniu oraz korzyściach, jakie możemy czerpać przez tą śmierć i zmartwychwstanie.

Pierwszy artykuł, „Ostatnie siedem dnia naszego Pana”, omawia główne wydarzenia z ostatniego tygodnia życia i służby Jezusa. Będziemy w nim mogli przeczytać o Jego determinacji, aby udać się do Jerozolimy, namaszczeniu przez Marię, Jego ostatnim publicznym nauczaniu i interakcji z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, a także o cichych chwilach spędzonych z uczniami. Wydarzenia te są podstawą do wyciągnięcia pewnych wniosków, które możemy stosować w naszej chrześcijańskiej wędrówce.

„Wjazd do Jerozolimy” to artykuł opisujący szczegóły triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Można w nim również przeczytać o duchowych lekcjach, jakie można zauważyć w wydarzeniach takich jak wjazd Jezusa do miasta na ośle czy znalezienie tegoż osła „na rozstaniu dróg” (Mar. 11:4). Znajdziemy w nim również opis spotkania Jezusa w handlarzami w Świątyni.

Trzeci artykuł, „Pamiątka”, skupia się na historii ustanowienia zwyczaju obchodzenia Pamiątki przez Jezusa, a także jej znaczeniu dla nas. Omawia znaczenie chleba i kielicha, a także przywilej udziału w korzyściach ofiary Jezusa.

„Obchodźmy więc święto” to tytuł artykułu, który omawia słowa apostoła Pawła zapisane w 1 Kor. 5:8. Przedstawiona w nim została analiza podobieństw między Paschą, oświadczeniem Jezusa zawartym w rozdziale 6 ewangelii Jana dotyczącym jedzenia Jego Ciała, a Pamiątką.

Kolejny artykuł zatytułowany „Ukazanie się Jezusa po zmartwychwstaniu” analizuje dziesięć przypadków ukazania się przez Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, podobieństwa i różnice między nimi, a także duchowe nauki, jakie z nich wypływają.

Ostatni artykuł, „Zmartwychwstał”, to omówienie relacji istniejących między zmartwychwstaniem Jezusa, a złożoną przez Niego ofiarą okupu. Pokazuje on również, w jaki sposób cztery etapy odkupienia zostały zrealizowane przez naszego Pana.

Niech artykuły zawarte w tym numerze pomogą każdemu z nas w przygotowaniu naszych serc i życia na obchodzenie tego najświętszego ze świąt.