The Herald
nr 2015/4

Na początku

Biblijne dziedzictwo

„Wejść w posiadanie albo otrzymać, w szczególności jako prawo lub boski przydział. ‘I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny’ (Mat. 19:29)”.

Takie jest podstawowe znaczenie słowa „odziedziczyć” według g definicji podanej przez Webster’s Collegiate Dictionary (wydanie dziesiąte).

Każde posiadanie, które Bóg zapewniał poprzez swój wspaniały plan wieków, tak dla swego inteligentnego stworzenia, jak i dla samego siebie, może być uważane za „dziedzictwo”. Życie na każdej płaszczyźnie istnienia, ziemskiej lub duchowej, a także relacja z Bogiem, są częścią takiego dziedzictwa.

Niniejsze wydanie naszego czasopisma skupia się na różnych formach dziedzictwa oferowanego przez Boga, jakie zostało opisane w Piśmie Świętym. To dziedzictwo, gdy zostanie rozważone łącznie, opisuje istotę boskiego planu wieków.

„Ukoronowany chwałą i dostojeństwem” to tytuł artykułu opisującego pierwotne dziedzictwo, jakie było udziałem naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy. To również opis utraty tego dziedzictwa w wyniku ich nieposłuszeństwa. Kolejny artykuł, „Otrzymał przez obietnicę”, to analiza dziedzictwa, jakie Bóg obiecał Abrahamowi, w nagrodę za jego wierne i posłuszne życie. To dziedzictwo stanowi jednocześnie zarys Bożego planu zbawienia dla całej ludzkości i Izraela.

„Dziedzictwo Izraela” to rozważania nad dziedzictwem, jakie Bóg dał potomkom Abrahama – Izraelowi. To również opis próby uzyskania i utraty tego dziedzictwa przez Żydów na skutek nieposłuszeństwa. Kolejny artykuł to „Zegnie się wszelkie kolano”, w którym autor dokonuje analizy tego, co uczynił Jezus, aby zaspokoić boską sprawiedliwość i odzyskać ziemskie dziedzictwo człowieka. Znajdziemy w nim również wzmiankę o tym, co Jezus otrzymał jako swe osobiste dziedzictwo w zamian za wierność aż do śmierci.

„Powołani do chwały i służby” to opis obecnego i przyszłego dziedzictwa jakie przypadnie naśladowcom Jezusa, Jego Kościołowi, oraz dzieła, jakie będzie on wykonywać wraz z Chrystusem aby przywrócić dziedzictwo człowieka. Kolejny artykuł nosi tytuł „Oni są moim ludem”. Jest to analiza przyszłego dziedzictwa, jakie Bóg obiecał Izraelowi pod Nowym Przymierzem. Autor wskazuje również na sposób, w jaki dziedzictwo to przekształci ich w lud Boży.

„Niech bierze wodę żywota darmo” to opis dziedzictwa, jakie Chrystus wraz z Kościołem zaoferuje ludzkości w czasie swego ziemskiego Królestwa. Ostatnim artykułem jest „Boskie dziedzictwo” który pokazuje, że wypełnienie Bożego planu wieków przyniesie Mu wieczne dziedzictwo.

Mamy nadzieję, że artykuły zawarte w niniejszym wydaniu zapewnią Czytelnikom lepszy wgląd w problematykę Bożego dziedzictwa, jakie w oparciu o Boży plan wieków zostało przekazane do tej pory lub które nastanie dopiero w przyszłości, tak dla Bożego inteligentnego stworzenia, jak i dla samego Boga.