The Herald
nr 2014/5

Na początku

Prawdy podstawowe (część druga)

Znaczenie silnego fundamentu naszej wiary jest często podkreślane w Piśmie Świętym. Utwierdzenie na tym fundamencie jest warunkiem koniecznym abyśmy stali się synami Bożymi, jak pisze apostoł Paweł „Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Efez. 2:19-20).

Fundament ten położył Bóg: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor. 3:11). Następnie, poprzez nauczanie Jezusa, apostołów i proroków, objawia On ten fundament nam i poucza nas, jak na nim budować aby stać się synem Bożym i wiernym odzwierciedleniem Jego Syna. Apostoł Paweł opisał ten proces w 1 Tym. 6:18-19: „Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego”.

Niniejsze numer naszego czasopisma, Prawdy podstawowe – część druga, stanowi kontynuację rozważań na temat prawd, na których powinniśmy budować  jako naśladowcy Chrystusa. Pierwszy artykuł „Słowo stało się ciałem” stanowi rozważania na temat życia Jezusa. Najpierw był „Logosem”, a następnie stał się ciałem i złożył swe doskonałe ludzkie życie, aby odkupić ludzkość. Kolejny artykuł to „Okup i restytucja”, gdzie rozważamy przyczyny dla których okup był potrzebny i sposób, w jaki człowiek Chrystus Jezus zapłacił go aby uwolnić ludzkość z potępienia w Adamie. Opisujemy w nim również, jak okup ten zapewni restytucję wszystkiego tego, co ludzie utracili w wyniku grzechu Adama.

Artykuł „Nadzieja i zmartwychwstanie umarłych” to analiza jednego z największych błogosławieństw związanych z okupem Jezusa, jakim jest zmartwychwstanie wszystkich ludzi. Następnie „Powołani by być synami Bożymi” omawia wielkie, duchowe zaproszenie złożone naśladowcom Jezusa.

„Gdzie jest obietnica Jego obecności?” to omówienie obietnicy powrotu Jezusa w celu skompletowania Jego kościoła i ustanowienia Jego ziemskiego królestwa. Artykuł „W raju Bożym” analizuje wiele szczegółów dotyczących zarówno duchowej, jak i ziemskiej fazy Królestwa Chrystusowego, które zostały opisane w 21. rozdziale Księgi Objawienia. Ostatni artykuł, „Doktryny mniej lub bardziej ważne”, sugeruje które prawdy fundamentalne mają charakter zasadniczy dla naszej wiary w Boga i Jego plan.

Mamy nadzieję, że ten i poprzedni numer (Prawdy podstawowe, część pierwsza, maj-czerwiec 2014 roku) wzmocni naszą wiarę i zrozumienie prawd fundamentalnych, które są tak drogie dla nas wszystkich.