The Herald
nr 2014/3

Na początku

Prawdy podstawowe (część pierwsza)

Zasadniczym elementem konstrukcyjnym każdego budynku jest fundament. Jeśli jest bezpiecznie posadzony, dobrze zaprojektowany i poprawnie zbudowany, wówczas zapewnia stabilne oparcie dla konstrukcji. Huragany i trzęsienia ziemi mogą uderzyć w budynek, ale jego konstrukcja wytrzyma taką próbę. Jezus podkreślił znaczenie budowania naszego chrześcijańskiego charakteru na właściwych fundamentach w Ewangelii Mateusza 7:24-25:

„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce” (Mat. 7:24-25).

Aby nasz chrześcijański charakter i życie skutecznie przeszły próbę wiary, muszą być zbudowane na fundamencie Bożej prawdy. W tym i następnym numerze czasopisma The Herald dokonamy przeglądu fundamentalnych prawd, które stanowią podstawę naszej wiary w Boga, w Jego plan zbawienia, które poprowadzą nas śladami Jezusa.

„Słowo Twoje jest prawdą” to artykuł, w którym uzasadniamy, dlaczego wierzymy, że Biblia jest Słowem Bożym. Opisuje on trafność historii biblijnej, biblijnych zasad moralnych i spełnianie się biblijnych proroctw. „Bóg który stworzył niebo i ziemię” to tytuł rozważań na temat tego, jak naukowe odkrycia dotyczące „wielkiego wybuchu”, początków życia, formowania się atmosfery, wpływu księżyca i słońc oraz stworzenia życia roślinnego i zwierzęcego zgadzają się z opisem stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej.

„Pan, Bóg twój” to rozważania nad charakterem naszego Stworzyciela. Zastanawiamy się, w jaki sposób Boża sprawiedliwość, mądrość, moc i miłość objawiają się w Jego dawnych działaniach i planie dotyczącym zbawienia ludzkości. Następnie, „Dusza żyjąca” to artykuł omawiający Boży cel w stworzeniu ludzkości, Boże oczekiwania w stosunku do człowieka, doświadczenie i poznanie, jakie zdobywa człowiek przez dozwolenie zła oraz przyczyny, dla których Syn Boży musiał stać się ciałem dla zbawienia człowieka.

„Umierając umrzesz” to analiza przyczyn, które spowodowały, że Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo w Edenie, a także które sprawiły, że Bóg dopuścił to doświadczenie. Omówimy w nim również przemianę, jakiej musi ulec ludzkie serce by odzyskać życie. Ostatni artykuł zatytułowany jest „Sen śmierci” i omawia on zjawisko śmierci opisywane w Biblii jako „sen”, z którego wszyscy powstaną.

Mamy nadzieję że niniejsze i kolejne wydanie, planowane na Wrzesień/Październik 2014, wzmocni naszą wiarę i zrozumienie podstawowych prawd Biblijnych, które są nam tak bliskie.