The Herald
nr 2013/6

Na początku

Chrystus przez wieki

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki – Hebr. 13:8.

Niezmienność jest tylko jednym z atrybutów Jezusa Chrystusa. Od czasu, gdy po raz pierwszy pojawia się jako Logos, aż po eony wieczności, cel Syna Bożego pozostaje zawsze taki sam: całkowicie wypełnić wolę swego Ojca, Boga Jahwe.

To właśnie ta cecha czyni Go tak całkowicie niezawodnym i wiarygodnym. Jego obietnice nigdy nie zawodzą, Jego słowo jest niezłomne. Jego naśladowcy zawsze mogą liczyć na Jego pomoc.

Niniejsze wydanie The Herald dokonuje bliższej analizy charakterystyki Syna Bożego – od Jego początków w odległej przeszłości, czasach „na początku”, aż do chwalebnej i wiecznej przyszłości, jaka jest zagwarantowana przez Jego życie, śmierć, zmartwychwstanie i powrót.

„Obraz niewidzialnego Boga” to artykuł, który zajmuje się stworzeniem Logosa i wprowadza znaczenie Jego imienia „mądrość Boża”. Artykuł „Stworzyciel” analizuje Jego rolę w stworzeniu wszechświata.

„Michał, twój książę” to analiza roli Jezusa jako opiekuna starożytnego narodu izraelskiego. On jest niewidzialnym obrońcą i przewodnikiem dla „wybranych” potomków Abrahama.

Jezus dał się bliżej poznać w czasie swego pierwszego przyjścia. Narodził się na ziemi jako doskonały człowiek, aby przekazać nam wiedzę o swoim przyszłym Królestwie. Swoje nauczanie zilustrował licznymi cudami. Następnie umarł jako „okup za wszystkich” i został wzbudzony z martwych. Jego uczniowie pozostawili „Naoczne świadectwo” tego, ze był Mesjaszem.

Jego praca wśród naśladowców od czasu wniebowstąpienia aż do dnia dzisiejszego jest opisana w artykule „Nasz orędownik”. Opisuje on opiekę, jaką zmartwychwstały Zbawiciel obejmuje swoją Oblubienicę, swój Kościół.

Zwieńczeniem misji Syna Bożego będzie Jego powrót oraz przywrócenie ziemi i jej mieszkańców do doskonałości, jaką mieli nasi rodzice w ogrodzie Eden. Artykuł „Przygotowanie do wieczności” wyjaśnia rzeczywistość ukrytą w obrazowym języku przypowieści i cudów, dokonanych w czasie pierwszego przyjścia Jezusa.

„Ponad wszelką nadziemską władzą” to rozważania z naszego stałego cyklu „werset po wersecie”. Ich przedmiotem są dowody ze Starego Testamentu, które apostoł Paweł odnosi do Jezusa w pierwszym rozdziale Listu do Hebrajczyków.

Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy zaakceptują te artykuły w duchu, w jakim zostały napisane – jako hołd wdzięczności dla naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.