The Herald
nr 2012/1

Żniwo

Początek dzieła końca

A żniwo, to koniec świata – Mat. 13:39.

W czasach pierwotnego Kościoła, Ewangelia była szerzona za pośrednictwem słowa mówionego. Jej siła spowodowała, że tysiące osób uwierzyło w zbawczą moc Chrystusa. Później, wierzący wymieniali się listami pisanymi do zborów. Listy te zawierają w sobie zasady Ewangelii, które utrwalone w ten sposób przetrwały do naszych czasów. Pierwszy kościół liczył wielu wierzących.

Rozprzestrzenianie się prawdziwej Ewangelii zostało spowolnione wraz z rozwojem fałszywych nauk i rosnącą siłą papiestwa. Mimo to, nawet w czasie tzw. „ciemnych wieków” żyło wielu prawdziwie wierzących. Zachowywali oni Słowo Prawdy i utrzymali je przy życiu.

Kościół czasu żniwa

„Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie” (Dan. 12:4).

Czas końca obejmuje również i żniwo. Okres ten charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy, komunikacji i środków transportu, czego jesteśmy codziennie świadkami.

Na początku żniwa, dokonano szeregu znamiennych wynalazków, które zrewolucjonizowały transport i poznanie. W roku 1873, Remington wykonał pierwszą komercyjna maszynę do pisania z układem klawiatury QWERTY. Przyspieszyło to sposób rejestrowania słowa pisanego. Telefon został opatentowany w roku 1876, co otwarło drogę do nowoczesnej komunikacji głosowej. W roku 1877 fonograf dał możliwość rejestrowania i przechowywania dźwięków. W roku 1878, Tomasz Edison opatentował pierwszą, praktyczną żarówkę. Pierwszy komercyjny model silnika spalinowego został sprzedany w roku 1881. Dzięki swej relatywnie niskiej wadze oraz wysokiemu potencjałowi energetycznemu zawartemu w paliwie, otwarło to nowe możliwości w dziedzinie transportu. Samochód zasilany benzyną został opatentowany w roku 1886 i zapoczątkował rewolucję w dziedzinie osobowych środków transportu. W roku 1883 opatentowano kasę sklepową. Była to pierwsza maszyna z gatunku maszyn obliczeniowych, które wypełniają cały nasz dzisiejszy świat. W roku 1886 maszyna linotypowa umożliwiła zestawianie całych linii druku za jednym razem. Do tego czasu, żadna gazeta nie miała więcej niż osiem stron. W roku 1896, Edison rozwinął pierwszy ruchomy film czarno biały. Wprowadzenie bezprzewodowego telegrafu w roku 1896 zrewolucjonizowało rozprzestrzenianie się wiadomości w Stanach Zjednoczonych.

Odkupywanie czasu

Pastor Russell miał zupełnie nowatorskie podejście do wykorzystywania technologii swoich czasów w rozpowszechnianiu Prawdy na świecie. Ten „nowy początek” dał wielu ludziom dostęp do Prawdy, co byłoby niemożliwe bez wykorzystania tych innowacji technicznych. Do szerzenia Dobrej Nowiny na całym świecie Pastor Russell wykorzystywał znane sobie zasady marketingu, zarządzania i reklamy, których nauczył się prowadząc swe sklepy z pasmanterią. Dzięki jego wysiłkom, nastąpił wielki renesans w osobistym rozważaniu Biblii oraz wzrost liczby ludzi, którzy poświęcili swoje życie Bogu.

Pastor Russell w czasie dzieła żniwa przejechał ponad 1,6 miliona kilometrów. Jak na jego czasy, była to niewyobrażalna odległość, biorąc pod uwagę, że jedynymi  ówczesnymi środkami transportu był transport lądowy i morski. Mimo to, korzystając z wszelkich dostępnych sobie środków, rozpowszechniał Słowo Prawdy na sześciu kontynentach. Swym działaniem realizował słowa z Kol. 4:5: „Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas” (Kol. 4:5). Nowoczesne środki transportu pozwoliły mu na pokonywanie ponad osiemdziesięciu tysięcy kilometrów rocznie. Jego częste podróże zostały udokumentowane w wydawanym przez niego magazynie „Strażnica”.

Pastor Russell korzystał również z wielu innych osiągnięć swoich czasów aby szerzyć posłannictwo żniwa. W swoim życiu napisał ponad pięćdziesiąt tysięcy stron różnych publikacji Byłoby to niemożliwe bez użycia maszyny do pisania, linotypu i innych osiągnięć komunikacji, które pozwoliły mu wydajnie pracować nawet podczas podróży. Dowodem na to jest bogata pisana spuścizna, którą zostawił po sobie dla Kościoła czasu żniwa. W pewnym momencie, kazania i inne artykuły pastora były wydawane w ponad czterech tysiącach publikacji, głównie gazetach, które na cały świecie docierały do grupy liczącej sobie między piętnaście a dwadzieścia milionów ludzi.

Jego kolporterzy sprzedawali książki od drzwi do drzwi i roznosili ulotki do domów. Opracowano specjalne programy szkoleniowe, które czyniły wysiłki kolporterów w szerzeniu Prawdy jeszcze bardziej wydajnymi. Działania takie nie tylko wspomagały rozprzestrzenianie się Słowa Bożego, ale również finansowały ten proces.

Jednym z największych osiągnięć technologii, jakie wykorzystywane było do głoszenia posłannictwa żniwa, była Foto Drama Stworzenia. Jej produkcja zajęła ponad dwa lata i tysiące roboczogodzin. Na tamte czasy, było to niezwykłe osiągnięcie artystyczne. Foto Drama łączyła ruchomy obraz, ręcznie kolorowane slajdy, nagrany i odtwarzany dźwięk oraz muzykę na żywo. Darmowe pokazy Foto Dramy przyciągały tłumy na całym świecie. Było to narzędzie, które pomogło w szerokim głoszeniu Prawdy i pokazywano jej przez wiele lat.

Ruch Prawdy na początku żniwa zaowocował znaczną liczbą wierzących, którzy zdecydowali się poświęcić swe życie Bogu. Niektórzy uważają, ze pastor Russell był najbardziej znanym i najczęściej publikowanym kaznodzieją swoich czasów. Po jego śmierci, dynamika pracy żniwa zaczęła słabnąć.

Misja Kościoła

Jezus powiedział: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mat. 9:37-38). Zgodnie z przewidywaniami, pod koniec żniwa liczba „robotników” zmalała. Mimo to, czytamy: „I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Mat. 24:14). Posłannictwo Ewangelii musi być głoszone, dopóki nie dotrze do każdego zakątka ziemi. Jest to jedno z poleceń dla Kościoła pod koniec wieku. Pomimo tego, że pracowników nie ma wielu, to jednak nadal mają oni możliwość działania i ponoszą oni odpowiedzialność za głoszenie „Ewangelii o Królestwie”. W minionym wieku, pastor używał technologii dostępnych w swoim czasie do głoszenia Słowa. Nasze zadanie jest takie samo.

Co zatem powinien Kościół czynić pod koniec żniwa? Pismo Święte wskazuje na te cele: uświęcanie samych siebie, wspieranie duchowych potrzeb braci i głoszenie świadectwa Ewangelii na całym świecie.

Aby osiągnąć te cele, powinniśmy 1) modlić się o kierownictwo, 2) korzystać z technologii, 3) korzystać z dostępnej i rozproszonej siły roboczej oraz 4) tłumaczyć i głosić Ewangelię w różnych językach. Wszystkie te cele są możliwe do osiągnięcia w dzisiejszym świecie.

Korzystanie z technologii w celu realizacji tych zadań nie umniejsza wagi tradycyjnych sposobów głoszenia Ewangelii, ale raczej je uzupełnia. Przykładowo, nadal powinniśmy drukować i rozdawać ulotki. Z drugiej strony, ulotki te powinny być również dostępne w Internecie, gdzie można je przeglądać, drukować, ściągać lub zamawiać pocztą. Zapewnianie możliwości zwiększa ogólną efektywność głoszenia Ewangelii. Pytanie zatem brzmi: „Co dzisiaj robią robotnicy żniwa aby szerzyć posłannictwo o Królestwie?”

Głoszenie Ewangelii pod koniec żniwa

Efektywność głoszenia Ewangelii w Europie i Ameryce maleje, natomiast reakcja na Słowo w krajach rozwijających się nadal wzrasta. Literatura jest tłumaczona na języki Ameryki Południowej, Afryki i wschodniej Azji, gdzie widać zainteresowanie Prawdą. Nowoczesne elektroniczne systemy tłumaczące otwierają nowe możliwości głoszenia tego posłannictwo do zupełnie nowych grup odbiorców.

Słowo drukowane w dalszym ciągu kwitnie. „Robotnicy winnicy” nadal publikują świadectwa,  materiały biblijne i artykuły. Jesteśmy świadkami przechodzenia do druku w kolorze i z grafiką. Dokumenty te są atrakcyjne dla oka i cieszą się zainteresowaniem ludzi. Wielu pracowników żniwa przygotowuje własne ulotki w odpowiedzi na bieżące wydarzenia. Migracja do elektronicznych metod drukowania znacznie uprościła proces drukowania i sprawiła, że możliwa stała się szybka reakcja i produkcja niewielkich i niestandardowych serii materiałów w zależności od potrzeb.  Druk cyfrowy jest wysoce zautomatyzowany i wymaga mniejszej siły roboczej. Istnieją liczne czasopisma i biuletyny omawiające „prawdę żniwa”. Ich tematyką są zarówno kwestie podstawowe, jak również rozważania tematyczne, a także opracowania bardziej naukowe.

Tłumaczenie na wiele języków ma kluczowe znaczenie dla rozprzestrzeniania się Słowa. Istnieją programy tłumaczące w podstawowym zakresie określoną treść na zadany język. Za dni pastora Russella, materiały były przetłumaczone na kilkanaście języków. Dzisiaj tych tłumaczeń mamy znacznie więcej. Tłumaczenia te są używane w formie druku, audio oraz video. Istnieją strony internetowe, które zawierają tłumaczenia Wykładów Pisma Świętego i „Planu Wieków” w kilkudziesięciu różnych językach (patrz: www.thestudiesinthescriptures.com).

W czasach pastora Russella, braciom pomagała Biblia Króla Jakuba w wydaniu z dodatkowymi komentarzami, odsyłaczami, opisami miejsc przetłumaczonych w błędny sposób, komentarzami do trudnych fragmentów Biblii, komentarzem ogólnym, Przewodnikiem dla Instruktorów i innymi dodatkami. Dziś mamy komputery stacjonarne i przenośne, elektroniczne czytniki książek, tablety, odtwarzacze DVD które wypełniają tę niszę. Odtwarzacze DVD wykorzystywane w pracy ewangelizacyjnej na terenie Afryki wyposażone są w karty pamięci z mnóstwem audio książek, rozmów, muzyki, zdjęć i filmów. Zbór w Afryce wyposażony w jeden taki odtwarzacz DVD ma dostęp do całej biblioteki materiałów Biblijnych, którą można przenieść w jednej ręce. Jest to odpowiednik tysięcy wydrukowanych stron i setek dysków dostępny na wyciągnięcie ręki.

Narzędzie zwane „Bible Student Resource Center” jest  kolorowym czytnikiem książek lub tabletem. Urządzenia te wspierają materiały audio, zdjęcia, grafiki, wideo i książki. Mogą łączyć się z Internetem, aby przeglądać lub pobierać materiały. Ponieważ są one elektronicznymi czytnikami książek, szeroka gama materiałów i publikacji Badaczy Pisma Świętego, która wcześniej była dostępna tylko za pośrednictwem komputerów, obecnie dostępna jest na tych urządzeniach. Sprzęt taki jest stosunkowo tani, lekki, przenośny, samoorganizujący się i samowystarczalny. Narzędzie to równoważne jest całej bibliotece z setkami książek, płyt CD, zdjęć i płyt DVD, przy czym jest ono równocześnie stosunkowo proste w obsłudze dla każdego (www.biblestudentproductions.com).

Połączenie komputerów osobistych i Internetu otworzyło nowe możliwości działalności w czasie żniwa, które nigdy nie istniały wcześniej. Nie tylko istnieją elektroniczne systemy przeszukiwania Biblii i zasobów innych tekstów, ale pełen zestaw materiałów dotyczących Prawdy czasu żniwa jest dostępny dla braci i opinii publicznej na całym świecie. Osoby zainteresowane Pismem Świętym  mogą zapoznać się z tą księgą w sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy.

Telekonferencja jest popularnym sposobem na prowadzenie spotkań z ludźmi znajdującymi się w różnych miejscach. Co tydzień organizowane są badania biblijne, wygłaszane wykłady, prowadzone rozmowy – wszystko to przez telefon. Udział wideokonferencji w życiu duchowym rośnie i obejmuje transmisje z konwencji i nabożeństw. To jest szczególne błogosławieństwo dla badań i utrzymywania społeczności z braćmi w odosobnionych miejscach.

Internet i e-mail otworzył możliwości współpracy i głoszenia Ewangelii, jakie nigdy dotąd nie były możliwe. Istnieje wiele stron internetowych omawiających Prawdę czasu żniwa, przeznaczonych dla różnego rodzaju odbiorców. Kanały dyskusyjne umożliwiają osobiste głoszenie Słowa.

Nowoczesne technologie wyszukiwania zapewniają możliwość szybkiego znalezienia materiałów dotyczących Prawdy czasu żniwa oraz udostępniania tych materiałów dla publiczności na całym świecie. Strony internetowe zapewniają dostęp do materiałów, które można pobrać i wydrukować lub tylko obejrzeć na komputerze, laptopie, tablecie lub ekranie elektronicznego czytnika. Wiele stron internetowych omawiających problematykę żniwa zawiera linki do innych stron, umożliwiając ruch między nimi. Wykazy adresów email umożliwiają kontakt braci z całego świata.

Radio odgrywa ważną rolę w pracy Ewangelizacyjnej. Na świecie istnieje kilka programów radiowych prowadzonych w tym celu i docierają one do różnych rodzajów słuchaczy. Internetowe stacje radiowe pozwalają ludziom słuchać posłannictwa Prawdy o żniwie dwadzieścia cztery godziny na dobę na całym świecie.

Posłannictwo o Królestwie jest również głoszone publicznie za pomocą materiałów wideo, rozpowszechnianych za pośrednictwem stacji telewizyjnych. Ten sposób opowiadania o Ewangelii jest szczególnie efektywny w celu budowania pierwszego zainteresowania Słowem.

Nowe możliwości głoszenia o Królestwie

Należy oczekiwać, że „robotnicy żniwa” będą nadal wykorzystywać zarówno tradycyjne jak i nowoczesne sposoby głoszenia posłannictwa o Ewangelii. Na horyzoncie pojawią się prawdopodobnie możliwości wirtualnego, realizowanego w technice trójwymiarowej, zwiedzania Przybytku, Świątyni, piramid oraz Planu Wieków.

Przeprowadzono również szeroko zakrojone projekty konwersji wykładów i innych materiałów na  formaty cyfrowe. To otworzyło drogę do tworzenia bogatych w treść stron Badaczy Pisma Świętego, gdzie materiały mogą być przeszukiwane i pobierane przez wielu użytkowników. Bracia dodają kolejne filmy do wielu z tych stron. Coraz więcej takich materiałów pomocniczych będzie dostępnych w Internecie, w celu wspierania życia zborów. Należy się spodziewać zwiększonej aktywności Ewangelizacyjnej realizowanej za pośrednictwem serwisu You Tube i innych publicznych stron wymiany polików wideo. „Robotnicy żniwa” już zaczęli prace nad adaptacją materiałów na potrzeby tych mediów.

Obecnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie w obszarze zbiorów i bibliotek wideo. W Sieci dostępnych jest ponad sto różnego typu wykładów i świadectw przygotowanych w formie prezentacji Power Point.  Te filmy i pliki instruktażowe oraz świadectwa są używane do nauczania młodzieży, przeprowadzania badań, nauczanie doktryny, jako uzupełnienie regularnych wykładów, budowania zborowych bibliotek wideo, rozpowszechniania ulotek w formacie wideo. Materiały te są również dostępne dla odosobnionych braci.  Można je pobrać z sieci Web do oglądania na smartfonach, czytnikach elektronicznych, tabletach i komputerach. Filmy te są dostępne tak na DVD jak i w Internecie i mogą być wyświetlane na różnorodnych urządzeniach, począwszy od telewizorów HD, przez telefony aż na iPadach skończywszy. Kolejne możliwości głoszenia Ewangelii będą się otwierać w miarę jak coraz więcej ludzi będzie mieć dostęp do smartfonów. Może to być główny sposób dotarcia do osób młodych oraz ludzi w krajach rozwijających się.

Media społecznościowe to obszar, który „robotnicy żniwa” zaczynają dopiero odkrywać. Chociaż korzystanie z czatów internetowych jest popularne już od jakiegoś czasu, to jednak wkrótce głoszenie Ewangelii za pośrednictwem serwisów takich jak Facebook lub Twitter powinno być bardziej rozpowszechnione.

Korzystanie z telekonferencji wideo będzie coraz powszechniejsze w miarę, jak technologia ta będzie się upowszechniać na świecie. W liście do Żydów czytamy:

„Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hebr. 10:25).

Chociaż Pismo Święte zaleca nam osobiste spotykanie się z braćmi tak często, jak tylko jest to możliwe, to jednak narzędzia służące do prowadzenia telekonferencji dają możliwości uczestniczenia w badaniach i konwencjach prowadzonych w oddalonych miastach lub krajach.

W jednej z ostatnich konwencji uczestniczyło 150 braci, zaś 47 osób wzięło udział w formie połączeń wideo. Dotyczyło to braci odizolowanych, chorych i pochodzących z oddalonych rejonów, którzy w innym razie nie byliby w stanie uczestniczyć w nabożeństwie. Jesteśmy gorącymi zwolennikami organizowania nabożeństw „twarzą w twarz”, ale gdy to nie jest możliwe, spotkania wirtualne mogą być wspaniałym błogosławieństwem.

Podsumowanie

Ewangelia żniwa w dalszym ciągu się rozprzestrzenia się na całym świecie. Dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod i korzystając z nowych technologii i możliwości, „robotnicy winnicy” mogą kontynuować, a nawet rozszerzać głoszenie Ewangelii na całym świecie. Mimo, że czas jest krótki, a robotników mało, posłannictwo to nadal jest wspaniałe, zaś świat potrzebuje nadziei i pocieszenia, że idą lepsze dni.

Niech wola Pana będzie realizowana w naszych wysiłkach, by głosić Ewangelię Królestwa. Dziękujemy Panu za to, że daje nam przywilej i możliwość pracy w Jego winnicy w czasie końca żniwa.