The Herald
nr 2008/5

Królestwo Chrystusa

Pokój, dobrobyt i wiele więcej

Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi – Mat. 6:10.

Jednym z elementów Bożego planu zbawienia, który pozostaje tajemnicą dla większości z ludzi, jest tysiącletnie Królestwo Chrystusa. Jezus wspomniał o tym Królestwie w swej modlitwie, z której fragment zacytowany został na wstępie. Królestwo to będzie stanowić wypełnienie się ziemskiej części obietnicy danej Abrahamowi, poprzez błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi. Da ono początek ziemskiemu potomstwu licznemu jak „piasek na brzegu morza” (1 Moj. 22:17). Królestwo to składać się będzie z nowych niebios i nowej ziemi, o czym wspomina prorok Izajasz, a także apostołowie Piotr i Jan (Izaj. 65:17, 2 Piotra 3:13, Obj. 21:1).

Królestwo Chrystusowe obejmuje zarówno fazę duchową, jak i ziemską. Faza duchowa została opisana w obietnicy danej Abrahamowi jako „gwiazdy na niebie” (1 Moj. 22:17) i obejmuje Chrystusa oraz Jego naśladowców – Kościół (Gal. 3:16,29). Rolą Chrystusa i Kościoła w czasie tego Królestwa będzie rozwijanie i błogosławienie nasienia ziemskiego. Obietnica przekazana Abrahamowi została powtórzona Jakubowi w części dotyczącej ziemi (1 Moj. 28:13,14). Jego potomstwo zostało opisane w wersecie 14: „Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi”. Królestwo Chrystusowe oparte na Nowym Przymierzu rozwinie nasienie Jakuba w taki sposób, że obejmie ono całą ludzkość i wypełni ziemię.

Celem tego Królestwa jest przywrócenie ludzkości wszystkiego tego, co zostało utracone w Edenie w wyniku grzechu Adama. Restytucja przywróci człowiekowi życie wieczne, doskonałe zdrowie, władze nad ziemią i stan synostwa u Boga. Restytucja usunie również przekleństwo z ziemi. Królestwo zakończy bunt względem Boga, zarówno na ziemskim jak i niebieskim poziomie istnienia. Wszyscy wrogowie Boga, włączając w to śmierć Adamową, zostaną zniszczeni, aby „Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor. 15:28). Zasięg Królestwa Chrystusowego będzie miał skalę światową. Wyzwoli ono całą ludzkość z niewoli śmierci Adamowej (Izaj. 42:7, 49:9, 61:1). Usunie wszystkie obecne ziemskie królestwa i przeobrazi ludzkość w jeden naród święty (Ps. 2:9, Dan. 2:44, Obj. 2:28). Nauczy wszystkich wiedzy o Bogu (Jer. 31: 44, Izaj. 11:9, Hab. 2:14). Zastąpi dzisiejsze środowisko grzechu i egoizmu rajem, na który wszyscy czekają (Rzym. 8:19).

Części Królestwa

Ten nowy rząd będzie miał swe oparcie na płaszczyźnie duchowej w nowym Jeruzalem, zstępującemu z nieba od Boga (Obj. 21:2). Będzie on ześrodkowany w Chrystusie i Jego Kościele, zorganizowanym w kapłaństwo według porządku Melchizedeka (Hebr. 5:6, 8-10). Kapłaństwo to, na wzór wspomnianego Melchizedeka, sprawować będzie rządy autokratyczne, pełniąc jednocześnie funkcję królów i kapłanów. Będzie ono odpowiedzialne zarówno za ludzkie sprawy religijne, jak i cywilne (Obj. 1:6, 5:10). Na początku Królestwa, krew Chrystusa przedstawiająca zasługę jego okupowej ofi ary, zostanie zastosowana w celu zwolnienia całego rodzaju ludzkiego z potępienia Adamowego i zapieczętowania Nowego Przymierza (Mat. 26: 28, Rzym. 5:18,19). Dzieło to przekaże ludzkość Chrystusowi, który będzie wówczas pełnił dla człowieka funkcję pośrednika (Hebr. 12:24). Chrystus wykorzysta swe tysiącletnie Królestwo do tego, aby poprowadzić wszystkich drogą świętą aż do doskonałości, z powrotem do harmonii z Bogiem (Izaj. 35:8).

W czasie Królestwa, Chrystus wraz z Kościołem będzie sprawować rządy nad ziemią i jej sprawami, czyniąc sobie poddanymi wszystkie ludzkie rządy i przekształcając wszystkie religijne, fi nansowe, społeczne i polityczne instytucje (Nah. 1:5, Obj. 19:15). Władza ta została scharakteryzowana jako „laska żelazna”; nic nie będzie mogło istnieć ani prosperować w opozycji względem niej (Ps. 2:1-9, Obj. 2:27). Duchowy rząd Królestwa Chrystusa będzie dysponował ziemskimi przedstawicielami. Często nazywa się ich starożytnymi świętymi. Są to osoby z czasów Starego Testamentu, których wiara i posłuszeństwo zostały udowodnione przed śmiercią Jezusa (por. Hebr. 11:4-38). Będą oni „książętami na całej ziemi” a ich zadaniem zleconym im przez Chrystusa wraz z Kościołem będzie ogłaszanie „słowa Pana z Jeruzalemu” (Ps. 45:17, Izaj. 2:3). Ludzie ci, jak Abel, Noe, Abraham, Sara, Józef, Mojżesz, Rahab i inni, których apostoł wymienił w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, będą wykorzystywać informacje otrzymane od członków Chrystusa oraz swe osobiste doświadczenie, aby nauczać ludzkość o Bożym charakterze i zasadach prawdy oraz sprawiedliwości.

Ziemska faza Królestwa będzie ześrodkowana w narodzie Izraelskim. Podstawą tego rządu będzie Nowe Przymierze, które zostanie zawarte z domem Izraela (Jer. 31:31-33, Hebr. 8:8-10). Zgromadzenie Żydów w ich ziemi oraz wybawienie ich przez Boga od zniszczenia w czasie ucisku Jakubowego przygotuje ich do związania się Nowym Przymierzem (Ezech. 20:37). W ramach tego przymierza, Bóg oczyści Izraelitów z ich nieczystości, obdarzy ich sercem mięsistym i zapisze na nim swe prawo. Da im również swego ducha i sprawi, że będą wykonywać jego przykazania. Oni będą jego ludem a on będzie ich Bogiem (Ezech. 36:24-28). Reszta ludzkości będzie obserwować ten proces i również będzie chciała mieć udział w błogosławieństwach tego przymierza (Ezech. 36:36).

Pojdą oni zatem do Jeruzalemu aby „przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Zastępów”. Cała ludzkość „uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg” (Zach. 8:21-23). W ten sposób, nasienie Jakuba „będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie wszystkie plemiona ziemi” (1 Moj. 28:14).

Różnice

Różnica pomiędzy Królestwem Chrystusa, a Królestwami obecnego wieku złego będzie ogromna. Królestwo Chrystusa będzie oparte na sprawiedliwości (Izaj. 11:4). Jego rząd, składający się z Chrystusa i Kościoła, będzie zalążkiem tego „świętego narodu” albo królestwa (1 Piotra 2:9). Celem tego królestwa będzie nauczenie człowieka sprawiedliwości i doprowadzenie go do świętości. Gdy sądy Pana będą się odbywać na ziemi w czasie tego Królestwa, jej mieszkańcy będą się uczyć sprawiedliwości (Izaj. 26:9).

W czasie tegoż Królestwa, poznanie Pana wypełni ziemię jak wody „które wypełniają morze” (Izaj. 11:9). „I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich” (Jer. 31:34). Za pomocą tego Królestwa, Bóg przemieni „ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie” (Sof. 3:9). Słowo Pana będzie wychodzić z Jeruzalem, a jego poznanie będzie powszechne (Izaj. 2:3, 11:9; Jer. 31:34). Z tych zapisów możemy wnioskować, że znajomość Boga będzie rozpowszechniana za pośrednictwem ziemskich przedstawiciel Królestwa Chrystusowego, starożytnych świętych. Wydaje się, że będą oni wykorzystywać środki komunikacji dostępne dzisiaj, takie jak druk i komunikacja elektroniczna, a także metody wymiany informacji jeszcze nieznane, dla publikacji wiedzy o Ojcu niebieskim na całym świecie. Boże Słowo i prawo będzie rozpowszechniane w jasnej i jednoznacznej formie. Nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, jaką jest Jego wola ani w kwestii odpowiedzialności każdej osoby względem Boga oraz bliźniego. Prorok Izajasz wspomina, że ludzie będą ochoczo uczyć się o Bogu dla otrzymania związanych z tym błogosławieństw: „I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu” (Izaj. 2:3).

Ten sam prorok pisze, że w Królestwie usunięte zostaną kamienie, miejsca nierówne zostaną wygładzone, krzywe ścieżki będą wyprostowane, wyżyny i góry będą zrównane, a doliny wywyższone (Izaj. 40:4, 42:16, 62:10). Tym symbolicznym językiem prorok mówi nam, że przeszkody na drodze do sprawiedliwości oraz wpływ złego będą w Królestwie wyeliminowane. Największym kamieniem jaki będzie usunięty jest sam przeciwnik. Zostanie związany, aby już nie mógł więcej zwodzić narodów (Obj. 20:2,3). Szatan zostanie jak gdyby zamknięty w bezdennej otchłani, dopóki ludzkość nie nauczy się sprawiedliwości i nie osiągnie stopnia gotowości do przejścia ostatecznej próby (Obj. 20:7,8).

Wszystkie inne kamienie i wrogowie człowieka zostaną również usunięte (Izaj. 35:9). Kamienie egoistycznych, upadłych instytucji i organizacji politycznych, religijnych, społecznych i fi nansowych zostaną usunięte. Obecny porządek rzeczy na ziemi i wszystkie jego dzieła zostaną w symboliczny sposób „spalone” (2 Piotra 3:10). Syndykaty zbrodni i gangi dnia dzisiejszego, żerujące na ludzkiej słabości, zostaną wyeliminowane. Dzisiejsze systemy ekonomiczne oparte na egoizmie dobiegną końca. W czasie Królestwa, błogosławieństwo wody życia będzie darmo dostępne dla wszystkich (Izaj. 55:1, Obj.22:17). Przepaść pomiędzy bogatymi, a biednymi zostanie zasypana i nikt nie będzie panował nad bliźnim. Każdy będzie się długo cieszył z pracy swych rąk. Nikt nie będzie się trudził daremnie ani ich dzieci nie będą skazane na niedolę (Izaj. 65:21-23).

Gwałt i wrogość pomiędzy narodami, ludami, rasami i grupami etnicznymi dobiegnie końca: „Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze” dzięki pracy władz Królestwa (Izaj. 11:9). Pod kierownictwem Królestwa Chrystusowego, ludzie „przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej” (Izaj. 2:4). Narzędzia wojny i zniszczenia zostaną przerobione na narzędzia pokoju i produkcji. Wszyscy będą uczyli się pokoju opartego na miłości do Boga i do całego rodzaju ludzkiego.

Nawet przemoc w obrębie samego świata zwierząt dobiegnie końca: „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół” (Izaj. 11:6-7). Przekleństwo z ziemi zostanie zdjęte. Siły natury będą pod kontrolą i nie będą wyrządzać ludzkości szkody. Susze które tak dotkliwie doświadczają ziemie w dzisiejszych czasach zostaną wyeliminowane: „Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie” (Izaj. 35:7). Szkodniki i choroby upraw zostaną wyeliminowane. Wszystko to pozwoli ziemi zwiększyć swą produktywność i utrzymać miliardy ludzi powracających grobu (Ps. 67:6, Ezech: 34:25-27).

Naprawianie zniszczeń

Bożą moc działająca przez Chrystusa i Kościół naprawi wszelkie szkody. Najpierw, zasługa śmierci Chrystusa stanowiąca okup za Adama zostanie zastosowana w celu zwolnienia całej ludzkości z przekleństwa Adama. Zakończy to śmierć Adamową i proces umierania oraz umożliwi Chrystusowi i Kościołowi przywrócenie do życia wszystkich w grobach, aby mogli oni usłyszeć słowo Pana i uczyć się sprawiedliwości (Jan. 5:28,29). Zastosowanie zasługi Chrystusa zaowocuje również uzdrowieniem wszelkich chorób. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że jest chory, ponieważ wszelkie ułomności zostaną uleczone (Izaj. 33: 24). Wszelkie fi zyczne schorzenia jakie w dniu dzisiejszym stanowią plagę ludzkości, jak rak, choroby serca, choroba Alzheimera, starość, zachwiane równowagi chemicznej mózgu czy nawet choroby umysłowe, zostaną uleczone, ponieważ wszystkie one stanowią część przekleństwa Adamowego. Ludzkość wyjdzie z grobów w takim ciele, jakie zapewni Pan, doskonałym pod względem fi zycznym, niedotkniętym żadną chorobą i fi zycznymi wpływami przekleństwa Adamowego (1 Kor. 15: 38-40). Gdy przekleństwo to zostanie zdjęte, każdy w jasny sposób będzie w stanie zrozumieć i pojąć przesłanie Królestwa o prawdzie i sprawiedliwości, a jeżeli będzie to wolą jego serca, będzie mógł zastosować to posłannictwo w toku swej wędrówki po drodze świętej (Izaj. 35:8).

Jednakże każdy powstanie z grobu wyposażony w ten sam upadły charakter, jaki rozwinął w czasie obecnego życia. Nastawienie do otoczenia, zachowanie, wartości i sposób rozumowania będzie nadal niedoskonały i egoistyczny, tak jak w chwili śmierci. Dziełem Królestwa będzie dokonanie przeobrażenia każdego charakteru i serca w doskonałe istnienie, pod warunkiem, że sami zainteresowani będą chcieli się uczyć i okazywać posłuszeństwo. Pismo Święte opisuje ten proces jako zastępowanie serca z kamienia sercem mięsistym (Ezech. 11:19,20). W jaki sposób Królestwo będzie w stanie tego dokonać bez jednoczesnego pogwałcenia wolnej moralności każdego człowieka?

Błogosławieństwa Królestwa, wyrażające nieprzebraną Bożą miłość do człowieka, zostaną wylane na ludzkość i w większości przypadków zmiękczą kamienne serca. Błogosławieństwa te zostały porównane przez proroka Izajasza do wielkiej uczty, jakiej człowiek nigdy wcześniej nie widział (Izaj. 25:6-8). Odpowiedzią na te błogosławieństwa, które rozwiążą wszelkie problemy, będzie: „Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!” (Izaj. 25:9).

Gdy zatwardziałość ludzkiego serca zostanie złamana, Królestwo zaszczepi Boże prawa w umysłach i zapisze je na sercach (Jer. 31:33). Chrystus wraz z Kościołem dokonają tego dzieła poprzez edukację i doświadczenia Królestwa, kierując postępowaniem wszystkich. Sprawią, że wszyscy podążą do zdroju wód prostą drogą, i nikt się nie potknie (Jer. 31:9).

W czasie tego procesu, Bóg wyleje swego Ducha na wszystkich (Joel 2:28). Jak Kościół w czasie Wieku Ewangelii, tak ludzkość w czasie Królestwa zostanie oświecona w swych umysłach dla lepszego zrozumienia i docenienia duchowych prawd o Bożym charakterze, zasadach i prawach, a dzięki temu będzie w stanie lepiej przyswoić sobie te reguły do swych serc i umysłów. Serca i charaktery ludzi zostaną przeobrażone na podobieństwo Boże i Chrystusa, aby wszyscy mogli raz jeszcze stać się synami Bożymi. Owocem Ducha będzie boska miłość agape, która zostanie osiągnięta dzięki temu procesowi. Zostało to pokazane w przypowieści o owcach i kozłach, gdzie „owce” uzyskują pochwałę za okazywanie pomocy, a tym samym miłości, względem swych bliźnich (Mat 25:34-40). Posiadanie takiego charakteru będzie konieczne dla pomyślnego przejścia ostatecznej próby, a tym samym odziedziczenia wiecznego życia i władzy nad ziemią, które Bóg obiecał swemu ziemskiemu stworzeniu. Realizacja tego wspaniałego dzieła wymagać będzie potężnej mocy Boga działającej za pośrednictwem Chrystusa i Kościoła.

Królestwo zamknie ostateczna próba, nazwana „krótkim czasem” (Obj. 20:2,3,7-10).

W czasie tej próby, przeciwnik zostanie zwolniony ze swego więzienia i otrzyma ostatnią sposobność zwiedzenia ludzkości. Sprawdzian ten obnaży wszelką niedoskonałość serc, które nie powróciły do harmonii z Bogiem i posłuszeństwa względem Jego woli. Ludzie o niedoskonałych sercach podniosą bunt przeciwko Bogu i w wyniku tego umrą drugą śmiercią, odejdą w zapomnienie (Obj. 21:8). Za ten grzech nie będzie ofi ary ani przebaczenia; ci którzy umrą taką śmiercią przeminą na zawsze (Hebr. 10:26).

Końcowym rezultatem tego sprawdzianu będzie również zniszczenie przeciwnika (Rzym. 16: 20). W ten sposób, wszelki opór wobec Bożych zasad i panowania sprawiedliwości, będzie zniweczony. Wszyscy wrogowie zostaną zniszczeni, a Królestwo zostanie przekazane Ojcu (1 Kor. 15: 24-28). Dzieło pośrednika dobiegnie końca i ludzkość będzie mogła być bezpiecznie przekazana bezpośrednio samemu Stworzycielowi. Ponownie uzyska ona status dzieci Bożych, mających wypisane Boże imię na swych czołach (Obj. 22:4). W ten sposób Bóg wszystko ze sobą pojedna (Kol. 1:20). Królestwo doprowadzi charakter ludzi do stanu podobnego Bogu, do doskonałości serca, wypełnionego owocami Ducha, łącznie z boską miłością. Doświadczenie grzechu nauczy każdego, na czym polegają konsekwencje grzechu. Śmierci już więcej nie będzie, ponieważ pragnienie nieposłuszeństwa zostanie całkowicie usunięte z każdego serca. Ludzkość raz jeszcze uzyska władzę nad ziemią, którą Bóg od zawsze przewidział dla człowieka (Ps. 8:5-8). Z pewnością, wszyscy będą błogosławili Boga, od którego pochodzi wszelkie błogosławieństwo (Ps. 67:3-7).