The Herald
nr 2008/4

Najbliższa przyszłość Izraela

Świat przeciwko Jehowie i Izraelowi

Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg – Amos. 9:15.

Konieczne jest zmienianie naszych charakterów na wzór i podobieństwo Chrystusa, aby w ten sposób oddać chwałę naszemu Bogu. Dobrze jest również poznawać proroctwa dotyczące najbliższej przyszłości Izraela, abyśmy wiedzieli jak należy postępować względem tego narodu. Historia Jozuego i Jerycha pokazuje nam, że Wiek Ewangelii podzielony jest na siedem okresów, zaś „ostatni dzień” – żniwo Wieku Ewangelii – jest również podzielony na siedem etapów. Te siedem etapów jest również opisanych przez siedem ostatnich plag jakie spadły na Egipt (które dotknęły jedynie Egipcjan i które ilustrują wielkie światowe wydarzenia) oraz przez siedem ostatnich plag opisanych w Księdze Objawienia (które pokazują nam, jaki wpływ będą miały te wydarzenia na Babilon). Takie były trzy ostatnie plagi jakie spadły na Egipt:

Plagi z Księgi Wyjścia Wydarzenia na świecie (w por. w Obj. 16)
#5 Wschodni wiatr przywiał szarańczę na ziemie Egiptu, zjadła ona całe jego zbiory; następnie wiatr zachodni wywiał szarańczę z Egiptu. Zimna Wojna: Zmagania pomiędzy narodami zachodu (demokratycznymi) a ludami wschodu (komunistycznymi).
#6 Trzy dni ciemności które zatrzymały Egipcjan w domach. Depresja światowa, szczególnie ciężka na zachodzie (przez trzy lata?).
#7 Śmierć o północy następcy tronu Egiptu (pierworodnego). Bitwa Armagedonu: Obj. 16:16-21

 

W dni dzisiejszym nasz świat może znajdywać się w końcowej fazie konfrontacji Wschodu z Zachodem. Należy obserwować, czy kolejnym etapem będzie ogólnoświatowa depresja. Niewielu jednak wątpi, że w ostatecznym rozrachunku świat ulegnie samozniszczeniu w ogólnoświatowej wojnie zwanej Armagedonem (Obj. 16:16-21). Jednakże Pan obiecuje, że Izrael przetrwa. Izrael ma powrócić do swej ziemi ze wszystkich stron świata. Zostało mu obiecane, że przetrwa wszelkie silne i złe próby unicestwienia go. Naród ten przetrwa mimo ogólnoświatowego najazdu w ostatniej Bitwie Armagedonu (por. Ezech. 39). Niekiedy czytelnicy Pisma Świętego zastanawiają się, czy powrót dotyczy wszystkich Żydów. Ilu powróci do swej ziemi?

„Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom! Oto Ja poślę po wielu rybaków – mówi Pan – i ci ich wyłowią; potem poślę po wielu myśliwych, i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku, i w rozpadlinach skalnych” (Jer. 16:14-16).

Syjonizm nakłaniał Żydów do powrotu za pomocą przynęty Bożych obietnic, lecz etap działalności myśliwych mógł rozpocząć się wraz z Adolfem Hitlerem i trwa odtąd na wschodzie. Możemy spodziewać się, że zjawisko to dojedzie również do krajów zachodnich. Nie jest jasne, w jaki sposób 100% Żydów powróci do Izraela przed Bitwą Armagedonu. Jednakże jeżeli obecny exodus Izraela ze wszystkich krajów świata przyćmi ich wyjście z Egiptu, to byłoby nierozsądnym zupełnie wykluczać taką możliwość. Ilu bowiem Izraelitów pozostało w Egipcie po ich wyjściu? Ani jeden! Z pewnością Egipcjanie byli zbyt przerażeni, aby pozwolić jakiemukolwiek na pozostanie!

Psalm 83

Narody mówią: „Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela!” (Ps. 83:5). Tylko dwa spośród wymienionych ludów nie mają pochodzenia semickiego: Filistea, pochodząca od Chama (od Egiptu po Kretę, a dalej aż po strefę Gazy) oraz Tyr (etnicznie związany z Rzymem, ponieważ zarówno Tyr jak i Rzym zaistniały w wyniku kolonizacji dokonanej przez Tiras/Trację wspomnianą w 1 Moj. 10:2, pochodzącego od Jafeta. Te dziesięć ludów, które obejmują nie tylko narody arabskie (choć wszystkie są w dniu dzisiejszym w większości muzułmańskie), wspólnie będą planować unicestwienie Izraela. Ich wysiłki zostaną jednak zniweczone i sami agresorzy zostaną zniszczeni. Na chwilę obecną, można mówić o kilku zastosowaniach Psalmu 83.

1. Może mieć miejsce bitwa, która nadal należy do przyszłości, mająca mieć miejsce przez Bitwą Armagedonu, w której narody Islamskie będą starały się zepchnąć Izrael do Morza Śródziemnego, co jednak skończy się klęską najeźdźców i prawdopodobnie doprowadzi do pokoju z Izraelem (być może w formie sojuszu przeciwko bardziej odległym, silnym narodom).

2. Być może chodzi tu o arabskie próby zepchnięcia Izraela do morza, jakie miały miejsce w latach 1948, 1956, 1967 i 1973, oraz o wszystkie ewentualne przyszłe wojny, jeżeli takie będą mieć miejsce.

3. Psalm ten może również za pomocą symboliki tych dziesięciu narodów wskazywać na cały pogański świat, który wystąpi przeciwko Izraelowi w Bitwie Armagedonu. Wersety 10 do 13 odnoszą się do zwycięstwa Debory i Baraka nad Syserą i jego armią oraz do walki Gedeona z Midianitami oraz ich dwoma semickimi sprzymierzeńcami. Oba te wydarzenia są typami na Bitwę Armagedonu (por. Sędz. 4 – 7).

„Oto Ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi” (Zach. 12:2-3). Jak dotąd historia dowodzi, że każdy naród który starał się wywrzeć nacisk na Izrael aby oddał jakąkolwiek część Ziemi Obiecanej, został zraniony: Wielka Brytania straciła swe imperium, Sowieci stracili swój Związek, Nowy Orlean został ewakuowany zaś Arabowie i ich armie są raz za razem odpierani, co zmusza ich do prowadzenia walki partyzanckiej. Obecny konfl ikt izraelsko – arabski musi ostatecznie ustąpić pola bezpiecznemu mieszkaniu Izraela z jego bezpośrednimi sąsiadami (Ezech. 38:8,11). W jaki sposób zostanie to osiągnięte? Jednym z możliwych scenariuszy jest to, że zostanie to osiągnięte poprzez zbliżającą się ogólnoświatową depresję:

  • ceny ropy naftowej uderzą w świat arabski
  • Żydzi opuszczą Zachód i wyemigrują do Izraela
  • Izrael i Arabowie dostrzegą zagrożenie militarne ze strony bardziej odległych narodów i zdecydują się zawrzeć sojusz ekonomiczny dla obopólnego dobra
  • rezultatem będzie chwilowy pokój na Bliskim Wschodzie

Można również rozważać inne scenariusze, zarówno ekonomiczne, jak i militarne, jednakże ostatecznym wynikiem będzie bezpieczne mieszkanie Izraela w jego ziemi. Jak to się stanie, nadejdzie czas gdy wszystkie narody zgromadzą się przeciwko Izraelowi.

Gog i jego sprzymierzeńcy

Gog, wódz Magog, oraz jego sprzymierzeńcy wyruszą wówczas przeciwko Izraelowi, kiedy region wydawać się będzie zbyt słaby, aby się bronić. Jako że Gog jest opisany jako książę Mesech i Tubal, sugeruje to, że nastąpi ożywienie Związku Radzieckiego, gdzie Wielkorusini, Armeńczycy i Gruzini są w większości. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych ludów jest to, że w większości wyznają oni prawosławie. Ich sprzymierzeńcem będzie najwyraźniej Iran, czarna Afryka, Północna Afryka (na zachód od Egiptu), narody germańskie i tureckie (włącznie z Finami), lecz nie będzie wśród nich bezpośrednich sąsiadów Izraela (Ezech. 38: 2-6). Poważnie osłabiony blok zachodni zdaje się być prowadzony przez Arabię (Seba i Dedan) oraz sprzymierzeńców z Europy zachodniej oraz jej dawnych kolonii (włączając w to obie Ameryki oraz być może Australię i Nową Zelandię) (Ezech. 38:13). Wydaje się, że koalicja ta miała już niegdyś do czynienia z Izraelem (oraz być może z jego bezpośrednimi sąsiadami), ponieważ mówią oni: „Czy przybyłeś…” zamiast „Czy poszedłeś…”. Inwazja ta niekoniecznie musi być ograniczona do samego Izraela, chociaż Izrael może być jej głównym celem. Armie Bloku Wschodniego oraz Bloku Zachodniego przestaną istnieć. Gdy prorok Ezechiel pisze: „Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp [albo: wybrzeży] żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan” (Ezech. 39:6) być może oznacza to, że odpowiedzią Zachodu na inwazję Północy i Wschodu będzie ogień termonuklearny, na co Bloki Wschodni zareaguje w taki sam sposób. W takim scenariuszu, obie armie otaczające Izrael pozostaną bez wsparcia. W ten sposób Izrael zostanie wyratowany od obu najeźdźców. Co się jednak stanie z Jeruzalem?

Jeruzalem zdobyte

„I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy” (Zach. 14: 2-3). Zasadnym pytaniem jest, czy Izrael zostanie w całości zgromadzony przed Bitwą Armagedonu. Jeżeli tak, to w jaki sposób Izajasz może mówić w 66 rozdziale i 20 wersecie: „I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, i na wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalemu, jako dar dla Pana – mówi Pan tak jak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu”? Tekst proroctwa Zachariasza może stanowić potencjalne rozwiązanie tego dylematu: jeżeli pół miasta ma iść w niewolę (nie w niewolę śmierci, lecz najeźdźczych narodów), wówczas znowu będą oni w oddaleniu i będą mogli być sprowadzeni do Izraela w początkowym stadium tysiącletniego Królestwa Chrystusowego. Co dalej?

Pokłosie Armagedonu

„Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, wzniecą ogień i spalą zbroje, tarcze i puklerze, łuki i strzały, maczugi i włócznie; przez siedem lat będą tym palić. A nie będą znosić drwa z pola ani nie będą ich ścinać w lasach, gdyż ze zbroi wzniecać będą ogień, będą łupić tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali mówi Wszechmocny Pan” (Ezech. 39:9-10).

Myśl o paleniu uzbrojenia może wydawać się dziwna. Jednakże w chwili obecnej dokonuje się przewrót w technologii militarnej stosowanej na świecie. Wojskowa doktryna szybkich uderzeń wymaga stosowania uzbrojenia o lekkiej wadze, zaś lekkość wymaga zastępowania stali plastikiem i strukturami włóknistymi. Te nowe, palne materiały organiczne są preferowane z uwagi na swój stosunkowo niewielki ciężar oraz właściwości minimalizujące wykrywalność przez radar. Z kolei większość pojazdów wojskowych zasilanych jest paliwami ropopochodnymi. A zatem wraz z nastaniem XXI wieku bardziej prawdopodobne wydaje się to, że porzucone i zdobyte magazyny wojskowe zaopatrzą Izrael w niezbędne paliwo na bardzo długi okres, nawet na lata.

Proroctwo Ezechiela, 39 rozdział, opisuje najbliższą przyszłość Izraela. Z kolei rozdziały 40 do 48 zawierają opis Świątyni Ezechiela, która jest symbolicznym punktem widzenia na tysiącletnie królestwo Chrystusa.

Postawa Chrześcijan

Należy wykorzystać swą wiedzę. Duchowe kapłaństwo przechodzi obecnie szkolenie które ma na celu przygotowanie go do błogosławienia ludzkości w nadchodzącym wieku. Poniższe zalecenia mają zastosowanie do każdego z nas w obecnym czasie:

  • Chrześcijanin powinien zmieniać się z tego jakim jest w osobę jaką powinien być, w żywy przykład Kazania na Górze. Tylko w ten sposób będzie on w stanie rozróżniać między dobrem a złem.
  • W miarę możliwości, należy pozbyć się długów i nie zaciągać żadnych nowych zobowiązań: „Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił” (Rzym. 13:8). Brak długów oznacza jeden mniej kanał mogący służyć za narzędzie do wywierania przymusu na Chrześcijanina aby pogwałcił swe sumienie i czuł się zmuszony do czynienia tego, co jest niesłuszne.
  • Zachęcać znajomych pochodzenia żydowskiego, zwłaszcza młodych wiekiem, za pomocą Bożych obietnic danych Abrahamowi, a dotyczących ziemi, aby podjęli się aliya (imigracji do Izraela). Aliya może być znacznie utrudniona w przyszłych latach. Jeżeli boją się tego uczynić z powodu troski o swe bezpieczeństwo, należy im przypomnieć, że w czasie inwazji Goga i Magoga, jedynie Izrael ma zagwarantowaną przyszłość.
  • Jeżeli opinia publiczna zwróci się przeciwko Żydom (jak np. za czasów Adolfa Hitlera w Niemczech), nie należy mieć z tym nic wspólnego.
  • Należy zwrócić uwagę na fakt, że celem Pana jest sprowadzenie Izraela na powrót do jego ziemi, zaś celem Szatana jest zapodanie temu. Pan uczynił z odrodzenia Izraela przysięgę, na której zasadza się ustanowienie jego królestwa na ziemi (Ezech. 37, 1 Moj. 15:18; 22:18).