The Herald
nr 2004/3

Ujrzy go wszelkie oko

Duchowy wzrok

„Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.” – Obj. 1:7

Ta obietnica jest zarówno dobrze znana, jak i wiarygodna; Chrześcijanie miewają jednak rozbieżne opinie co do sposobu jej zamierzonego wypełnienia. Czy mamy z niej rozumieć, jakoby Jezus miał się dosłownie ukazać ludziom na ziemi, czy też będzie „widziany” w sensie przenośnym – postrzegany na poziomie umysłowym?

Definicja Strong’a

Greckie słowo „ujrzeć” użyte w Objawieniu 1:7 wpisane jest do Konkordancji Strong’a jako 3700 – optomai [1] , jednak w tym fragmencie (z przyczyn gramatycznych) przeliterowane zostało – opsetai. Strong definiuje je jako „wpatrywać się (Np. w coś)” i przystępuje do odróżniania jego sensu od znaczenia innych słów wpisanych pod numerami 991, 1492, 2300, 2334 i 4648. Ponieważ ta definicja nie posiada wyraźnego znaczenia przenośnego, można przypuszczać, że przy tym założeniu sytuacja wymagałaby, aby Jezus był dosłownie widoczny. Byłby to jednak błędny wniosek z dwóch powodów.

Po pierwsze, w załączeniu do swej definicji, Strong podaje, że termin jest wykorzystywany jako „alternatywny dla 3708” – horaw [2][3] które to słowo zdefiniowane zostało jako „odpowiednio wpatrywać się w… (a tym samym) wyraźnie dostrzegać (dosłownie lub w przenośni)”. To stanowi argument, jakoby definicja optomai posiadała znaczenie przenośne.

Po drugie, dla pozostałych pięciu słów, o których wspomina wyjaśniając subtelne różnice w stosunku do optomai, Strong ściśle zaznacza przenośne znaczenie swoich definicji, jednak nigdy nie określa tej cechy, jako podstawy do odróżnienia od optomai. Oto przypomnienie komentarza Strong’a do słowa optomai, po którym następnie podaje definicje pozostałych pięciu słów: „… w ten sposób różni się ono od 991, które oznacza po prostu dobrowolną obserwację oraz od 1492, które wyraża jedynie mechaniczne, pasywne, czy też przypadkowe widzenie, podczas gdy 2300 i jego jeszcze bardziej stanowcze wydanie 2334 pokazuje szczery i poważny, jak również bardziej pogłębiony przegląd. 4648 oznacza z kolei obserwację z daleka.”

 

991  – blepw – „patrzeć na (dosłownie lub w przenośni)”

1492 – eidw – „właściwie widzieć (dosłownie lub w przenośni)” [4]

2300 – theaomai – „patrzeć na coś z bliska… postrzegać (dosłownie lub w przenośni)”

2334 – theorew – „być widzem, dostrzegać (dosłownie lub w przenośni)”

4648 – skopew – „wziąć coś na cel (ujrzeć/ spostrzec), patrzeć na (w przenośni)”

Jak wskazują poniższe teksty, Strong najwyraźniej ma rację dopuszczając przenośne znaczenie przytoczonych słów.

 

991   – Łuk. 8:10; Rzym. 7:23; 2 Kor. 7:8; Heb. 2:9 i 10:25

1492 – Dz. Ap. 15:6 i 28:26; 1 Kor. 13:2

2300 – Jan. 4:35

2334 – Jan. 4:19 i 12:19; Dz. Ap. 17:22 i 27:10; Heb. 7:4

3708 – Dz. Ap. 8:23; Jak. 2:24

4648 – Łuk. 11:35; Rzym. 16:17; 2 Kor. 4:18; Gal. 6:1; Fil. 2:4 i 3:17

Przenośne zastosowanie optomai

Przenośne znaczenie optomai wyjaśnione jest wyraźnie w Vine’s Expository Dictionary. „Optomai – widzieć (z ops – oko; porównaj ze słowami takimi jak optyczny, itd.)… (b) subiektywnie, w nawiązaniu do wewnętrznego wrażenia, czy duchowego doświadczenia” (strona 65, „pojawiać się”, element 6). Jest to szczególnie właściwe dla optomai zastosowanym w Obj. 1:7. Znaczenie przenośne jest również użyte w poniższych tekstach [5] .

W Jan. 1:51 – „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie (opsesthe) niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.” Z pewnością Jezusowi nie chodziło o to, że Natanael miałby dosłownie ujrzeć aniołów poruszających się w górę i w dół pomiędzy niebem, a ziemią.

W Mar. 14:61 i 62 – „Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie (opsesthe) Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi.” Jezusowi z pewnością nie chodziło o to, że wrogo nastawiony i niewierzący arcykapłan do którego mówił, miałby dosłownie ujrzeć uwielbionego Jezusa w niebie, posiadającego moc i władzę.

W Łuk. 3:6 – „I ujrzą (opsetai) wszyscy ludzie zbawienie Boże.” Zbawienie jest czymś odczuwalnym, doświadczanym i dlatego dostrzeganym na poziomie umysłowym. W Izaj. 40:3 – 5 jest napisane: „I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to (opsetai w Septuagincie) wszelkie ciało pospołu…” W Izaj. 40:5 dla określenia wyrazu „ujrzeć” zastosowane zostało hebrajskie słowo ra’ah – 7200 ze Strong’a: „pierwotne źródło ujrzeć – dosłownie lub w przenośni.”

Jan 3:36 – „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy (opsetai) żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.” Obecnie, żywot wieczny jest dostrzegany na poziomie umysłowym, a nie materialnym. Widzą go wiarą wszyscy wierzący, w przeciwieństwie do niewierzących, nad którymi ciąży gniew Boży.

Dz. Ap. 18:15 – „Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, rozpatrzcie (opsesthe) to sami; ja nie chcę być sędzią w tych sprawach.” [Biblia Tysiąclecia] W tym wypadku chodzi o „patrzenie” w sensie przenośnym, a nie dosłownym.

Mat. 27: 4 i 24 – „Cóż nam do tego? Ty patrz (opse) swego.” „Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wy ujrzycie (opsesthe).” [Biblia Gdańska] Słowo „ujrzycie” (patrz: rozpatrzcie – powyżej) obarcza odpowiedzialnością innych. W tym sensie znaczenie dosłowne nie ma zastosowania.

Naturalnie, pogląd który dowodzi iż zapis Obj. 1:7 odnosi się do widzialnego przyjścia człowieka wśród obłoków, jest obarczony różnego rodzaju zarzutami, z których najmniejszym wydaje się nieprawdopodobny obraz miliardów ludzi równocześnie patrzących na schodzącego z niebios w pochmurny dzień człowieka normalnych rozmiarów.