Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2010/1

Na początku

Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym o Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie - Efez. 2:12. Boże przymierza są podstawą Jego planu zbawienia ludzkości. Za ich pomoc czytaj
The Herald
nr 2010/1

Bądź posłuszny i żyj

I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dob I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz -  1 Moj. 2:16-17. Przymierze to „umowa wzajemna pomiędzy strona czytaj
The Herald
nr 2010/1

Przymierze tęczy

Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne miedzy Bogiem a wszelką Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne miedzy Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi  – 1 Moj. 9:16. Przymierze pomiędzy Bogiem, a Noem zawarte zaraz po potopie, było je czytaj
The Herald
nr 2010/1

Harmonia przymierzy

Przymierza to precyzyjna konstrukcja, za pomocą której Bóg realizuje swój plan zbawienia człowieka. Przymier Przymierza to precyzyjna konstrukcja, za pomocą której Bóg realizuje swój plan zbawienia człowieka. Przymierze zawarte z Abrahamem jest przymierzem ogólnym, podstawowym. Cały Boży Plan dla zbawienia człowieka jest związany i podlega postanowieniom  czytaj
The Herald
nr 2010/1

Błogosławione będą wszystkie narody

Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na br Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza (…) – 1 Moj. 22:17. Przymierze z Abrahamem jest jednym z bardziej wszechstronnych przymierzy zapisanych w Biblii: „Przysiągłem czytaj
The Herald
nr 2010/1

Jaki był cel Zakonu?

Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni – Gal. 3:24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni – Gal. 3:24. Według współczesnego zwyczaju żydowskiego, pochodzenie dziedziczy się po matce. Pozostając w zgodzie z tą tradycją, w Liście do Galacjan czytaj
The Herald
nr 2010/1

Dziś w proroctwach

A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie - Mat. 24:12. W listopadzie 2009 roku w A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie - Mat. 24:12. W listopadzie 2009 roku w Forcie Hood w Teksasie, major Nidal Malik Hasan, psychiatra wojskowy, krzyknął „Allahu Akbar” („Bóg jest wielki” po arabsku) i zabił trzyna czytaj
The Herald
nr 2010/1

Niepłodna będzie się radować

Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście - Gal. 4:28. Przymierze Abrahamowe jest Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście - Gal. 4:28. Przymierze Abrahamowe jest kamieniem węgielnym Bożego planu błogosławienia ludzkości. W ramach tego większego przymierza widzimy mechanizmy, jakich Bóg użyje dla wpro czytaj
The Herald
nr 2010/1

Zawrę przymierze nowe

Oto idą dni mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze - Jer. 31:31. Jak Oto idą dni mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze - Jer. 31:31. Jak wynika z powyższego zapisu, to Nowe Przymierze ma być zawarte między Bogiem, a całym narodem Izraelskim. Od czasu gdy Jeremiasz napisał te s czytaj
The Herald
nr 2010/1

Proroctwo i obietnice z Jer. 31

I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmło I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę - Jer. 31:34. Narracja proroctwa ro czytaj