Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2004/4

Opuszczając mistyczny Babilon

Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą - Jer. 50: Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą - Jer. 50:8 Babilon nie był jedynie miastem i i czytaj
The Herald
2004/4

Ezdrasz i Nehemiasz

"Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i Lewici, którzy objaśniali lud, "Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i Lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: Dzień dzisiejszy czytaj
The Herald
2004/4

Odbudowa Świątyni

Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przeds Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w czytaj
The Herald
2004/4

Pierwszy powrót z wygnania

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy wedłu A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. - Rzym czytaj
The Herald
2004/4

Aggeusz i Druga Świątynia

I dokończona została ta świątynia trzeciego dnia miesiąca Adar, w szóstym roku panowania króla Dariusza. - I dokończona została ta świątynia trzeciego dnia miesiąca Adar, w szóstym roku panowania króla Dariusza. - Ezdr. 6: 15 Wkrótce po powrocie z ni czytaj
The Herald
2004/4

Wizje Zachariasza

Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: Wzbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wyb Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: Wzbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wybrańca z ludu. - Ps. 89:20 Oto zarys o czytaj
The Herald
2004/4

Powstanie i upadek Babilonu

Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak  czytaj
The Herald
2004/4

Powrót z Babilonu

I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. - Izaj. 13:19 N czytaj
The Herald
2004/3

Obrazy słowne

Jezus powiedział: "Oto przychodzę jak złodziej" (Obj. 16:15). Apostoł Paweł napisał, że Jezus "przyjdzie jak Jezus powiedział: "Oto przychodzę jak złodziej" (Obj. 16:15). Apostoł Paweł napisał, że Jezus "przyjdzie jak złodziej w nocy" (1 Tes. 5:2). Wyjaśnił czytaj
The Herald
2004/3

Złodziej w nocy

"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwa czytaj