Na Straży nr 2017/2

Miłość bliźnich

„Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego” – Rzym. 13:9. W niniejszym artykule zastanowimy się nad kilkoma wersetami z Ewangelii Łukasza (Łuk. 6:27-38), które są częścią słynnego kazania na Górze Oliwnej. Zaraz na wstępie spostrzegamy, że wypowiadając swe zasady w tym kazaniu, Pan Jezus nie stawiał reguł dla świata, ale dla świętych, którzy poświęcili swe życie i poszli w ślady Jezusa – by cierpiąc z Nim, mogli z Nim później królować. Nawet i ci z powodu słabości upadłego ciała nie czytaj
Na Straży nr 2017/2

Modlitwa Abrahama za Sodomą

Lekcja z 1 Mojż. 18:16-33 „Zawsze potrzeba się modlić, a nie ustawać” – Łuk. 18:1. W niniejszej lekcji łączy się kilka nader ciekawych zagadnień. Gdy Abraham zamieszkiwał już dłuższy czas w Kanaanie, a Lot w Sodomie, pewnego dnia w godzinie południowej trzech nieznanych mężczyzn ukazało się Abrahamowi. Tak Abraham, jak i jego żona Sara okazali wielką gościnność wobec tych obcych przybyszów. Apostoł z pewnością odnosił się do tej okoliczności, gdy napisał: „Nie zapominajcie ochoty ku gościo czytaj
Na Straży nr 2017/2

Znaczenie zmartwychwstania Jezusa

Ewangelia wg św. Mateusza 28:1-15 Tekst przewodni: „Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” – 1 Kor. 15:20. Niewielu zdaje się rozumieć znaczenie zmartwychwstania naszego Pana – wpływu, jaki miało ono na całe poselstwo Ewangelii. Apostoł wskazał, jak wiele zależało od zmartwychwstania, gdy napisał: „A jeślić Chrystus nie jest wzbudzony, tedyć daremne kazanie nasze, daremna też wiara wasza. (...) Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrys czytaj
Na Straży nr 2017/2

Od Redakcji

„Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije” 1 Kor. 11:28 (NP). Wierzymy, że wspólne obchodzenie Pamiątki śmierci naszego Pana było dla Was wszystkich szczególnym i błogosławionym czasem, w którym nasze serca ciągle na nowo, z nowymi siłami i z nowymi modlitwami zwracają się w stronę Boga i Jego umiłowanego Syna, tak jak igła kompasu niestrudzenie wyznacza północ. Bieżący numer „Na Straży” trafi do Waszych rąk już po 9 kwietnia, pragniem czytaj
Na Straży nr 2017/1

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ czytaj
Na Straży nr 2017/1

Braterskie Życzenia z Melbourne

Sługa Pański Jozue, następca Mojżesza usłyszał kiedyś od Pana poniższe słowa: „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło” – Joz. 1:8. Tę Pańską zachętę, aby rozmyślać we dnie i nocy o księgach Zakonu, Jozue usłyszał w chwili przełomowej, kiedy stał u progu odpowiedzialnego dzieła prowadzenia Izraela. Życzymy Brater czytaj
Na Straży nr 2017/1

Pamiątka 2017

Drodzy Braterstwo, mili Czytelnicy. Pragniemy poinformować Was, że coroczna Pamiątka wieczerzy Pańskiej przypada w tym roku w niedzielę, 9 kwietnia po godzinie 18. W tym czasie naszych przygotowań, duchowych rozważań oraz podejmowania usilnych wysiłków, by usunąć z naszego serca i życia wszelkie ślady „starego kwasu złości i przewrotności”, pragniemy życzyć Wam w tym wszystkim pomocy i błogosławieństwa naszego Niebiańskiego Ojca. Natomiast gdy będziemy już, wspólnie z naszymi duchowymi s czytaj
Na Straży nr 2017/1

Psalm 22

Boże, czemuś mię, czemuś mię, mój wieczny Boże, opuścił w mój czas ostateczny? Zwątpiony mój świat, żywot opłakany, Nie ma sie czego człowiek jąć stroskany. Cały dzień wołam, Boże mój do Ciebie, A Ty próśb nie chcesz przyjąć mych do siebie. Całą noc wołam, lecz wołanie moje Nieprzejednane mija ucho Twoje. Ale, o Panie, Panie dobrotliwy, Tyś on mieszkaniec i stróż niewątpliwy Miasta świętego, skąd na wszystki strony Brzmi głos Twej chwały niezastanowiony. Przodkowie naszy Tobą się szc czytaj
Na Straży nr 2017/1

Wojna z nieprzyjaciółmi

Piąta Księga Mojżeszowa 20:1-20 Żeby zostać zwycięzcą, chrześcijanin musi pokonać szereg trudności, które napotyka na swojej drodze; niekiedy są to ciężkie wydarzenia, a innym razem są to nieprzyjaciele, którzy mu na niej stają. Zarówno Izrael, który chcąc posiąść Ziemię Obiecaną (miejsce odpoczynku), musiał pokonać ludy objęte klątwą (Joz. 11:23), jak i król Dawid musiał pokonać swoich wrogów, zanim objął królowanie nad całym Izraelem (Mar. 12:36). Stąd też nasuwa się wniosek, że Kościół wyb czytaj
Na Straży nr 2017/1

Dobrzy aniołowie

„Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: Opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: Narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną” – Dzieje Ap. 12:7-8 (NP). Często zajęci pracą czy nauką, staraniem o ten byt, skupieni na wykonywaniu codziennych obowiązków, bardzo rzadko uświadamiamy sobie, że są istoty duchowe, które przyglądają nam się i nier czytaj